Menu


Panel coll Cefnffordd Ceri yn dod i’r fei ar ôl pum wythnos

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 MEDI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14937

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae panel dehongli sy’n cynnwys ffeithiau a gwybodaeth ddiddorol i’r rheiny sy’n cerdded ar hyd Cefnffordd Ceri wedi bod i’r fei – bum wythnos ar ôl iddo ddiflannu o faes parcio wrth ymyl y llwybr troed hir hwn.

Canfuwyd y panel, sy’n dangos y llwybr poblogaidd sy’n croesi Uwchdiroedd Cymru o gyffiniau’r Drenewydd ym Mhowys i Bishop’s Castle yn swydd Amwythig, gan aelod o’r cyhoedd ar ochr y lôn y tu allan i bentref Whitcott Keysett.

Mae’n un o bedwar o baneli a osodwyd ar hyd Cefnffordd Ceri fel rhan o brosiect ar y cyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a gwasanaethau cefn gwlad Cyngor Sir Powys er mwyn hyrwyddo’r Gefnffordd ac ychwanegu at fwynhad ymwelwyr.

Mae’r llwybr hynafol hwn, a gâi ei ddefnyddio’n rheolaidd gan borthmyn gwartheg a defaid tua 150 mlynedd yn ôl, yn mynd drwy Goedwig Ceri, a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Cymerwyd yr arwydd o faes parcio’r Comisiwn yn Block Wood, a chafwyd hyd iddo tua 12 milltir i ffwrdd gan aelod craff o’r cyhoedd a ffoniodd, Swyddfa Hawliau Tramwy Powys, a gysylltodd â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Meddai Nick Whythe, Rheolwr Ardal Leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar gyfer Ceri a Maesyfed, “A phum wythnos wedi mynd heibio, doedden ni ddim yn disgwyl gweld yr arwydd eto.

“Roedden ni’n methu deall pam y byddai neb eisiau’r panel dehongli cyfan. Os yw unrhyw un yn dymuno cael gwybodaeth bellach am y Gefnffordd mae yna dywyslyfr ardderchog ar gael – ac fe fyddai hynny’n llawer mwy hwylus na chludo arwydd o gwmpas gyda chi!”

Pennawd: Nick Whythe gyda phanel coll Cefnffordd Ceri.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am Gefnffordd Ceri, cysylltwch â Nick Whythe ar 0300 068 0139, ffôn symudol 07811 197370.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: nick.whythe@forestry.gsi.gov.uk