Menu


Annog pobl ifanc i gofnodi harddwch yng ngwaith ein coetiroedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 HYDREF 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15705

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae plant a phobl ifanc ledled Cymru’n cael eu hannog i ymestyn am eu camerâu a chipio llun o’r gwaith amrywiol sydd i’w weld yn ein coetiroedd hardd – yn cael ei wneud gan beiriannau, pobl neu gan natur ei hunan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru eisiau i’n cenhedlaeth nesaf gipio un foment mewn un o’n cynefinoedd harddaf a mwyaf cyfnewidiol, i helpu i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ein coetiroedd masnachol.

Roedd cystadleuaeth y llynedd – gyda Kendra Perry o Gasnewydd yn ennill (o dan 11 oed) a Ben Wilkinson o Wrecsam (o dan 18 oed) – yn dathlu Blwyddyn Ryngwladol y Goedwig.

Meddai Rheolwr Darparu Addysg De Cymru, Amy Phillps, sy’n trefnu’r gystadleuaeth eleni, “Rydyn ni eisiau amlygu agweddau gwahanol goetiroedd a choedwigoedd eleni, dyna pam mai’r thema yw Coetiroedd wrth eu Gwaith.

“Rydyn ni’n wirioneddol edrych ymlaen at dderbyn y ceisiadau ac yn gobeithio y bydd y gystadleuaeth yn ysbrydoli plant a phobl ifanc i archwilio’u coedwigoedd lleol – gan fynd â’u camerâu gyda nhw, wrth gwrs!”

Bydd yr ymdrechion gorau ym mhob un o’r ddau grŵp oedran - 11 ac iau a 12 i 18 mlwydd oed - yn derbyn talebau anrheg y stryd fawr gwerth £100, £75 a £50, yn cael eu ffotograffau ar brint cynfas a gallen nhw hefyd weld eu delweddau’n cael eu defnyddio yng nghyhoeddiadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Bydd yr enillydd ym mhob categori hefyd yn cael mynd â holl ddisgyblion y dosbarth ar ymweliad i goetir Llywodraeth Cymru o ddewis yr ysgol.

Mae’r gystadleuaeth yn cael ei rhedeg gan dȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, sy’n cysylltu â miloedd o blant pob blwyddyn fel rhan o’i raglen barhaus o ddigwyddiadau addysgol, cymunedol a hamdden gan ddefnyddio coetiroedd fel amgylchedd dysgu.

Dylid anfon ceisiadau at photography.comp@forestry.gsi.gov.uk erbyn 5 Tachwedd a dylid cynnwys y manylion canlynol: enw, oed, cyfeiriad (a chyfeiriad e-bost), enw’r ysgol a’i lleoliad, a ble tynnwyd y ffotograff.

Mae hyd at dri chais fesul person yn cael ei ganiatáu ac mae’n rhaid i’r ffotograffau fod wedi’u tynnu yng Nghymru.

Mae’n bosibl gweld enillwyr y llynedd a’r ail orau ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-8M3JGT

Llun: Gweithwyr coedwigaeth yn cymryd egwyl haeddiannol iawn.

NODIAU I OLYGYDDION

Bydd hawlfraint holl geisiadau’r gystadleuaeth yn aros gyda’r ffotograffydd, ond mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cadw’r hawl i gyhoeddi’r lluniau sy’n dod i’r brig am ddim at ddibenion cyhoeddusrwydd.

Rhaid i ymgeiswyr peidio â bod yn ffotograffwyr proffesiynol ac mae’n rhaid bod o dan 18 mlwydd oed.

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk