Menu


Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn datgelu cyfrinachau byncer o’r Ail Ryfel Byd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 EBRILL 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14547

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Byddent wedi bod yn rheng flaen y rhyfel yn erbyn yr Almaen pe bai lluoedd Hitler wedi glanio ym Mhrydain.

Cafodd y bynceri concrit disylw eu hadeiladu i guddio grwpiau cyfrinachol iawn, o’r enw Unedau Atodol, a gafodd eu sefydlu i gasglu gwybodaeth am symudiadau’r gelyn ac i helpu’r fyddin i wrthymosod pe bai Prydain yn cael ei meddiannu yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Bellach, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi gweithredu i adfer un o’r bynceri a thaflu goleuni ar y rôl allweddol y byddai Cymru wedi’i chwarae yn ystod y cyfnod tywyll hwn yn hanes Prydain.

Gofynnodd y Comisiwn i Dîm Ymchwil Unedau Atodol Coleshill (Coleshill Auxiliary Research Team (CART)), grŵp cenedlaethol o haneswyr ac ymchwilwyr, ailgreu hanes dirgel y guddfan radio yng Nghoetir Coed Coesau-Whips, ger Rhydri.

Mae’r byncer wedi’i leoli ger lôn yn y goedwig, sy’n eiddo i Lywodraeth y Cynulliad, ac roedd wedi diflannu dan lystyfiant ac mewn cyflwr gwael ar ôl blynyddoedd maith o esgeulustod.

Ond, gyda chymorth arbenigwyr CART, ac ar ôl gwneud apêl am wybodaeth mewn papur newydd lleol, aeth CC Cymru ati i ddarganfod hanes cudd y goedwig.

Tynnwyd sbwriel a oedd wedi crynhoi ers degawdau o’r byncer, crëwyd llwybr ato o’r lôn, a chodwyd ffens i atal pobl rhag disgyn neu ddringo i mewn iddo.

Meddai Emma Louise Felkin, Ceidwad Coedwig gyda CC Cymru, “Rydym bob amser wedi dweud bod ein coedwigoedd yn chwarae rhan allweddol mewn darparu amrywiaeth eang o fuddion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd, ond mae’r byncer hwn yn ein hatgoffa o amser pan oeddynt yn bwysig am reswm hollol wahanol!

“Mae’n bwysig i ni gofio ein gorffennol ac roeddem yn falch iawn bod CART yn gallu ein helpu i ddiogelu’r rhan hynod ddiddorol hon o’n gorffennol.”

Daeth Will Ward, un o aelodau CART, i’r casgliad y buasai’r byncer yn Guddfan Radio Dyletswyddau Arbennig un o’r Unedau Atodol gan ei fod ar dir uchel ac yn agos at dai.

Grwpiau cyfrinachol iawn a oedd wedi derbyn hyfforddiant arbennig oedd yr Unedau Atodol, neu’r Fyddin Ddirgel. Cawsant eu creu gyda’r nod o wrthsefyll goresgyniad Prydain gan y Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Byddai’r bynceri wedi cael eu defnyddio i ddarparu cyswllt radio rhwng y grwpiau wrth iddynt sbïo ar symudiadau’r gelyn.

Byddai’r brif fynedfa wedi llithro i ffwrdd, fel y gellid cuddliwio’r byncer gyda phridd a dail. Byddai gan y siambr gyntaf guddliw hefyd, i wneud iddi edrych fel ffau potswyr mae’n debyg, a byddai’r brif siambr, lle byddai’r sawl a weithredai’r radio yn llechu, wedi’i chuddio y tu ôl i hon.

Dywedodd Tom Sykes, sylfaenydd CART, “Mae diogelu safleoedd fel hyn yn wirioneddol bwysig gan eu bod yn rhoi cyfle i’r cyhoedd weld sut yr oedd aelodau Unedau Atodol Churchill yn byw.

Pe bai Hitler wedi glanio, byddai hyd at wyth o ddynion wedi cael eu lleoli mewn bynceri tebyg i’r rhain a byddent wedi byw oddi ar y tir a’u dognau. Mae’n wych bod Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn annog pobl i ddysgu mwy am eu hanes.”

I weld y byncer, dilynwch y llwybr troed sy’n mynd drwy’r coetir o faes parcio Coed Coesau Whips/Tafarn Maenllwyd. Mae rhagor o wybodaeth am y byncer yn http://www.coleshillhouse.com/rudry-auxiliary-unit.php.

Pennawd: Y byncer dirgel o’r Ail Ryfel Byd yng Nghoetir Coed Coesau-Whips.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14.3% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Tîm Ymchwil Unedau Atodol Coleshill yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr a chafodd ei sefydlu ym mis Mehefin 2009 gan Tom Sykes ar ôl iddo ddod i wybod am Coleshill a’r rhan a chwaraeodd yn y rhyfel. Mae llawer o aelodau’r grŵp yn arbenigwyr ar yr Ail Ryfel Byd ac mae’r mwyafrif yn awduron ar y pwnc neu mae ganddynt gysylltiad uniongyrchol ag aelod o’r Unedau Atodol. Grŵp nad yw’n gwneud elw yw CART ac nid yw’n derbyn unrhyw gymorth ariannol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ei wefan, www.coleshillhouse.com.

I gael rhagor o wybodaeth am y byncer, cysylltwch ag Emma Louise Felkin ar 02920 886863, ffôn symudol 07824 857541.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk