Menu


Clychau car llusg Sin Corn i’w gweld a’u clywed wrth i’r dydd mawr nesu

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 RHAGFYR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15776

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae sŵn clychau’n tincial wedi cael ei glywed ar hyd a lled coetiroedd Cymru wrth i blant o ddwy i saith oed ddilyn cliwiau Nadolig i geisio dod o hyd i Siôn Corn wrth iddo osod ei grotos yn y coetiroedd, wrth i Ddydd Nadolig nesáu.

Fe groesawodd Tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru amrywiaeth o ddigwyddiadau yn seiliedig â themâu’r ŵyl ledled Gymru, gan droi coetiroedd Llywodraeth Cymru fewn i wledydd hud a lledrith gaeafol.  

Roedd safleoedd megis Parc Coedwig Afan, Goytre Wharf, Melin lifio Glasfryn, Castell y Waun a Thafarn y Celyn wedi sbriwsio i fyny arddull Nadolig wrth i gannoedd o blant ddod i fwynhau taith gerdded aeafol.

Atseiniau’r coed gyda chaneuon Nadolig a sain chwerthin wrth i’r plant, oedd wedi gwisgo’n gynnes rhag yr oerfel, fwynhau llu o weithgareddau o chwilio am olion carnau carw, creu addurniadau allan o bren a dysgu sut mae creaduriaid y goedwig yn goroesi’r gaeaf.

Gosodwyd cliwiau ar hyd y llwybr, i annog plant i ddarganfod mwy ynglŷn â sut mae cynnyrch coetir yn cael eu tyfu’n gynaliadwy a’u cynaeafu fel y gellir eu defnyddio fel addurniadau megis coed Nadolig a chelyn.

Ar ôl yr hwyl a sbri yn y goedwig, cafodd y plant y pleser o weld Siôn Corn yn ymddangos drwy’r coed, yn cario sach o anrhegion fyddai’n cadw pob plentyn yn hapus tan y diwrnod arbennig.

Wnaeth y plant holi Siôn Corn ynglŷn â beth y byddai’n hoffi iddynt adael iddo a Rudolph ar Noswyl y Nadolig a dweud wrtho beth roeddent yn gobeithio ei dderbyn.

Ar ddiwedd y sesiwn, anogodd yr athrawon y plant blinedig ond cyffrous i droi’n ôl tua’r ysgol lle roeddent yn medru dweud wrth eu rhieni am eu taith Nadolig i’r goedwig.

Mae’r ymweliadau yn cael eu cynnig i ysgolion a grwpiau addysgol bob blwyddyn ac maent wedi profi i fod yn boblogaidd iawn, gyda’r safleoedd i gyd wedi cael eu bwcio, o fewn diwrnod mewn rhai achosion. Fe gynhaliwyd y sesiynau yn ystod y pythefnos cyntaf o Ragfyr.

Meddai Sue Williams, arweinydd Tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Mae ein hymweliadau Nadolig yn ffordd wych o gael plant a staff addysg i gymryd rhan mewn dysgu o fewn coetir yn ystod misoedd oer y gaeaf, pan mae’n draddodiadol yn anoddach i gael grwpiau i ymweld â choetiroedd.”

Ymholiadau’r cyfryngau i Clive Davies, swyddog y wasg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0061 symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk 

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk