Menu


Astudiaeth blwyddyn gyfan yn mesur cynnydd plant yn y coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
15 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15359

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Dim ond 23 o ddisgyblion sydd ynddi, ond mae ysgol fechan yng Nghanolbarth Cymru’n ganolbwynt i astudiaeth blwyddyn o hyd i fesur sut mae ymweliadau â choetir lleol yn gallu helpu datblygiad plant.

Mae mwy na hanner y disgyblion yn Ysgol Syr John Rhys ym Mhonterwyd yn cael eu monitro gan Swyddogion Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ystod ymweliadau wythnosol â’r ganolfan goedwig gyfagos ym Mwlch Nant yr Arian, naw milltir o Aberystwyth.

Mae’r tȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu’n rhedeg rhaglen Ysgol Goedwig flwyddyn o hyd pob blwyddyn fel rhan o’i ddarpariaeth ehangach o addysg awyr agored i filoedd o blant dros Gymru gyfan.

Eleni, mae cynnydd y 13 o ddisgyblion yn y dosbarth iau yn Ysgol Syr John Rhys, oedran saith i un ar ddeg, yn cael ei werthuso gan Swyddogion Addysg Coetiroedd ar gyfer Dysgu, Kate Jones a Leigh Denyer, y ddau’n arweinwyr Ysgol Goedwig cymwysedig.

Fe fyddan nhw’n asesu tueddiad naturiol plant i chwarae ac archwilio, eu diddordeb mewn, a gwybodaeth o, y byd naturiol, yn ogystal â’u hyder, sgiliau corfforol a sut maen nhw’n teimlo am fynd yn fudr.

Mae’r gweithgareddau coetir y bydd y plant yn cael blas arnyn nhw yn ystod y flwyddyn wedi'u cynllunio mewn partneriaeth a’r athrawes ddosbarth Rhian England, i sicrhau eu bod yn helpu darparu amcanion y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Un prynhawn pob wythnos, mae’r rhieni’n mynd â’r plant o’r ysgol i safle Ysgol Goedwig Bwlch Nant yr Arian, sydd mewn coedwig ger y llyn.

Meddai Rhian, “Mae’r plant yn edrych ymlaen at Ysgol Goedwig bob wythnos. Maen nhw’n mwynhau dysgu trwy’r gweithgareddau ymarferol sydd yn eu helpu i gofio’r wybodaeth yn well.

”Drwy ddysgu yn yr awyr agored, rydyn ni’n gallu cyfarfod â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol a hefyd fwynhau llawer o fanteision eraill, gan gynnwys yr awyr iach.”

Mae’r gweithgareddau wedi’u cysylltu’n agos â gwersi gwyddoniaeth yr ysgol sy’n cynnwys y pwnc ‘defnyddiau’.

Mae’r plant eisoes wedi gwneud golosg ar dân gwersyll, sy’n cael ei ganiatáu oherwydd bod yr Ysgol Goedwig yn cael ei rhedeg gan arweinyddion cymwys.

Bydd y plant hefyd yn dysgu am ddefnyddiau drwy fesur tymheredd y dŵr yn llyn Bwlch Nant yr Arian, adeiladu tannau i doddi siocled a chynhesu iâ ar dân gwersyll i sylwi ar y newidiadau.

Hyd yn hyn, mae’r plant:

  • Wedi dysgu rheolau’r Ysgol Goedwig i gadw eu hunain yn ddiogel yn y coetir.
  • Wedi gwneud ffyn coginio i goginio malws melys, tost a throellau bara dros y tân gwersyll
  • Wedi dysgu gwneud clymau i adeiladu den
  • Wedi bod ar daith gerdded 5 cilometr o gwmpas Bwlch Nant yr Arian
  • Wedi gwneud popgorn ar y tân gwersyll ac wedi cyfansoddi cerdd amdano
  • Wedi cynnal cystadleuaeth i ganfod pwy sy’n gallu cadw dŵr gynhesaf drwy ei insiwleiddio gyda defnyddiau coetir
  • Wedi yfed llawer o siocled poeth wedi’i wneud gyda Thegell Kelly i gadw’n gynnes.

Cyn dechrau’r rhaglen, llenwodd y plant a’u rheini holiadur yr Ysgol Goedwig a bydd yna holiadur tebyg i’w gwblhau pan ddaw’r ymarfer i ben ddiwedd tymor yr haf fis Gorffennaf 2012.

Meddai Swyddog Addysg Kate Jones, “Rydym eisiau gweld a yw’r rhaglen wedi gwneud unrhyw wahaniaeth i ba mor aml mae’r plant yn ymweld â Bwlch Nant yr Arian, faint o amser maen nhw’n ei dreulio yn yr awyr agored ac a yw eu diddordeb yn y byd naturiol wedi newid.

"Mae'r canfyddiadau cychwynnol yn dangos fod pob un o'r 13 o blant wedi dangos datblygiad arwyddocaol.  Maen nhw’n gallu archwilio’r coetir yn ddiogel ac yn hyderus, yn fwy cymwys wrth ddefnyddio offer, wedi cynyddu eu stamina corfforol ac yn ymdopi'n dda gyda thasgau corfforol.

“Maen nhw wedi dysgu hefyd am rywogaethau o goed a sut rai ydyn nhw, a does arnyn nhw ddim cymaint o ofn pryfed cop na chael eu dillad yn fudr!"

Llun: Plant Ysgol Syr John Rhys yn gweithio gyda Swyddog Addysg Leigh Denyer i adeiladu den ym Mwlch Nant yr Arian.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch yr Ysgol Goedwig ar http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-77ldzd

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: leigh.denyer@forestry.gsi.gov.uk