Menu


Tro yn y coed yn lles i iechyd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13576

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.
Nordic Walking event

Mae coetiroedd Cymru yn llawer mwy na mannau hardd i fynd am dro ynddynt a’u mwynhau – gallant arbed eich bywyd hefyd!

Dyna oedd neges Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ystod seminar i weithwyr iechyd proffesiynol a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, Aberafan.

Dywedodd Barbara Anglezarke, Rheolwr Polisi a Rhaglenni Coetiroedd i Bobl, wrth y gynulleidfa o feddygon, meddygon teulu lleol ac ymgynghorwyr y gallai cynyddu’r nifer o bobl sy’n mwynhau’n coetiroedd arwain at iechyd gwell ac arbed arian i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Eglurodd Barbara fod ymchwilwyr y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) wedi amcangyfrif y gellid arbed £2.1 biliwn i’r GIG bob blwyddyn pe bai gan bawb yn y DU fynediad rhwydd i fannau gwyrdd.

"Mae gan goedwigoedd a choetiroedd Cymru gymaint i’w gynnig," meddai wrth y cynrychiolwyr yn y seminar.

"Rydym yn gwybod bod mynd am dro yn y goedwig yn gallu lleihau straen, ac mae hefyd yn gallu helpu i atal afiechyd y galon, strôc a chanser.

"Gwyddom hefyd fod pobl 24% yn fwy tebygol o fod yn weithgar yn gorfforol os oes yna ardaloedd agored croesawgar o fewn cyrraedd iddynt."

Mae bron hanner oedolion Cymru yn rhy drwm, ac mae’r ffigurau ar gyfer marwolaethau ac achosion o ganser ymhlith yr uchaf yng Ngorllewin Ewrop. Dim ond 29% o oedolion yng Nghymru sy’n weithgar yn gorfforol ar y lefel a argymhellir, ac mae llawer mwy o bobl Cymru yn dioddef o afiechydon cyfyngol tymor-hir nag yn Lloegr – ceir y lefel uchaf o afiechydon o’r fath yng nghymoedd De Cymru.

Meddai Barbara, "Gall hyd yn oed cynnydd bach mewn gweithgaredd corfforol gael effaith fendithiol o safbwynt rhwystro afiechyd y galon, clefyd siwgr math 2, strôc a straen.

"Er enghraifft, gall cerdded rhwng 6 a 12 milltir yr wythnos leihau’r risg o farwolaeth annhymig o hyd at 30%."

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gofalu am ystâd 126,000 hectar Llywodraeth Cynulliad Cymru, gan gynnwys canolfannau ymwelwyr, llwybrau wedi’u marcio, llwybrau ceffyl a llwybrau beicio mynydd.

Amlinellodd Barbara sut y mae’r cyfleusterau hyn yn cynnig cyfleoedd i bobl o bob gallu corfforol ac oedran fynd allan a mwynhau coetiroedd a choed a gwella eu hiechyd a’u lles yr un pryd.

"Mae ein gwaith yn cael ei lywio gan strategaeth Coetiroedd i Gymru Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac rydym yn gwella mynediad i goetiroedd ac yn cynnig amgylchedd diogel a chroesawgar er mwyn cyflawni canlyniadau iechyd a lles y strategaeth," meddai wrth y seminar.

"Rydym yn awyddus i weithio gyda phartneriaid i ddatblygu rhaglenni i dargedu anghydraddoldeb yn yr ardaloedd hynny lle mae'r mwyaf o angen.

"Mae cwrdd â gweithwyr iechyd proffesiynol mewn digwyddiadau fel y seminar hwn yn gyfle gwych i ddechrau gwneud cysylltiadau â phartneriaid posibl."

Bu Barbara’n cyflwyno’r seminar ar y cyd ag Anne-Marie Beresford Webb, Swyddog Polisi Iechyd a Hamdden Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Meddai Anne-Marie, "Mae gan yr amgylchedd naturiol gymaint i’w gynnig o ran manteision iechyd a lles.

"Mae ymchwil wedi dangos pa mor bwysig yw mannau gwyrdd a byd natur o ran cyflymu adferiad cleifion a gweithgareddau hybu iechyd – mae’r amgylchedd naturiol yn gallu ysgogi pobl i ddod yn fwy gweithgar yn gorfforol.

"Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn gweithio’n agos gyda phartneriaid megis Comisiwn Coedwigaeth Cymru i ddatblygu’r sylfaen dystiolaeth ymhellach ac i wella mynediad i weithgareddau hamdden awyr agored, cefnogi a rhoi cyngor ar bolisi, a datblygu prosiectau a chynlluniau sydd â’r nod o wella iechyd pobl Cymru."

Roedd y seminar yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn rhan o raglen o ddigwyddiadau ôl-radd a fynychwyd gan feddygon a staff iechyd fel rhan o’u datblygiad proffesiynol parhaus. Mae’r rhain fel rheol yn ymdrin â rheoli afiechydon, a’r cyflwyniad hwn gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru oedd y cyntaf o’i fath i gael ei roi gan sefydliad amgylcheddol.

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

2. Mae gwaith Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cael ei lywio gan y strategaeth Coetiroedd i Gymru – strategaeth 50 mlynedd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer coetiroedd a choed yng Nghymru a lansiwyd ym mis Mawrth 2009.

3. Mae Coetiroedd i Bobl yn thema allweddol yn y strategaeth hon. Dau o’r canlyniadau a geisir yw "mwy o gymunedau’n elwa ar goetiroedd a choed" a "mwy o bobl yn byw bywydau iachach o ganlyniad i ddefnyddio a mwynhau coetiroedd".

4. Mae Safbwynt Polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Fanteision Iechyd a Lles coetiroedd a choed yn cynnwys y nodau canlynol:

- Gwella mynediad corfforol i goetiroedd lle mae pobl yn byw - nodi’r blaenoriaethau gofodol - Diogel a chroesawgar, cynnwys cymunedau lleol, rheolaeth goedwig dda

- Croesawu a darparu ar gyfer amrywiaeth - grwpiau ethnig du a lleiafrifol, grwpiau ar incwm isel

- Gweithio mewn partneriaeth ar bob lefel

- Plant - hwyl drwy ddysgu a chwarae

- Coed trefol - ansawdd aer, cysgod, lles

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk 0300 068 0057.

 

e-mail: barbara.anglezarke@forestry.gsi.gov.uk