Menu


Plant yn elwa ar weithdy defnyddio’r dychymyg

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 MEHEFIN 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14709

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Daeth Parc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn fyd dychmygol i grŵp o blant ysgol lleol a ddaeth â thechneg ddysgu chwyldroadol yn fyw drwy rym eu dychymyg.

Bu’r plant, o Ysgol Gynradd Sant Robert, yn cymryd rhan mewn gweithdy hyfforddi athrawon Mantell yr Arbenigwr a gynhaliwyd gan Paul Gibbins o Operative Learning ar y cyd â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Gyda’r dechneg hon, mae’r plant yn rhoi’r byd real i’r naill du ac yn mynd i’r afael â phroblem neilltuol gan gymryd arnynt eu bod yn arbenigwyr yn y sefyllfa dan sylw. 

Gallant fod yn wyddonwyr mewn labordy neu’n archaeolegwyr yn cloddio beddrod neu’n dîm achub ar safle trychineb.

Mae’r dechneg yn rhoi grym i blant drwy roi cyfle iddynt ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Gall Mantell yr Arbenigwr wella sgiliau ymarferwyr Cam Sylfaen drwy eu helpu i weithio’n greadigol, yn ddramatig ac yn ddychmygus gyda disgyblion.

Bu aelodau o Fenter Addysg Goedwig Pen-y-bont ar Ogwr, y mae’r mwyafrif ohonynt yn athrawon sy’n frwd dros ddysgu awyr agored, yn cymryd rhan yn y gweithdy hwn sydd â’r nod o ddangos sut y gall drama drawsnewid coetiroedd yn amgylchedd dysgu cyffrous ac ysgogol.

Roedd Geminie Drinkwater, Swyddog Addysg y Comisiwn Coedwigaeth, wrth ei bodd gyda’r dimensiwn newydd yr oedd y gweithdy’n ei roi i gyflwyno addysg awyr agored.

“Rydw i’n gobeithio y bydd y rhai a fynychodd y gweithdy’n gallu rhoi’r dull hwn ar waith yn y misoedd i ddod, gan gryfhau’r profiad o ddysgu mewn coetir i’r plant i gyd,” meddai.

“Roedd yn gyffrous iawn gweld sut y gellir defnyddio drama i estyn dysgu mewn amgylchedd awyr agored, ac mae hyn yn rhywbeth y byddaf yn sicr yn ei gynnwys yn fy sesiynau addysgol gydag ysgolion yn y dyfodol.”

Pennawd: Paul Gibbins yn cynnal sesiwn Mantell yr Arbenigwr gyda’r plant.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am Fenter Addysg Goedwig a sut i ymuno â’ch grŵp clwstwr lleol ewch i www.foresteducation.org neu cysylltwch â Kim Burnham, Cydlynydd Cymru ar 0300 068 0300  kim.burnham@forestry.gsi.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am grŵp clwstwr Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i  http://www.foresteducation.org/cluster_group/bridgend_fei_cluster_group/.

I gael rhagor o wybodaeth am Fantell yr Arbenigwr, ewch i  www.mantleoftheexpert.com

Ymholiadau gan y cyfryngau i Clive Davies, swyddog y wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost
clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: kim.burnham@forestry.gsi.gov.uk