Menu


Hen gyfeillion yn ffarwelio ar ôl 100 mlynedd yn gofalu am goedwigoedd Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14072

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae dau gyfaill, a fu’n helpu i blannu a gofalu am goedwigoedd Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro wedi rhoi’r gorau iddi o’r diwedd – ar ôl treulio 100 mlynedd rhyngddynt yn gweithio yn y goedwig.

Dechreuodd Steve Williams a Graham West weithio yng Nghoedwig Pen-bre yn llanciau 15 oed ym 1960, y flwyddyn yr ysgubodd Ben Hur yr Oscars, y priododd y Dywysoges Margaret ag Antony Armstrong-Jones (Arglwydd  Snowdon), ac y chwaraeodd gitarydd anadnabyddus o’r enw Jimi Hendrix yn ei gig gyntaf.

Ers hynny, mae’r ddau, a ddaeth yn gyfeillion pan oeddynt yn fechgyn deng mlwydd oed yn Ysgol Uwchradd Fodern Porth Tywyn, wedi rhoi can mlynedd o wasanaeth rhyngddynt, yn helpu i blannu ac yna’n gofalu am y coed sydd wedi llunio tirwedd gorllewin Cymru wrth iddynt dyfu i’w llawn faint.

Graham, sy’n byw ym Mhorth Tywyn, oedd y cyntaf i ymuno, a hynny ar Ddydd Mawrth, Ebrill 4, 1960 – mae’n cofio’r diwrnod a’r dyddiad – gyda Steve yn dilyn yn dynn wrth ei sodlau ym mis Awst.

Dechreuodd y ddau ar eu gyrfa yn ne Sir Gaerfyrddin, yn plannu coed yng Nghoedwig Pen-bre, cyn symud ymlaen i goedwig gorllewin Cymru, lle buont yn tirlunio ar hyd ffordd newydd yr M4 a chefnffordd yr A48 rhwng Abertawe a Chaerfyrddin.

Roedd coedwigaeth yn y dyddiau hynny yn wahanol iawn i’r diwydiant modern effeithlon a geir heddiw.

Meddai Steve, sy’n 65 oed, ac yn byw ym Mhwll, Llanelli, “Rydw i wedi gweld llawer iawn o newidiadau - er gwell ac er gwaeth.

“Mae gennych chi beiriannau mawr i dorri’r coed erbyn hyn. Yn fy nyddiau i, roeddech chi’n gorfod defnyddio llif law.  Mae coedwigaeth ychydig yn haws y dyddiau hyn!”

Mae hyn yn cael ei ategu gan Graham, sydd hefyd yn 65 oed, ac sydd wedi bod yn gweithio i’r Comisiwn am 51 o flynyddoedd.

“Mae coedwigaeth wedi newid yn sylweddol ers i ni ddechrau gweithio. Roedd o’n waith caled ond rydw i wedi mwynhau pob munud.”

Tua diwedd eu gyrfa, bu’r ddau yn gweithio yng nghoetir 10,000 hectar Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, yn gofalu am y milltiroedd o lwybrau troed, llwybrau ceffyl, ffensys ac, yn fwy diweddar, y llwybrau beicio ym Mrechfa. 

Mae Graham yn awr yn gobeithio treulio mwy o amser yn gwneud gwaith gwirfoddol i Breakthough, elusen leol sy’n helpu plant anabl.  Mae hefyd yn disgwyl y bydd ei bum merch a’i naw o wyrion a wyresau yn ei gadw’n brysur.

Mae Steve hefyd yn bwriadu parhau’n weithgar ar ôl treulio 50 can mlynedd namyn pythefnos gyda’r Comisiwn – sydd ddim yn ddrwg i rywun a arhosodd yn ei swydd flaenorol am bythefnos yn unig!

Fe ymddeolodd Steve a Graham yr un pryd, a derbyniodd y ddau lythyrau gan Tim Rollinson, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Comisiwn Coedwigaeth, ynghyd â Thystysgrifau Gwasanaeth Hir i gydnabod eu cyfraniad.

Yn ogystal, rhoddwyd eu henwau gerbron ar gyfer Medal Gwasanaeth yr Ymerodraeth, a roddir gan y Gwasanaeth Sifil yn fuan ar ôl i rywun ymddeol i gydnabod gwasanaeth clodwiw. 

Cawsant hefyd air o ganmoliaeth gan eu rheolwr am oes o wasanaeth yn y goedwig.

Meddai Dominic O’Connor Robinson, Rheolwr Ardal Leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru dros Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, “Mae’r ddau wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gadw’r coedwigoedd yma mewn cyflwr mor ardderchog.

“Dros y blynyddoedd, mae Steve a Graham wedi addasu’n dda i’r newid yn natur y gwaith ac maent bob amser wedi dangos ymroddiad llwyr sydd wedi ysbrydoli eraill yn y tîm.

“Mae’n anhygoel eu bod yn awr yn gweld y coed a blannwyd ganddynt ar ddechrau eu gyrfa yn tyfu’n goed aeddfed – does yna ddim llawer o bobl a all ddweud eu bod wedi bod yn rhan o’r gwaith o lunio’r dirwedd am gyfnod mor hir.”

Pennawd: Steve (ar y chwith) a Graham gyda’u tystysgrifau gwasanaeth hir.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost  clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: dominic.robinson@forestry.gsi.gov.uk