Menu


Teulu’r tyddyn yn gwneud defnydd o bob modfedd o dir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
10 AWST 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14859

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r teulu Hubbard wedi dysgu sut i fanteisio i’r eithaf ar yr holl le sydd ar gael iddynt. 

Maent yn gorfod gwneud defnydd o bob modfedd sydd ganddynt gan fod y rhieni a’u chwech o blant yn byw mewn carafán tra eu bod yn adnewyddu’r tŷ ar eu tyddyn 30 erw ger Pwllheli, ym Mhenrhyn Llŷn.

Mae gan y rhieni, Richard a Linda, agwedd debyg at y tir a brynwyd ganddynt bum mlynedd yn ôl, ac maent wedi plannu coed ym mhob cwr o’r caeau lle na allant fynd â thractor a pheiriannau.

Yn awr, gyda chymorth grant creu coetir Glastir, a weinyddir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, mae’r ddau’n plannu rhagor o goed ar dir Ty’n Llwyn, y maent hefyd yn ei rentu ar gyfer pori defaid.

Mae’r cyfan yn rhan o’u hymdrech i wireddu’u breuddwyd o brynu eu tyddyn eu hunain a dychwelyd i’r ardal lle y cafodd Linda ei magu, sydd â golygfeydd godidog o Ynysoedd Sant Tudwal ym Mae Tremadog.

Symudodd y teulu i Seland Newydd, lle bu Richard yn gweithio ar un o ffermydd ceirw’r llywodraeth, a buont yn arbed arian ac yn aros am y cyfle i ddychwelyd i Gymru. 

Erbyn heddiw, maent yn cadw baeddod gwyllt, ieir, ieir gini a thyrcwn, ac mae Richard hefyd yn gweithio fel contractwr yn codi ffensys a gosod gatiau a chamfeydd yn ogystal â rheoli gwiwerod, llwynogod a cheirw a gwneud gwaith ar goed.

Mae’r coed ar y tir yn darparu ystod eang o fanteision amgylcheddol, megis rheoli llifogydd, gwella’r pridd a chreu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt.

Meddai Richard, “Pan wnaethom ni brynu’r tir, roeddem ni’n awyddus iawn i greu cysgod ar gyfer y caeau a’r adeiladau ac i wneud rhywbeth i helpu’r amgylchedd.  Y flaenoriaeth felly oedd ail-ffensio’r caeau, plannu rhagor o wrychoedd i greu coridorau ar gyfer bywyd gwyllt, a phlannu cymaint â phosibl o glystyrau bach o goetir brodorol.

“Cyn belled â bod y coed yn cael eu plannu’n dda a’ch bod chi’n chwynnu o’u cwmpas, maen nhw’n tyfu’n aruthrol.”

Mae’r coed cyntaf iddynt eu plannu bellach yn deirblwydd oed, ac maent yn ffynnu.  Yna, ar ôl cael cyngor a chymorth di-dâl gan Mike Langley, cynlluniwr rheoli gyda Choed Cadw, aethant ati i blannu 1,600 o goed - ynn, gwern a bedw llwyd yn bennaf - yn gynharach eleni.

Mae cynllun creu coetir Glastir yn talu hyd at £4,500 yr hectar ar gyfer coetir newydd ei blannu, gan ddibynnu ar y math o goetir.

Dewisodd Richard a Linda wneud cais am y grant o £2,890 yr hectar i blannu coetir brodorol sy’n hybu bioamrywiaeth, a bydd y coed hefyd yn helpu yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd gan y byddant yn amsugno ac yn cloi carbon deuocsid drwy gydol eu hoes.

Mae’r grant ar gyfer plannu coed, a ddatblygwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, yn sefyll ar ei ben ei hunan o fewn Glastir. Nid oes angen i dirfeddianwyr fod wedi gwneud cais am elfen Cymru Gyfan Glastir ac ni fydd yn effeithio ar unrhyw gais i’r cynllun Glastir yn y dyfodol.

Byddant hefyd yn derbyn taliad blynyddol o £300 yr hectar am 15 mlynedd fel iawndal am dynnu’r tir o ddefnydd amaethyddol am yr amser hwnnw ac, yn ychwanegol at hyn, telir £3.15 y metr am ffensio a gosod gatiau.

Mae’r grant ar gael i bob tirfeddiannwr yng Nghymru sy’n meddu ar fwy na 0.25 hectar o dir addas sydd ar gael ar gyfer plannu coetiroedd newydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y grantiau sydd ar gael ar gyfer gwaith plannu newydd, ffoniwch 0300 068 0300 a gofynnwch am dîm coetir Glastir Comisiwn Coedwigaeth Cymru, anfonwch e-bost at bww.ts@forestry.gsi.gov.uk neu ewch ar-lein i  www.forestry.gov.uk/glastirwoodland.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: alison.evans@forestry.gsi.gov.uk