Menu


Hyfforddiant ymwybyddiaeth o Phytophthora ramorum i reolwyr coetiroedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13728

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Tîm Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru a FERA (yr Asiantaeth Ymchwil Bwyd a’r Amgylchedd) yn cynnig sesiynau hyfforddi am ddim i reolwyr coetiroedd, yn dilyn brigiad o’r afiechyd coed a achosir gan Phytophthora ramorum (P. ramorum) yn ne Cymru yn hwyr ym mis Mai 2010.

Nod y sesiynau hyn yw codi ymwybyddiaeth yn y sector coedwigoedd o P. ramorum sy’n bathogen tebyg i ffwng sy’n lladd y rhan fwyaf o’r coed y mae’n eu heintio. Daethpwyd o hyd iddo ar goed larwydd Japan am y tro cyntaf yn ne Cymru yn hwyr ym mis Mai 2010.

Cynhelir y sesiynau hyfforddi yn y bore a byddant yn para rhyw dair awr. Bydd ymweliad safle’n cael ei gynnwys lle bo hyn yn bosibl. Caiff y sesiynau eu cynnal yn Llanelwy, Sir Ddinbych (dydd Mercher, 7 Gorffennaf), Y Drenewydd, Powys (dydd Iau, 8 Gorffennaf) a Garwnant, Merthyr Tudful (dydd Gwener, 16 Gorffennaf).

Dywedodd Richard Siddons, Pennaeth Grantiau a Rheoliadau gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru: "Mae Phytophthora ramorum yn heintio ardal sylweddol o goed larwydd yn ne Cymru.

Mae gallu adnabod yr afiechyd hwn yn rhan bwysig iawn o’n gallu i reoli ei ledaeniad.

Buaswn yn annog pob rheolwr coetir felly i ddod i’r digwyddiadau hyn a’n helpu i adnabod ac atal ei ledaeniad."

Daethpwyd o hyd i P. ramorum ar goed larwydd Japan yn ne-orllewin Lloegr y llynedd. Y brigiad hwn mewn coetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghwm Afan, ger Port Talbot, Cwm Garw, ger Pen-y-bont ar Ogwr, a Bro Morgannwg yw’r tro cyntaf iddo gael ei weld ar larwydd rhywle arall ym Mhrydain Fawr.

Ar hyn o bryd, mae’r brigiad yn ne Cymru yn effeithio dim ond ar goetiroedd a reolir gan Gomisiwn Coedwigoedd Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Fodd bynnag, mae arolygon sy’n cael eu cynnal yn dangos bod y sefyllfa’n newid yn gyflym ac mae’n debygol bod yr haint wedi lledu ymhellach.

I gadw lle mewn seminar, anfonwch neges e-bost at alison.evans@forestry.gsi.gov.uk

NODIADAU I OLYGYDDION:

Phytophthora ramorum

  1. Mae Phytophthora ramorum (P. ramorum) yn organedd ‘cwarantin’ o dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd ac mae’n rhaid hysbysu’r Comisiwn Coedwigaeth o’i bresenoldeb ar goed neu mewn coetiroedd. Darganfuwyd ef am y tro cyntaf ym Mhrydain yn 2002 ar gorswigen mewn meithinfa.
  2. Mae P. ramorum yn achosi’r afiechyd a elwir "marolwaeth sydyn derw" yn yr UDA, lle mae wedi lladd miliynau o goed derw a sudd rhisgl brodorol. Fodd bynnag, mae ei lysenw Americanaidd yn gamenw yma ym Mhrydain, lle mae profion labordy wedi dangos bod ein dwy rywogaeth frodorol, derw digoes a choesynnog, yn llawer mwy gwydn. Dim ond un goeden dderw digoes ym Mhrydain a gadarnhawyd wedi’i heintio â P. ramorum.
  3. Ni ddylid drysu rhwng P. ramorum a dirywiad gwyllt y dderw (acute oak decline – AOD), sy’n afiechyd gwahanol sy’n effeithio ar goed derw yng Nghanolbarth Lloegr, rhannau o Gymru a de-ddwyrain Lloegr, lle mae’n debyg bod rhywogaeth newydd ei darganfod o facteriwm ynghlwm.
  4. Mae P. ramorum yn lladd y rhan fwyaf o goed y mae’n llwyddo i’w heintio, ond mae symptomau’n amrywio yn dibynnu ar fath o goeden neu lwyn. Ar goed larwydd Japan (Larix kaempferi), mae’n peri i flaenau blagur wywo ac mae’r nodwyddau’n troi’n ddu ac yn gollwng cyn amser. Gall nifer o gancrau sy’n gwaedu resin ymddangos ar frigau a’r uwch foncyff. Mae larwydd Japan heintus yn cynhyrchu niferoedd arbennig o uchel o’r sborau sy’n lledu’r afiechyd – pum gwaith y lefel sy’n cael ei chynhyrchu ar y rhododendron – sy’n golygu y gall yr afiechyd effeithio ar nifer fawr o goed yn gyflym.
  5. Nid oes tystiolaeth bod P. ramorum wedi heintio unrhyw goed larwydd Ewropeaidd (Larix decidua) na choed larwydd hybrid (Larix x eurolepsis), sef y ddwy rywogaeth arall o larwydd sy’n tyfu ym Mhrydain, ond mae’r rhywogaethau hyn yn cael eu goruchwylio’n ofalus hefyd.
  6. Gall P. ramorum gael ei ledu ar esgidiau, teiars cerbydau, offer a pheiriannau sydd wedi cael eu defnyddio mewn coedwigoedd heintus neu wrth symud planhigion heintus. Gall gael ei ledu gan y glaw, mewn niwl neu lif awyr, ac mae gwyddonwyr yn Ymchwil Coedwig, cangen ymchwil wyddonol y Comisiwn Coedwigaeth, yn credu mai dyma’r llwybr mwyaf tebygol ar gyfer heintiau larwydd Japan.
  7. Yn ne-orllewin Lloegr, mae P. ramorum wedi effeithio ar gymysgedd o goedwigoedd y Comisiwn Coedwigaeth a rhai preifat.
  8. Ni ddarganfuwyd P. ramorum ar unrhyw goed yn Yr Alban.

Larwydd Japan

Nid oes ffigyrau cyflawn ar gael ar gyfer nifer y coed larwydd Japan ond mae’r tair rhywogaeth yn cwmpasu rhyw 134,000 hectar ym Mhrydain, neu ryw 5 y cant o’n coetiroedd cyfan. Mae ffigyrau gwledydd unigol fel a ganlyn:

•Cymru – 23,000ha / 8 y cant;

•Lloegr – 43,000ha / 4.3 y cant;

•Yr Alban – 65,000 ha / 5.1 y cant.

•(I drosi hectarau yn erwau, lluoswch gan 2.47)

Mae’r larwydd yn bren gwydn, hyblyg sy’n goddef newidiadau rhwng tywydd gwlyb a sych yn dda iawn, ac mae’n gwrthod pydru pan gaiff ei roi yn y pridd. Mae galw amdano felly ar gyfer defnyddiau awyr agored, megis pyst ffensys, paneli ffensys, cladin waliau allanol, cychod, siediau a dodrefn, ynghyd â defnyddiau dan do, megis lloriau ac asglodfwrdd. Mae’n hawdd ei staenio, ei naddu a’i orffen.

Cyngor i berchnogion neu reolwyr coetiroedd

Dylai perchnogion neu reolwyr coetiroedd sy’n amau bod eu coed wedi’u heintio roi gwybod i’r cyrff canlynol:

•yng Nghymru – swyddfa Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clawdd Newydd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2NL, ffôn: 0300 068 0300, e-bost: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk;

•yn ne-orllewin Lloegr – swyddfa ranbarthol de-orllewin Lloegr Comisiwn Coedwigaeth Lloegr, Mamhead Castle, Mamhead, ger Caerwysg, Dyfnaint EX6 8HD; ffôn: 01626 890666; e-bost: fc.sweng.cons@forestry.gsi.gov.uk;

•mewn coetiroedd rhywle arall – Gwasanaeth Iechyd Planhigion y Comisiwn Coedwigaeth plant.health@forestry.gsi.gov.uk; ffôn: 0131 314 6414;

•coed nad ydynt yn rhan o goetiroedd, megis y rheiny mewn gerddi a pharciau ac ar strydoedd a thir fferm – Gwasanaeth Ymgynghori Diagnosteg Afiechydon Ymchwil Coedwig ar ddas@forestry.gsi.gov.uk; ffôn: 01420 23000.

LLUNIAU:

Mae lluniau ar gael os cysylltwch â’r cysylltiadau cyfryngau uchod. Mae’r rhain yn cynnwys lluniau o goed heintus, lluniau manwl o nodwyddau heintus a staff yn rhoi mesurau bioddiogelwch ar waith megis diheintio eu hesgidiau.

CYSYLLTIADAU’R CYFRYNGAU:

I gael rhagor o wybodaeth am P. ramorum:

•ym Mhrydain Fawr yn gyffredinol – Charlton Clark, 0131 314 6500;

• yng Nghymru - Mary Galliers neu Clive Davies, 0300 068 0300;

•yn Lloegr – Stuart Burgess, 0117 372 1073;

• yn Yr Alban – Steve Williams, 0131 314 6508 neu Paul Munro, 0131 314 6507.

 

e-mail: peter.cloke@forestry.gsi.gov.uk