Menu


Grantiau egni adnewyddadwy i fusnesau yn y Sioe Cartrefi ac Adeiladau Gwyrdd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
28 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13650

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gall perchenogion busnesau sy’n ymweld â’r Sioe Cartrefi ac Adeiladau Gwyrdd ar faes Sioe Amaethyddol Cymru yn Llanelwedd o’r 4ydd i’r 6ed o Fehefin ddysgu sut i wneud cais am gyllid ar gyfer egni adnewyddadwy gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Bydd staff Cynllun Busnes Egni Coed (CBEC/WEBS) Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a ariennir gan yr UE, yn mynychu’r sioe i hyrwyddo’r grantiau a gynigir dan y cynllun ar gyfer systemau gwresogi tanwydd coed, cynhyrchu trydan ar raddfa fach a chyflenwadau tanwydd coed.

Mae’r cynllun yn helpu perchenogion busnesau bach a chanolig a grwpiau cymunedol cymwys gyda thechnolegau sy’n defnyddio coed i ddarparu gwres adnewyddadwy a chynhyrchu trydan.

Mae Penpont, ystâd wledig 2000 o erwau ym Mhowys, yn un o nifer o fusnesau yng Nghymru sydd wedi newid i system wresogi biomas ar ôl cael grant o dan y Cynllun Busnes Egni Coed.

Mae’r system wresogi biomas soffistigedig yn y tŷ rhestredig hwn a’i lety i ymwelwyr yn darparu gwres canolog a dŵr poeth i’r gwesteion.

Meddai Gavin Hogg, y perchennog, "Mae tanwydd coed yn ddewis naturiol i ystâd wledig ac rydym yn gallu manteisio ar yr adnoddau sydd wrth law i wresogi ein cartref.

"Mae coedwig Penpont yn cael ei rheoli i ddarparu cyflenwad o sglodion coed drwy gydol y flwyddyn, ac mae hyn yn rhoi gwres a dŵr poeth i’r teulu a’r gwesteion."

Mae’r Cynllun Busnes Egni Coed wedi talu am y cyfarpar sglodio ym Mhenpont a hefyd am y boeler a’r system ei hun.

Meddai Mike Pitcher, Rheolwr CBEC, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae gwresogi gyda thanwydd coed yn ddull glân, cyfleus a chynaliadwy o ddarparu egni adnewyddadwy.

"Gall Comisiwn Coedwigaeth Cymru, drwy greu galw am goed yn lleol, annog mwy o berchenogion coetiroedd i ddod â’u coedwigoedd dan reolaeth.

"Mae coedwigoedd sy’n cael eu rheoli’n dda yn rhoi adenillion ariannol uwch i’w perchenogion ac maent hefyd yn gwella cynefinoedd i fywyd gwyllt ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer hamdden."

Bydd y Cynllun Busnes Egni Coed, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn talu hyd at 41% o gost mentrau lleihau carbon o’r fath, ac mae cyfanswm o £7.8 miliwn ar gael ar gyfer mentrau bach a chanolig yng Nghymru.

I gael manylion y Cynllun Busnes Egni Coed, ewch i www.forestry.gov.uk/woodenergywales neu ffoniwch 0300 068 0042.

NODIADAU I OLYGYDDION

Cynllun Busnes Egni Coed (WEBS)

Mae’r Cynllun Busnes Egni Coed (CBEC/WEBS) yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r cynllun pedair blynedd hwn, a fydd yn rhedeg o 2009 i 2013, ac sy’n cael ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn cynnig buddsoddiad cyfalaf bach i fentrau bach a chanolig ar gyfer systemau gwresogi tanwydd coed, gweithiau Gwres a Thrydan Cyfunol graddfa fach sy’n defnyddio tanwydd coed, a chyfarpar prosesu tanwydd coed.

Mae gan y CBEC tua £7.8 miliwn o arian i’w roi i fentrau bach a chanolig drwy Gymru. Mae’n debyg y bydd ymgeiswyr unigol yn Ardal Gydgyfeirio Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn derbyn hyd at 41% o’r gost, tra bydd ymgeiswyr yn ardal Rhanbarth Cystadleurwydd a Chyflogaeth Dwyrain Cymru yn derbyn hyd at 31%. Y nod yw darparu 40MW o wres a 5MW o drydan.

Mae’r CBEC yn manteisio ar brofiad y rownd gyllido flaenorol, a oedd hefyd yn derbyn cyllid Ewropeaidd, ac a oedd yn cael ei rheoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru rhwng 2004 a 2008. Arbedwyd 17,000 tunnell fetrig o CO2 y flwyddyn drwy ddefnyddio 33,000 tunnell fetrig o danwydd cynaliadwy, glanach. Ariannwyd 80 o gynlluniau, gan gynnwys cynlluniau gwresogi adeiladau masnachol ac adeiladau o eiddo’r sector cyhoeddus, yn amrywio o fusnesau twristiaeth bach gwledig i fusnesau gweithgynhyrchu ac adeiladau sector cyhoeddus megis ysbytai ac ysgolion. Mae hefyd wedi ariannu amrywiaeth o fusnesau cyflenwi tanwydd sy’n cynhyrchu sglodion coed a pheledi, gan gynnwys melinau coed a gweithiau prosesu coed megis Blazers Fuels a Clifford Jones Timber yn Rhuthun.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Busnes Egni Coed ewch i www.forestry.gov.uk/woodenergywales; neu cysylltwch â Mike Pitcher ar 0300 068 0076, ffôn symudol 07817 014805, mike.pitcher@forestry.gsi.gov.uk.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0057, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: mike.pitcher@forestry.gsi.gov.uk