Menu


Symud i mewn gyda’i gilydd er lles coetiroedd Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
30 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14256

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coetiroedd Cymru yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i economi Cymru ac mae nifer o gyrff yn bodoli i gefnogi’r rheiny sydd â diddordeb yn y sector coedwigaeth.

Bellach, yn sgil creu canolfan goedwigaeth ym Machynlleth, bydd nifer o gyrff – o sefydliadau yn y diwydiant coedwigaeth fasnachol i grwpiau coetir cymunedol – yn dod at ei gilydd ac yn gweithio o’r un swyddfa.

Bydd swyddfa Partneriaeth Busnes Coedwig Cymru ym Mharc Eco Dyfi, Machynlleth yn cael ei gweddnewid yn ganolfan goedwigaeth newydd a bydd staff o Danwydd Coed Cymru, Ffynhonnell Coed Cymru, Coed Lleol, Llais y Goedwig, Grŵp Coetir Dyfi ac Ysgol Goedwig Cymru yn symud iddi yn ystod yr wythnosau i ddod.

Syniad Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw’r ganolfan goedwigaeth ac mae wedi cael ei sefydlu gyda’r nod o hybu gweithio mewn partneriaeth rhwng cyrff sy’n gweithio yn y sector.

Meddai Barbara Anglezarke, Rheolwr Polisi a Rhaglenni Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Amcanion allweddol y strategaeth Coetiroedd i Gymru yw bod pobl yn dod i ddeall yr amrywiaeth fawr o fanteision y gall coetiroedd eu cynnig a bod y sector coedwigaeth yn dod yn fwy integredig a mwy cystadleuol, gan gefnogi economi Cymru.

“Bydd sefydlu canolfan goedwigaeth ar gyfer y cyrff amrywiol hyn yn arwain at ddeall cyfleoedd yn well, gweithio cydweithiol, a datblygu cyd-fentrau o fewn y sector.

“Hefyd, bydd gorbenion yr holl gyrff yn cael eu lleihau a bydd mwy o adnoddau ar gael o’r herwydd i gynnal gweithgareddau.”

Mae Partneriaeth Busnes Coedwig Cymru wedi croesawu creu’r ganolfan goedwigaeth a gaiff ei lleoli yn ei swyddfa.

Meddai Frankie Owen, Rheolwr y Bartneriaeth, “Mewn nifer o’n digwyddiadau diweddar, daethom i’r casgliad fod yr holl sefydliadau’n wynebu’r her o rannu’n well y wybodaeth a’r profiad sydd ar gael yn y sector coed.

“Disgwyliwn y bydd sefydlu’r ganolfan goedwigaeth newydd yn un cam yn y broses o wneud y cysylltiadau hyn ac y bydd yn helpu i wneud busnesau a’r sector yn fwy cystadleuol.”

Bydd y ganolfan goedwigaeth hefyd yn cynnwys ystafell gyfarfod a swyddfa ar gyfer staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Ychwanegodd Barbara, “Bydd y swyddfa ar gyfer ein staff yn eu helpu i gydweithio â’r grwpiau sydd wedi’u lleoli yno yn ogystal â lleihau’r amser a’r costau sy’n gysylltiedig â theithio i’n swyddfeydd presennol yn Nolgellau ac Aberystwyth.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Grŵp gwirfoddol o fusnesau a chyrff eraill yn y sector coedwigaeth yw Partneriaeth Busnes Coedwig Cymru, a gefnogir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.  Maent yn gweithio gyda’i gilydd i wneud busnesau unigol a’r sector coedwigaeth yn gyffredinol yn fwy cystadleuol.

Nod Coed Lleol yw helpu mwy o bobl i fwynhau a gofalu am goetiroedd Cymru. Prosiect partneriaeth ydyw a weinyddir gan y Gymdeithas Coedwigoedd Bychain gyda chymorth grŵp llywio o gynrychiolwyr o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Coed Cymru, yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Tir Coed, y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru a chynrychiolwyr grwpiau coetir cymunedol a choedwigwyr hunangyflogedig. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.coedlleol.org.uk <http://www.coedlleol.org.uk/>.

Amcanion Llais y Goedwig yw hyrwyddo a chynrychioli grwpiau coetir cymunedol yng Nghymru a rhoi cymorth a chefnogaeth i grwpiau a mentrau coetir cymunedol sy’n annog ymwneud pobl leol â choetiroedd er mwyn hybu cadwraeth, amwynderau, datblygu economaidd a mwynhad. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.llaisygoedwig.org.uk.

Mae Ysgol Goedwig Cymru yn gweithio i sicrhau bod darpariaeth Ysgol Goedwig gynaliadwy ar gael ar hyd a lled Cymru wedi’i chefnogi gan rwydwaith cenedlaethol a fydd yn datblygu prosiectau, yn cynnig cyngor, yn darparu adnoddau, yn hybu’r arferion gorau ac yn darparu hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer ei haelodau. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.forestschoolwales.org.uk.

Un o nifer o fentrau a gychwynnwyd gan Bartneriaeth Busnes Coedwig Cymru yw Ffynhonnell Coed Cymru. Mae’n canolbwyntio ar helpu busnesau i ddatblygu ac ar gynyddu’r sylw a gaiff y sector coed a chynhyrchion coed yn y farchnad.

Un o aelodau Partneriaeth Busnes Coedwig Cymru yw Tanwydd Coed Cymru. Mae’n gweithio i hybu’r cyflenwad a defnydd effeithlon o goed fel ffynhonnell egni glân, carbon isel a chynaliadwy yng Nghymru a’r Gororau.

Mae Coetiroedd Dyfi yn darparu addysg a hyfforddiant drwy brofiadau, megis Ysgol Goedwig a dysgu yn yr awyr agored, i bobl o bob oedran er mwyn hybu ymwybyddiaeth ddyfnach o goetiroedd o fewn Biosffer Dyfi. Mae Coetiroedd Dyfi yn cefnogi nodau Partneriaeth Biosffer Dyfi a’r Fenter Addysg Goedwig ac yn dangos ffyrdd gwahanol o gydbwyso bywoliaethau dynol cynaliadwy â meithrin a gofalu am goetiroedd lleol.
Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies, clive.davies@forestry.gsi.gov.uk, ffôn: 0300 068 0061.

e-mail: barbara.anglezarke@forestry.gsi.gov.uk