Menu


‘Rhyfelwyr’ ifanc yn dod ’r Oes Haearn yn fyw

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 MEDI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14919

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd plant o ysgolion yn Nhorfaen a sir Fynwy eu cludo’n ôl 2,000 o flynyddoedd i’r cyfnod pan oedd Celtiaid yr Oes Haearn yn byw yn ein coetiroedd.

Bu’r plant yn ail-greu bywyd caled eu hynafiaid pell yn ystod ymweliadau â Choetir Cymunedol Blaenafon.

Trefnwyd y daith yn ôl mewn amser gan Juliette Staples, swyddog addysg tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru, mewn cydweithrediad â Ceri Cadwallader, Swyddog Addysg a Dehongli’r Bartneriaeth Tirweddau Anghofiedig.

Bu’r plant yn adeiladu tŷ crwn Oes yr Haearn gyda waliau plethwaith a chlai, gan ddefnyddio cyll newydd eu torri ar gyfer plethwaith y wal, a thaflu  cymysgedd lleidiog i mewn i’r bylchau.

Cawsant hefyd eu hyfforddi i fod yn rhyfelwyr, a buont yn creu “pennau” allan o gardbord wedi’i addurno â llaid a defnyddiau naturiol eraill a’u gosod ar bolion. Cafodd pob rhyfelwr gyfle i brofi ei sgiliau gyda’r waywffon a bloeddio’n ffyrnig wrth ddinistrio pen y gelyn. 

Roedd y daith addysgol hon i ddarganfod sut yr oedd pobl Cymru yn byw 2,000 o flynyddoedd yn ôl hefyd yn cynnwys ymweliad â Chanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, lle bu’r plant yn dysgu am fywyd mewn pentref o Oes yr Haearn ac yn rhoi cynnig ar rai crefftau Celtaidd megis gwehyddu darn bach o frethyn a gwneud llestr clai.

Meddai Juliette, “Mae coetiroedd yn amgylchedd dysgu ardderchog, a pha ffordd well o ddod â hanes yn fyw na baeddu eich dwylo a defnyddio’r adnoddau naturiol sydd o’ch cwmpas, yn union fel y gwnâi Celtiaid yr Oes Haearn yng Nghymru.

“Roedd y plant wrth eu bodd gyda’r gweithgareddau ymarferol hyn ac yn barod iawn i ymgymryd â gwahanol rolau Celtiaid Oes yr Haearn, yn enwedig bod yn rhyfelwr ffyrnig!”

Yr ysgolion a fu’n cymryd rhan oedd Ysgol Gynradd Gilwern ac Ysgol Gynradd Llandeilo Bertholau, y Fenni, Ysgol Gynradd Hillside, Blaenafon, Ysgol Gynradd George Street, Pont-y-pŵl, ac Ysgol Gynradd Nant Celyn, Cwmbrân.

Cafwyd cymorth ar gyfer y daith yn ôl mewn amser gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, a roddodd £100 i bob ysgol tuag at y costau teithio, ac sydd hefyd yn darparu’r cyllid ar gyfer swydd Ceri.

Mae’r ymweliadau wedi bod yn hynod o boblogaidd, ac mae rhagor o ysgolion wedi gofyn am deithiau cyffelyb yn yr hydref.

Meddai Ceri, “Gwelais un o’r plant rai dyddiau’n ddiweddarach, a dywedodd ei bod wedi mynd yn ôl i’r goedwig gyda’i mam er mwyn dangos iddi beth yr oeddynt wedi bod yn ei wneud, ac yna wedi ail-greu’r gweithgareddau yn yr ardd gartref.  Roedd hi’n amlwg wedi ei phlesio’n arw!”

Pennawd: Plant o Ysgol Gynradd Llandeilo Bertholau yn mwynhau adeiladu tŷ crwn Celtaidd, yn cael eu gwylio gan Rhian Shepherd, un o’r rhieni a Nicky Wilson, cynorthwy-ydd dosbarth.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am addysg goedwig yn ne-ddwyrain Cymru, cysylltwch â Juliette Staples ar 01873 790010, ffôn symudol 07920 709214, e-bost Juliette.staples@forestry.gsi.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am y Bartneriaeth Tirweddau Anghofiedig, cysylltwch â Ceri Cadwallader ar 01495 742944, e-bost ceri.cadwallader@torfaen.gov.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: juliette.staples@forestry.gsi.gov.uk