Menu


Campfa’r goedwig i wella iechyd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 TACHWEDD 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15095

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd cynllun ei lansio i feddygon gyfeirio rhai cleifion i’w coedlannau lleol i geisio eu gwella a’u cael yn fwy ffit. 

Mae’r fenter newydd, sy’n cael ei galw’n Gampfa'r Goedwig a’r Mynydd (Actif Woods Wales – Coed Actif Cymru) yn annog pobl sydd mewn perygl o ddatblygu salwch cronig i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau yng Nghwm Saerbren yn Nhreherbert, y Rhondda Fawr.

Fel rhan o sesiynau Campfa'r Goedwig a'r Mynydd, bydd hyfforddwr personol cymwysedig yn arwain dosbarthiadau bob wythnos yng nghoetir Llywodraeth Cymru, sydd wedi’i drawsnewid yn gampfa awyr agored i helpu pobl i ddod yn fwy ffit ac i fyw’n hirach.

Cafodd Coed Actif Cymru ei sefydlu gan Coed Lleol, partneriaeth o sefydliadau coetir, gan gynnwys Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sydd eisiau helpu mwy o bobl fwynhau a gofalu am goetiroedd Cymru.

Mae’r gampfa yn rhan o raglen ehangach i annog pobl gyda chyflyrau iechyd cronig nad ydyn nhw, fel arfer, yn ymweld â choedlannau, i fynd yno er mwyn eu hiechyd a’u lles yn gyffredinol.

Gwirfoddolwyr o Grŵp Amgylcheddol BTCV a sefydlodd hyn.  Maen nhw wedi bod yn datblygu mannau ar gyfer y gampfa goedwig, trwsio llwybrau a gwneud gwahanol waith cadwraeth megis clirio coed conwydd sy'n ail dyfu a rhododendron o'r ardal.

O dan arweiniad staff Coed Lleol a BTCV, bydd y gwirfoddolwyr yn dysgu gwahanol sgiliau drwy ddefnyddio arfau llaw traddodiadol ac yn dysgu sut i gynnal asesiadau risg a, gobeithio, cael cymwysterau’r Rhwydwaith y Coleg Agored.

Mae Coed Lleol yn gweithio gyda sefydliadau lleol, megis Cymdeithas Tai Rhondda a Chyngor Rhondda Cynon Taf, i gyfeirio cleientiaid at y grwpiau. 

Mae’r grŵp hefyd yn gobeithio gweithio gyda'r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol i dderbyn cleifion wedi'u cyfeirio gan eu meddygon teulu ar y rhaglenni ymarfer, er lles eu hiechyd.  

Meddai Mike James, rhodiwr cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru a helpodd i sefydlu'r fenter, "Y nod yw cynnig lle cyfeillgar a dymunol i bobl wella eu hiechyd a'u lles yn yr awyr agored gyda help hyfforddwr cymwysedig ac i werthfawrogi eu coetiroedd lleol.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl yn cael eu cyfeirio gan eu meddygon teulu neu sefydliadau iechyd gwirfoddol lleol sy'n taclo problemau megis gordewdra, pwysedd gwaed uchel neu broblemau iechyd meddwl."

Mae Grŵp Amgylcheddol BTCV wedi creu mannau bychan agored ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd, sydd ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac wedi gosod meinciau a physt i’r grŵp eu defnyddio.

Bydd y rhai a fydd yn cymryd rhan yn gallu profi amrywiaeth o weithgareddau tebyg i rai mewn campfa o dan do, megis rowlio boncyffion yn lle pwysau a thaflu rhaffau dros ganghennau cryf i dynnu'r corff i fyny ac i lawr.

Mae’r gampfa’n rhan o Gynllun Gweithredu Coetiroedd Cymru, sy’n anelu at helpu rhagor o bobl i fyw bywydau iachach drwy ddefnyddio a mwynhau coetiroedd, a hefyd fel rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru “Ein Dyfodol Iach” sy’n annog “cymunedau iach, cynaliadwy”.

Meddai Ceri Nicholas, swyddog prosiect Coed Lleol, “Rydyn ni'n falch iawn o weithio gydag asiantaethau partner i ddatblygu gweithgareddau iach ar gyfer pobl mewn lle mor hardd a hefyd i wneud gwaith defnyddiol, ymarferol yr un pryd i reoli'r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. 

“Rydyn ni hefyd yn gobeithio y bydd datblygu’r safle yn ei gwneud yn haws i'r gymuned fynd i'r coetir yng Nghwm Saerbren”.

Mae Campfa'r Goedwig a'r Mynydd a Grŵp Amgylcheddol BTCV yn cyfarfod yng ngorsaf reilffordd Treherbert.  Dylai unrhyw un â diddordeb mewn ymuno â’r gamfa gysylltu â Martyn Broughton ar 07952 607520 neu â Ceri Nicholas ar 07758 230280 ar gyfer y Grŵp Amgylcheddol.

Bydd Campfa’r Goedwig a’r Mynydd yn cael ei chynnal ar ddydd Mawrth rhwng 11am a 1pm; mae’r Grŵp Amgylcheddol yn cyfarfod ar ddydd Iau rhwng 12:30 and 3:30pm.

Mae Treherbert yn un o ddwy ardal yng Nghymru wedi’u dynodi mewn angen mawr lle mae Coed Actif Cymru’n gweithio i helpu pobl i fyw bywydau iachach.  Mae’r llall yn Aberystwyth, canolbarth Cymru.

Pennawd: Aelodau o Gampfa’r Goedwig a’r Mynydd yn dod yn heini yng Nghwm Saerbren.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir.  O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Prosiect partneriaeth yw Coed Lleol yn cael ei redeg gan y Smallwoods Association gyda grŵp llywio o gynrychiolwyr o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Coed Cadw, yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Tir Coed, y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, cynrychiolwyr grwpiau coetiroedd cymunedol a choedwigwyr hunan gyflogedig. 

Amcan cyffredinol y bartneriaeth yw helpu mwy o bobl i fwynhau a gofalu am goetiroedd yng Nghymru.  Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â www.coedlleol.org.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i News@FCWales i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Am ragor o wybodaeth ynghylch campfa’r coetir, cysylltwch â Mike James ar 0300 068 0225, symudol 07825 843 253, e-bost mike.james@forestry.gsi.gov.uk <mailto:mike.james@forestry.gsi.gov.uk>

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: mike.james@forestry.gsi.gov.uk