Menu


Ailddarganfod gwylfan goll ar Fynydd Nercwys

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 IONAWR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14352

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae hen wylfan a oedd yn cynnig golygfeydd gwych dros Fynydd Nercwys wedi cael ei ‘hailddarganfod’ ar ôl cael ei chuddio gan goed am yn agos i hanner can mlynedd.

Roedd y conwydd a blannwyd ar y mynydd moel ym 1964 wedi cuddio’r wylfan gyda threigl amser, fel mai dim ond pobl gyda gwybodaeth dda o’r ardal neu gyda map a chwmpawd a allai ddod o hyd iddi.

Bellach, mae’r coed wedi cael eu torri, ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi manteisio ar y cyfle i adfer y wylfan a’i diogelu fel nodwedd yng nghoedwig Coed Nercwys ar gyfer y cenedlaethau a ddaw.

Ar ôl derbyn cyllid o Ewrop a Llywodraeth Cynulliad Cymru, gosodwyd llwybr newydd 0.5 cilometr at y wylfan a’i philer triongli clasurol.

Mae’r llwybr yn arwain cerddwyr i fyny’r bryn uwchben y goedwig ac yn ychwanegu dimensiwn newydd at Lwybr Cylchol Nercwys sy’n rhedeg o amgylch y goedwig.

Mae’r hen biler triongli, sy’n bedair troedfedd o uchder, wedi cael ei ailgodi ac mae’n dirnod defnyddiol i gerddwyr unwaith eto. 

Codwyd dros 6,500 o “bileri triongli” rhwng 1935 a 1960 gan yr Arolwg Ordnans er mwyn mapio union siâp y wlad.

Drwy osod theodolit (onglydd manwl gywir wedi’i adeiladu i mewn i delesgop) ar ben y piler, gellid mesur onglau manwl gywir rhwng parau o bwyntiau triongli cyfagos. Yr enw ar y broses hon yw triongliant. Mae’r olion hyn o’r broses llunio mapiau i’w gweld yn aml ger neu ar gopa bryniau.

Gwnaed y prosiect adfer hwn yn bosibl yn sgil cydweithio rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a’r asiantaeth adfywio gwledig, Cadwyn Clwyd.

Meddai Rachel Jones, Warden Partneriaeth Coedwig gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ac AHNE Bryniau Clwyd, “Mae safle uchel y wylfan hon uwchlaw gwlad donnog yn ei gwneud yn bosibl i gerddwyr weld Moel Famau, (554 metr/1818 troedfedd o uchder), copa uchaf Bryniau Clwyd, gyda’i Dŵr Jiwbilî eiconig, a thros y goedwig yr holl ffordd i Aber Afon Dyfrdwy.

“O unrhyw bwynt triongli, mae’n bosibl gweld dau arall, ac ar ddiwrnod clir gallwch weld y pwynt triongli ar ben Moel Famau i’r Gogledd a Moel Gyw i’r gorllewin.”

Cafwyd cymorth ariannol o £3,000 gan Gadwyn Clwyd drwy Brosiect Ymdeimlad o Le Sir y Fflint, a gefnogir gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013. Mae’r Cynllun Datblygu Gwledig yn cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Meddai Keira Derbyshire, Swyddog Prosiect Cadwyn Clwyd, “Rydym wedi gallu helpu pobl i ailddarganfod rhan bwysig o dreftadaeth y dirwedd leol, ac rydym hefyd wedi gallu dehongli Ymdeimlad o Le yr wylfan hon drwy ddarparu pedwar panel panoramig ar y naill ochr a’r llall i’r piler triongli.”

Mae’r gwaith yn rhan o raglen barhaus o welliannau o fewn y goedwig gymunedol boblogaidd hon. Gwaith arall a gyflawnwyd yw adfer Bwthyn y Bugail, cyflwyno moch Oxford Sandy a moch Du i helpu i adfer gweirglodd o flodau gwyllt, a sefydlu llwybr DaearGelcio GPS sy’n mynd â phlant a’u teuluoedd ar daith dywys ddaearegol drwy’r goedwig.

Meddai Carolyn Thomas, Cadeirydd AHNE Bryniau Clwyd, “Roedd y wylfan hon yn nodwedd amlwg ar y dirwedd am genedlaethau ac roedd y gymuned leol yn awyddus i’w gweld yn cael ei hadfer ar gyfer y cenedlaethau a ddaw.

“Mae eisoes wedi dod yn boblogaidd unwaith eto.  Mae pobl hyd yn oed wedi ailafael yn y traddodiad o gynnal picnics teuluol ac wedi cychwyn arfer newydd uwch-dechnolegol drwy guddio geocelc ar y copa.”

Gellir cael gwybodaeth bellach am Goed Nercwys, ynghyd â chyfarwyddiadau, ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Pennawd: Cerddwr yn mwynhau’r olygfa o’r piler triongli ar ben Mynydd Nercwys.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Cefnogir y prosiect hwn gan Asiantaeth Datblygu Gwledig Cadwyn Clwyd.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru yr UE a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk neu anfonwch e-bost at Rachel Jones yn rachel.jones@denbighshire.gov.uk.

e-mail: steve.crosby@forestry.gsi.gov.uk