Menu


Cod ymddygiad i ddiogelu ceunant hynafol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
16 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14023

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cymerodd natur gannoedd o filoedd o flynyddoedd i’w greu, ond yn awr mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru a’i bartneriaid wedi llunio cod ymddygiad i ddiogelu ceunant Sychryd rhag ôl troed dyn.

Mae’r ceunant hwn, sydd ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn gyrchfan boblogaidd i gerddwyr sy’n cael eu denu i’r ardal gan yr harddwch naturiol a grëwyd gan symudiadau yn ddwfn yng nghramen y ddaear dros filiynau o flynyddoedd.

Ond mae poblogrwydd cynyddol y ceunant wedi gorfodi Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar y cyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, i lunio cytundeb i ddiogelu ei ecosystem frau.

Bu’r rheolwyr tir yn gweithio’n agos gyda darparwyr gweithgareddau am ddwy flynedd i lunio’r cod ymddygiad, sy’n cynghori grwpiau ble y gallant gerdded ac yn rhoi arweiniad clir ar yr arfer amgylcheddol gorau.
Mae ceunant Sychryd yn dilyn llinell Ffawt Dinas, afleoliad mawr yn y gramen sydd wedi’i nodi yma gan wregys o galchfaen drylliedig. 

Wynebau’r chwareli a’r brigiadau creigiog yng Nghraig y Ddinas a Moel Penderyn ger Pontneddfechan yw’r lleoedd gorau i weld y nodwedd bwysig hon yn adeiledd daearegol de Cymru.

Mae’r ffawt yn rhan o Aflonyddwch Nedd, sef gwregys cul sy’n ymestyn am ddwsinau o filltiroedd ar draws y wlad o Fae Abertawe i’r gogledd-ddwyrain i Henffordd a thu hwnt.

Cafodd y gwendid mawr hwn yng nghramen y Ddaear, sy’n gyfrifol am darddiad Cwm Nedd, ei greu dros 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl pan drawodd Cymru a Lloegr yn erbyn yr Alban, a'i ailgychwyn 100 miliwn o flynyddoedd yn ddiweddarach pan drawodd Ffrainc yn erbyn Prydain.  

Dros filiynau o flynyddoedd, creodd erydiad y toriadau hynafol hyn yn y creigiau amgylchedd llaith a chysgodol y ceunant, sy’n ddelfrydol ar gyfer rhai o’n planhigion symlaf a mwyaf hynafol, ond gallai poblogrwydd cynyddol yr ardal fygwth eu dyfodol.

Meddai, Paul Dann, rheolwr ardal leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Ni all y planhigion prin sy’n tyfu ar lannau afonydd, brigiadau creigiog, clogfeini, coed a boncyffion wedi cwympo yn y ceunant a sianel yr afon ddygymod â chael eu mathru’n rheolaidd neu eu rhyddhau gan draed, dwylo a rhaffau.

“Gall cerdded o graig i graig fod yn arbennig o niweidiol.”

Dywedodd fod angen cynllunio gofalus i reoli’r grwpiau wrth iddynt gerdded drwy’r coetiroedd at y ceunant.

“Yn y coetiroedd, gall pwysau gan grwpiau sy’n cerdded y ceunant a’r cyhoedd yn gyffredinol ddifrodi llystyfiant gan arwain at erydiad pridd gydag amser.  Os yw’r graig noeth yn dod i’r golwg, gall y coetir golli ei allu i adfywio.”

Dywedodd mai nod y cod ymddygiad oedd diogelu’r cynefin prin – sy’n Ardal Gadwraeth Arbennig, y dynodiad amgylcheddol uchaf yn Ewrop – a gwarchod y defnydd tymor hir o’r ceunant gan ddarparwyr gweithgareddau awyr agored.

Mae’r darparwyr gweithgareddau wedi sefydlu grŵp newydd o’r enw Grŵp Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru i weinyddu’r concordat ac i ddarparu llais i’r diwydiant, hyfforddiant a chymorth marchnata.

Meddai Gary Evans, hyfforddwr uwch gydag un o’r grwpiau gweithgareddau, Hawk Associates, “Mae’r holl aelodau wedi ymrwymo i gynnal mynediad i’r safle pwysig hwn gan weithio mewn ffordd sy’n diogelu’r safle ar gyfer y dyfodol.”

Dywedodd Alan Bowring, Swyddog Datblygu Geoparc Fforest Fawr, ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, “Mae yma olygfeydd godidog, mae’r creigiau’n arswydus, mae tu mewn y ceunant yn brudd a thywyll ambell waith, yn hudolus bryd arall – yn denu rhai, yn dychryn eraill.  Mae adeiledd y graig, gyda’r dŵr yn rhuthro heibio, yn ddramatig iawn ac yn llenwi rhywun â chyffro.”

Pennawd: Cerddwyr yn mwynhau harddwch ceunant Sychryd. 

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Ceunant Sychryd

Gellir cael mynediad i geunant Sychryd o Graig y Ddinas ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Nod y cod ymddygiad ar gyfer Ceunant Sychryd a Phontneddfechan yw diogelu’r safle a galluogi cerddwyr i fwynhau’r safle mewn ffordd sy’n gynaliadwy yn amgylcheddol.

Mae’r ardal yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Ardal Gadwraeth Arbennig. Ymhlith y rhywogaethau prin yn yr ardal y mae Rhytidiadelphus subpinnatus (Scarce Turf-moss), Rhedynach Teneuwe, Deratocarpon Miniatum a Lepidozia cupressina (Rock Fingerwort).

Daeareg y ceunant

Mae Sgwd Sychryd mewn hollt yn y graig sy’n cyfateb i Gylchfa Ffawt Dinas, sef gwregys o graig hynod ddrylliedig sy’n dyst i hanes hir symudiad y creigiau ar y naill ochr a’r llall yn taro yn erbyn ei gilydd. Gall symudiadau bach yn y creigiau ar hyd y ffawt achosi daeargryn bach.
Gall adeileddau bach niferus eraill gael eu creu, gan gynnwys ffawtiau, toriadau, gwythiennau a phlygiadau.

Mae natur syth Cwm Nedd yn deillio o Aflonyddwch Nedd, sy’n gorwedd uwchben yr hen linell o wendid yn ddwfn yng nghramen y Ddaear. Hyd yn oed heddiw, gall symudiadau bach yn y creigiau ar hyd y ffawt hon achosi daeargrynfeydd bach.

Crëwyd Cwm Nedd, y mae ei siâp yn debyg i ffiord, yn ystod y filiwn o flynyddoedd olaf, pan symudodd yr iâ a oedd wedi ymgasglu ar fryniau Cymru, yn gannoedd o fetrau o ddyfnder, tuag at y môr.

I gael rhagor o wybodaeth am y concordat, cysylltwch â Paul Dann ar 01558 690325, ffôn symudol 07789 651026.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: paul.dann@forestry.gsi.gov.uk