Menu


Mwy o blant i elwa ar wersi yn y coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 EBRILL 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13535

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae mwy o bobl wedi derbyn hyfforddiant i ddefnyddio coetiroedd fel cymorth dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc wrth i’r Ysgol Goedwig yng Nghymru ddynesu at ei phen-blwydd yn ddeg oed.

Bu aelodau o’r tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn hyfforddi 18 o bobl o dde a chanolbarth Cymru a oedd yn awyddus i ddysgu’r sgiliau a fydd yn eu galluogi i ddod dimensiwn newydd sbon i ddysgu a datblygiad plant a phobl ifanc.

Cynhaliwyd y cwrs Arweinwyr Ysgol Goedwig yr wythnos ddiwethaf yng Nghanolfan Coetiroedd ar gyfer Dysgu Rockwool ym Mhen-coed ger Pen-y-bont ar Ogwr a’r coetiroedd cyfagos.

Dysgodd yr arweinwyr-dan-hyfforddiant, a oedd yn cynnwys athrawon ac eraill sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, fod yr Ysgol Goedwig yn broses ysbrydoledig sy’n cynnig cyfleoedd rheolaidd i blant, pobl ifanc ac oedolion i gyflawni a datblygu hunanhyder a hunanbarch drwy brofiadau dysgu ymarferol mewn amgylchedd coetir.

Buont hefyd yn dysgu sgiliau coetir ymarferol – megis dysgu plant i ddefnyddio offer i wneud eitemau megis llwyau, a chynnau tn – y gellir eu haddasu at eu gwaith dosbarth yn yr ysgol. Buont hyd yn oed yn coginio yn yr awyr agored!

Mae tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnig nifer o gyrsiau Arweinydd Ysgol Goedwig bob blwyddyn, ac mae wedi hyfforddi tua 50 o arweinwyr bob blwyddyn yn ystod y tair blynedd ddiwethaf wrth i’r cysyniad dysgu awyr agored hwn gynyddu mewn poblogrwydd.

Mae’r tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu hefyd yn cefnogi hyfforddwyr eraill drwy Gymru yn sgil ei bartneriaeth gydag Agored Cymru, y corff achredu ar gyfer yr Ysgol Goedwig yng Nghymru, a Rhwydwaith Hyfforddi Ysgol Goedwig Cymru. Y cwrs hyfforddi a gynhaliwyd yr wythnos ddiwethaf oedd y cyntaf i gael ei gynnal dan unedau Ysgol Goedwig newydd Agored Cymru.

Meddai Karen Clarke, o’r tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, a fu’n arwain yr hyfforddi gyda’i chydweithwyr Sheena O’Leary a Cathy Velmans, “Mi fydda i’n cael gwefr wrth ddysgu a helpu eraill i ddod yn arweinwyr Ysgol Goedwig.

"Bydd pob un a fu ar y cwrs yn cynnig nifer o brofiadau seiliedig ar goetiroedd i blant. Yn eu tro, bydd y gweithgareddau ymarferol hyn mewn coetiroedd lleol yn gwneud i blant a phobl ifanc barchu a gwerthfawrogi’r amgylchedd naturiol.

"Os oes gan rywun y sgiliau cywir, gall ein coetiroedd fod yn amgylchedd ysgogol, a bydd pob arweinydd a gaiff ei hyfforddi gennym yn galluogi mwy o blant a phobl ifanc i elwa ar y math hwn o ddysgu.”

Bydd y cwrs Ysgol Goedwig nesaf dan ofal y tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cael ei gynnal mewn coetiroedd a lleoliadau o gwmpas Capel Curig ger Conwy yng ngogledd Cymru, gan gychwyn ar Fai 10. Bwriedir cynnal cwrs arall yng nghanolfan ymwelwyr newydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yng Ngarwnant ger Merthyr Tudful yn ne Cymru, a bydd yn cychwyn ar Fawrth 7, 2011. Mae rhai lleoedd yn dal ar gael. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.forestry.gov.uk/forestry//INFD-7Y4LP6 <file://www.forestry.gov.uk/forestry//INFD-7Y4LP6>

Mae’r hyfforddiant ar gyfer arweinwyr Ysgol Goedwig yn para am wyth niwrnod, ac mae hefyd yn cynnwys gwaith portffolio personol dros gyfnod o tua naw mis. Fel rhan o’r cwrs, bydd pob darpar arweinydd yn cael ei asesu yn ystod rhaglen o chwe sesiwn Ysgol Goedwig gyda’r plant dan eu gofal.

Mae trefniadau ar y gweill i gynnal digwyddiad deuddydd i ddathlu degfed pen-blwydd yr Ysgol Goedwig yng Nghymru yn ystod mis Hydref.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r 126,000 hectar/311,000 erw o goetiroedd sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig. Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid - Y Cyngor Stiwardiaeth Coed (FSC), Coed Cadw, Groundwork, y Cyngor Coed, Y Ffederasiwn Masnach Goed (TTF), ConFor ac Ymddiriedolaeth Gwirfoddolwyr Cadwraeth Prydain (BTCV). www.forestry.gov.uk/learning <file://www.forestry.gov.uk/learning>

I gael rhagor o wybodaeth am goetiroedd ar gyfer dysgu, cysylltwch ’r tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu ar 0300 068 0300 a gofynnwch am Carol Travers.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffn symudol 07788 190922.

e-mail: karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk