Menu


Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cymryd camau i ddiogelu cennau prin

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
17 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13710

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cymryd camau i ddiogelu cennau prin sy’n tyfu ar fwynglawdd metel segur yng Ngheredigion.

Mwynglawdd Eaglebrook, ger cronfa ddŵr Nant y Moch ger Tal-y-bont yw’r unig le yng Nghymru y gwyddys i sicrwydd fod y metel gwyrddlas prin ‘devilline’ yn bresennol.

Ond roedd y cennau ‘metalifferaidd’ sy’n tyfu ar y creigiau asidaidd garw sy’n gyfoethog mewn metel, lle na all y rhan fwyaf o blanhigion eraill dyfu, yn cael eu mygu gan y conwydd a oedd yn tyfu dros yr hen fwynglawdd sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae’r cyfuniad o dir agored creigiog a chysgod ysgafn y coetiroedd o gwmpas yn gwneud Mwynglawdd Eaglebrook yn lle diogel a delfrydol ar gyfer y cennau prin hyn. 

Fodd bynnag, mae’r conwydd o’r coetiroedd wedi bod yn gollwng eu had ar domennydd gwastraff y mwynglawdd ac roeddynt yn graddol feddiannu’r safle ac yn taflu cysgod dros y sgri noeth lle mae’r cennau’n tyfu.

Heb unrhyw ymyrraeth, byddai’r coed wedi cysgodi’r cennau a phlanhigion eraill yn llwyr ac wedi mygu’r safle hwn sydd ar dir o eiddo Llywodraeth Cynulliad Cymru ac a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Meddai Nick Young, Rheolwr Cadwraeth a Threftadaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Bydd cael gwared yn ofalus â’r conwydd ifanc sydd wedi hunanhadu ar y creigiau agored yn adfer yr amodau cywir ar gyfer ffyniant y cennau a hefyd yn diogelu enghraifft o’r ardaloedd diwydiannol a oedd unwaith yn britho’r dirwedd.

“Rydym yn rheoli coetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn darparu manteision amgylcheddol a, thrwy gydweithio â Chyngor Cefn Gwlad Cymru i glirio’r coed, gallwn ddiogelu’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a gofalu na fydd rhan o’n treftadaeth ddiwydiannol yn mynd i ddifancoll.”

Dywedodd Karen Heppingstall, Swyddog Cadwraeth Uwch Cyngor Cefn Gwlad Cymru dros ogledd Ceredigion, “Rydym yn falch iawn o’r gwaith cadwraeth cadarnhaol a wnaed gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig hwn.

“Roedd y conwydd a oedd wedi ymsefydlu ar y mwynglawdd yn bygwth mygu’r cennau prin ac arbenigol sy’n tyfu yno, a byddent maes o law wedi cuddio’r mwynau prin a’r nodweddion archaeolegol diwydiannol.”

Nid un planhigyn yw’r cen.  Mae yn hytrach yn berthynas symbiotig (y naill o fudd i’r llall) rhwng alga a ffwng.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith cadwraeth ym Mwynglawdd Eaglebrook, cysylltwch â Nick Young ar 01341 592018, ffôn symudol 07899 734058.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: nick.young@forestry.gsi.gov.uk