Menu


Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n croesawu dyfarniad ‘cynnydd nodedig’ yr Archwilydd Cyffredinol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
16 IONAWR 2013DATGANIAD NEWYDDION: 15813

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi croesawu canfyddiadau adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n dangos ‘cynnydd nodedig’ y sefydliad mewn nifer o feysydd yn ystod y blynyddoedd diweddar.

Mae’r Comisiwn wedi gwneud cryn gynnydd wrth roi pwyslais ar roi cyfeiriad corfforaethol cliriach a datblygu blaenoriaethau clir a phwrpasol, yn ôl yr adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi heddiw (Iau, 17 Ionawr) gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae’r canfyddiadau’n dangos fod blaenoriaethau strategol clir Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cael eu cefnogi’n dda gan ddiwylliant corfforaethol cryfach lle mae staff i’w gweld yn uno o gwmpas cyfeiriad corfforaethol y maen nhw'n ei ddeall yn iawn a hefyd yn deall yn well eu rhan mewn gwireddu nodau'r sefydliad.

Roedd yr adroddiad yn archwilio a oedd y Comisiwn wedi llwyddo i weithredu’n effeithiol argymhellion adroddiad blaenorol Swyddfa Archwilio Cymru 2008, Gweithrediadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Canfu adroddiad heddiw fod Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi gwella ei brosesau craidd megis caffael a rheoli grantiau a risgiau a’i fod hefyd yn gwneud cynnydd da i gyfarfod â disgwyliadau ei gwsmeriaid cynnyrch coed masnachol.

Meddai Cyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Trefor Owen, “Rwy’n croesawu’r adroddiad diwedd tymor hwn sy’n cydnabod llwyddiannau sylweddol y Comisiwn a’i staff teyrngar a diwyd, o ran busnes a darparu, ers 2008.

“Fel sefydliad sy’n dysgu, rydyn ni’n gobeithio llwyddo i wireddu cryn dipyn o'r gwelliannau cyn bod cyfrifoldebau'r Comisiwn yn trosglwyddo i Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru ar 1 Ebrill 2013."

Ac meddai Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, Emyr Roberts “Mae hwn yn adroddiad defnyddiol ac amserol iawn a fydd yn helpu Cyfoeth Naturiol Cymru i adeiladu ar waith da Comisiwn Coedwigaeth Cymru a gwella'r busnes ymhellach."

Pennawd: Golygfa o goedwig yng Nghymru.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Mae’n rheoleiddio coedwigaeth yng Nghymru (gan gynnwys trwyddedau ar gyfer torri ac ailblannu) ac mae’n cefnogi Llywodraeth Cymru wrth weithredu ei chynlluniau grantiau i annog creu rhagor o goetiroedd a rheoli coetiroedd yn gynaliadwy yn y sector preifat.
Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Yr Archwilydd Cyffredinol a’r archwilwyr y mae’n eu penodi mewn llywodraeth leol yw archwilwyr allanol statudol annibynnol y rhan fwyaf o sector cyhoeddus Cymru.  Maen nhw’n gyfrifol am yr archwiliadau ariannol ar y rhan fwyaf o’r arian cyhoeddus sy’n cael ei wario yng Nghymru, gan gynnwys y £14 biliwn a ddaw i Gymru'n flynyddol o Lywodraeth San Steffan.

Cenhadaeth Swyddfa Archwilio Cymru yw hyrwyddo gwelliant, fel y bydd pobl Cymru’n elwa o wasanaethau cyhoeddus atebol sy’n cael eu rheoli’n dda ac sy’n rhoi’r gwerth gorau posibl am arian. Mae hefyd wedi ymrwymo i nodi a lledaenu ymarfer da ledled sector cyhoeddus Cymru.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: clive.davies@forestry.gsi.gov.uk