Menu


Cynllun newydd i fynydd hanesyddol yn dioddef o dipio anghyfreithlon

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
10 CHWEFROR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15298

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae cynlluniau ar y gweill i ail-ddylunio rhan o faes parcio ar ochr mynydd eiconig mewn ymdrech arloesol i gael y gorau, o’r diwedd, ar dipwyr anghyfreithlon sy’n defnyddio’r tirnod hanesyddol i gael gwared ar dunelli o rwbel adeiladwyr, gwastraff cartrefi a theiars ceir.

Mae mynydd Twmbarlwm, ger Risga, yn cael ei ystyried yn symbol o Sir Fynwy a Gwent ac i'w weld ar y gorwel am filltiroedd, a gyda golygfa ysblennydd o'i gopa dros Fôr Hafren a Chasnewydd a Chwmbrân.

Ond mae’r mynydd – a elwir yn lleol fel “y twmp” – wedi dod yn nythfa i dipwyr anghyfreithlon.

Trechodd y tipwyr ymdrechion i rwystro eu cerbydau drwy dynnu’r cerrig mawr oedd wedi’u gosod ar fynedfa’r lôn oddi ar Ffordd y Mynydd - ond, erbyn hyn, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli peth o’r tir ar ran Llywodraeth Cymru yn arloesi gyda dull newydd o drechu eu gweithgareddau anghyfreithlon.

Mae’r Comisiwn yn gweithio gyda Chyngor Caerffili a Chyngor Torfaen ac yn benderfynol o adfer y mynydd i drigolion yr ardal ac i dwristiaid sy'n ymweld yn rheolaidd.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Thaclo Tipio Cymru yn rhoi help a chyngor ar sut i daclo tipwyr anghyfreithlon ar ôl i ddulliau traddodiadol o'u rhwystro fethu.

Meddai’r Grefftwraig Goedwig Caroline Riches o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae mynydd Twmbarlwm wedi dioddef o droseddau sy’n bla ar ein coetiroedd ledled de Cymru.

“Erbyn hyn, rydyn ni’n meddwl am y cam nesaf o daclo’r troseddau drwy ‘ddylunio allan’ y broblem.  Mae cynlluniau ar y gweill i ailddylunio’r ardal a chael gwared ar weddillion rwbel adeiladwyr, plaster a gwifrau metel oddi ar ei wyneb. 

“Rwy’n ffieiddio’r ffordd y mae rhai pobl yn trin yr ardal hon ac yn gobeithio, drwy weithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill, y byddwn, o’r diwedd yn cael gwared ar y broblem.

Mae staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ymweld â’r ardal yn rheolaidd i glirio llawer iawn o wastraff ac felly hefyd Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Gwasanaeth Prawf Cymru.

Meddai Rhodri Lloyd o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, “Er bod clirio tomenni o wastraff ac ysbwriel wedi’i dipio’n anghyfreithlon yn waith diddiolch mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mewn partneriaeth â grwpiau gwirfoddol a sefydliadau cymunedol, yn dal i glirio’r safle tirnod eiconig yn rheolaidd.

“Mae’r gwaith yn cadarnhau ein hymrwymiad i weithredu yn erbyn y lleiafrif o bobl sy’n difetha harddwch ein cefn gwlad.”

Ger copa’r mynydd mae’r hyn y tybir sy’n gaer o’r Oes Haearn a gafodd ei hadeiladu gan y Silwriaid, y llwyth Celtaidd oedd yn byw yn yr ardal cyn ac yn ystod cyfnod y Rhufeiniaid. 

Efallai y bu yna hefyd arwyddfan Rhufeinig ar y mynydd; roedd yna gastell mwnt a beili Normanaidd sylweddol ar ben dwyreiniol y gaer, wedi'i hadeiladu yn gynnar yn ystod cyfnod y Normaniaid.

Mae’r mynydd hefyd yn gyfoethog mewn bioamrywiaeth ac yn boblogaidd gyda cherddwyr a beicwyr mynydd a chyda thwristiaid sy’n ymweld â Gyrfa Goedwig Cwmcarn gerllaw. 

Meddai Gary Evans, Rheolwr Prosiect Taclo Tipio Cymru ar gyfer Parc Rhanbarthol y Cymoedd, “Dylai pawb gofio, os yw gwastraff yn cael eu gludo o’u cartrefi a’u busnesau, mai eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau fod gan y person sy’n cael gwared ar y deunydd drwydded cariwr gwastraff a’i fod yn ei gymryd i safle drwyddedig.

“Dylai pawb ofyn am rybudd trosglwyddo gwastraff fel derbynneb i ddangos fod y gwastraff yn cael ei waredu'n gyfreithlon.  Gallai peidio â gwneud hynny arwain at erlyn am dipio anghyfreithlon."

Llun: Peth o’r ysbwriel wedi’i dipio’n anghyfreithlon sy’n creithio mynydd Twmbarlwm.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth ar reoli coedwigoedd ar fynydd Twmbarlwm, cysylltwch ag Andrew Powell ar 02920 886863, symudol 07771 390031, e-bost andrew.powell@forestry.gsi.gov.uk <mailto:caroline.riches@forestry.gsi.gov.uk>

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: caroline.riches@forestry.gsi.gov.uk