Menu


Coed a phlanhigion yn blodeuo – yn eu brwydr eu hunain yn erbyn y newid yn yr hinsawdd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13844

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Efallai na all coed a phlanhigion siarad, ond yn barod maen nhw’n dechrau dweud wrthom bod newid gwirioneddol yn yr hinsawdd – ac mae’n dechrau cael effaith ar yr amgylchedd.

Mae’r gaeaf oer, yn ogystal â sychder llwyr bron dros y ddau fis diwethaf, wedi dod â gwledd o flodau i gefn gwlad – wrth i’n fflora baratoi eu brwydr eu hunain yn erbyn tywydd sy’n newid.

"Pan mae coed a phlanhigion eraill o dan bwysau oherwydd oerfel a phrinder dŵr, ni allant gynnau tân nwy neu agor tap dŵr," dywedodd Dr Helen Cariss o FUTUREforest Cymru, sef prosiect rhyngranbarthol sy’n edrych ar newid yn yr hinsawdd a rôl allweddol coed a choedwigoedd.

"Yn hytrach, maen nhw’n gwneud yr unig beth y gallan nhw i sicrhau bod eu cronfa genynnol yn goroesi a chynhyrchu mwy o hadau – a dyna pam mae cymaint mwy o flodau eleni."

Yng nghynhadledd FUTUREforest ym Mwlgaria clywodd y tîm gan ei bartneriaid o Brandenburg bod tywydd garw dros y 12 mis diwethaf wedi cael effaith enfawr yn barod.

"Efallai na all y coed leisio’r hyn sy’n digwydd, ond gwelwyd gostyngiad o 30 y cant yng nghyfradd tyfiant ein coedwigoedd," dywedodd arweinydd FUTUREforest, Georg Wagener Lohse, wrth gynrychiolwyr.

"Dyma rybudd i bawb ohonom. Mae newid yn yr hinsawdd yn wirioneddol, mae’n cael effaith yn barod ac os na wnawn ni ymateb bydd problemau gwirioneddol yfory."

Bu’r tîm o saith rhanbarth yn cyfarfod ym mhrif ddinas Bwlgaria i lunio’r amlinelliad ar gyfer ei adroddiad Ewrop gyfan - sy’n cael ei ddrafftio ar hyn o bryd - a fydd yn helpu dangos i wneuthurwyr polisïau a gwleidyddion y buddion enfawr y gall llywodraethau rhanbarthol a chenedlaethol elwa arnynt trwy edrych o’r newydd ar eu hadnoddau coedwigaeth.

Mae’r tîm o arbenigwyr o’r prosiect, a noddir gan INTERREG IVC yr UE a Chynulliad Cymru, ar fin newid syniadau am yr hinsawdd – a dangos sut mae’r heriau’n darparu cyfleoedd ar gyfer coedwigoedd trwy gynyddu amrywiaeth y rhywogaethau a phlannu mwy o goed.

Mae FUTUREforest, a gaiff ei redeg yma gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn credu bod y saith rhanbarth, wrth weithio gyda’i gilydd, wedi darganfod y ffyrdd gorau y gall fforestydd helpu i frwydro’r newid hwnnw a sut y gallwn addasu’n coedwigoedd ar gyfer gwneud hynny.

Yn Sioe Frenhinol Cymru (Stondin Confor, yr Adran Goedwigaeth) ddydd Mawrth 22 Gorffennaf, byddan nhw’n egluro sut maen nhw wedi crynhoi’r syniadau diweddaraf ynghylch rheoli dŵr, risg naturiol, cynhyrchu pren, rheoli carbon, diogelu pridd a bioamrywiaeth ac arfer gorau yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ganddynt ar y cyd.

Mae rheolwr prosiect tîm Cymru o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Dr Helen Cariss, yn canolbwyntio ar reoli dŵr.

"Amcangyfrir bod cannoedd o filoedd o gartrefi a busnesau ledled Cymru mewn perygl oherwydd gorlifo – ond gall coed a choetiroedd leihau’r perygl hwnnw," dywedodd.

Mae’n gweithio gydag ymchwilwyr i ddatblygu canllawiau arfer da ynghylch defnyddio ein coetiroedd i helpu lleihau gorlifo i lawr afonydd.

Mae arbenigwyr o’r rhanbarthau partner eraill yn arbenigo mewn meysydd eraill - Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (diogelu pridd); Catalonia (peryglon naturiol); Latfia (cynhyrchu pren); Slofacia (rheoli carbon).

"Mae gwaith cyffrous dros ben yn digwydd ledled y rhanbarthau, a byddwn yn arddangos ein casgliadau cychwynnol am y tro cyntaf yn y Sioe Frenhinol, a bydd drafft o’r adroddiad terfynol ar gael yn ein cynhadledd – ‘FUTUREforest – helpu Ewrop i gwrdd â her newid yn yr hinsawdd’ yn adeilad y Pierhead, Caerdydd, ar 18 ac 19 Tachwedd," dywedodd Helen.

"Mae dysgu oddi wrth ranbarthau eraill, ac mae llawer ohonynt yn wynebu heriau tebyg i ni, yn ein helpu ni i dorri lawr ar ymchwil gostus a fyddai’n cymryd llawer o amser i’w chynnal, ac mae hefyd yn nodi dulliau newydd o arfer da," ychwanegodd.

NODIADAU AR GYFER GOLYGYDDION

FUTUREforest

Mae FUTUREforest yn rhaglen dros dair blynedd gan INTERREG IVC a gaiff ei hariannu gan yr UE a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ei nod yw nodi bygythiadau, gwendidau a chryfderau coedwigoedd Ewrop wrth iddyn nhw wynebu newid yn yr hinsawdd a datblygu’r technegau rheoli gorau i arwain gwneuthurwyr polisïau a rhanddeiliaid. Hefyd mae ganddi’r nod o wella ac addasu polisïau ac arferion rheoli coedwigoedd rhanbarthol a lleol gan ganolbwyntio ar gydbwysedd dŵr, pridd, bioamrywiaeth, cynnyrch pren a chynnyrch nad yw’n bren o goedwigoedd, ansawdd aer gan gynnwys dal a storio carbon, a pheryglon naturiol megis tanau, heintiau a phathogenau. Yr amcan yw gwella effeithiolrwydd polisïau datblygu rhanbarthol a chyfrannu at foderneiddio economaidd a gwella cystadleugarwch Ewrop trwy gyfnewid, rhannu a throsglwyddo profiad polisi, gwybodaeth ac arferion da mewn rheoli coedwigoedd. Bydd y prosiect yn rhoi gwybodaeth, offer a dulliau i wneuthurwyr penderfyniadau ynglŷn â pholisïau a rhanddeiliaid eraill yn rhanbarthau Ewrop er mwyn galluogi polisïau datblygu coedwigoedd/rhanbarthau effeithiol ac arferion rheoli coedwigoedd effeithiol. Hefyd mae’n bwriadu nodi cyfleoedd sy’n deillio o newid yn yr hinsawdd gan gynnwys cynnydd mewn cynnyrch biomas - ac felly dal a storio carbon - oherwydd newidiadau mewn patrwm glawiadau a thymheredd uwch. Mae’r partneriaid yn cynnwys Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (diogelu pridd); Catalonia (peryglon naturiol); Latfia (cynhyrchu pren); Slofacia (rheoli carbon).

Cysylltwch â: Helen Cariss, FUTUREforest, rheolwr prosiect Cymru – ffôn: 0300 068 0087 & Guy Pargeter, Taliesin Communications – ffôn: 01970 832375

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn http://www.forestry.gov.uk/website/fchomepages.nsf/hp/WalesWelsh.

e-mail: helen.cariss@forestry.gsi.gov.uk