Menu


Ffermwyr sydd am dorri i lawr yw’r rhai cyntaf i dderbyn grant coetir newydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 CHWEFROR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14407

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Pâr priod sydd wedi bod yn ffermio ar dyddyn yng Nghanolbarth Cymru ers 22ain flynedd yw’r rhai cyntaf i dderbyn grant creu coetir newydd Glastir.

Mae Michael a Sonia Snead, sy’n byw mewn ffermdy 200 oed ger Llanfair-ym-Muallt, yn bwriadu cymryd pethau ychydig yn ysgafnach o hyn ymlaen, ac maent am leihau nifer yr anifeiliaid ac am blannu coetir bach brodorol. 

Gyda chymorth grant newydd, a lansiwyd ddiwedd mis Hydref, maent yn bwriadu creu coetir o goed ynn, derw, ceirios du a chriafol ar 0.32 hectar o dir y gwanwyn hwn.

“Rydym yn awyddus i adennill peth o’r cynefin a gollwyd yn y DU ers y 1940au,” meddai Michael.

“Rydym wedi plannu ambell i goetir bach yn y gorffennol, ac rydym yn gwybod y bydd y coed yn tyfu’n gyflym os byddant yn cael cysgod a gofal. Fydd hi ddim yn cymryd llawer o amser i’r bywyd gwyllt ddychwelyd cyn belled â bod y coed yn frodorol i’r ardal.”

Mae’r grant plannu coed, a ddatblygwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn rhan annibynnol o’r cynllun Glastir. Nid oes raid i dirfeddianwyr fod wedi gwneud cais am yr elfen Glastir Cymru-gyfan, ac ni fydd yn effeithio ar unrhyw gais arall i Glastir yn y dyfodol.

O dan y cynllun, gall ffermwyr gael hyd at £9,000 yr hectar dros gyfnod o 15 mlynedd i blannu coetiroedd newydd ar dir cymwys, yn ogystal â chyfraniad tuag at gostau ffensio.

“A ninnau bellach yn gostwng nifer yr anifeiliaid i 40 o famogiaid a saith o wartheg duon Cymreig, bydd y grant creu coetir newydd yn ffordd ddelfrydol i ni wneud defnydd o’r tir,” ychwanegodd Michael.

Nod y grant newydd yw helpu i gyflawni ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i gynyddu’r gorchudd coed yng Nghymru, yn ogystal â’r amrywiaeth o rywogaethau o goed.

Mae ar gael i bob tirfeddiannwr yng Nghymru sydd â thros 0.25 hectar o dir addas ar gael ar gyfer plannu coetiroedd newydd.

Meddai Rachel Chamberlain, rheolwr Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Bydd creu coetiroedd newydd yn helpu Llywodraeth y Cynulliad i gwrdd â her newid hinsawdd, defnydd dŵr, ac erydiad pridd, ac yn diogelu cynefinoedd gwerthfawr a bioamrywiaeth.

“Mae’n bleser mawr gennym helpu Mr a Mr Snead i blannu coed ar eu tir, ac rydym yn gobeithio mai dyma’r cyntaf o nifer helaeth o goetiroedd fferm i gael eu creu o dan y cynllun newydd.”

Mae pedair cyfradd grant ar gael, gan ddibynnu ar y dewis o rywogaethau a blennir. Cafodd cais Michael a Sonia ei gymeradwyo ar 20 Ionawr dan y categori. “Coetir Brodorol ar gyfer Bioamrywiaeth.”

Y gyfradd grant gychwynnol yw £1890 yr hectar, a dilynir hyn gan ddau daliad sefydlu o £500 yr hectar am ddwy flynedd. Mae yna hefyd daliad iawndal o £300 yr hectar y flwyddyn i ffermwyr a £66 yr hectar i rai nad ydynt yn ffermio, am gyfnod o 15 mlynedd, am dynnu’r tir allan o amaeth. 

Gall ffermwyr a thirfeddianwyr ddarganfod a ydynt yn gymwys i dderbyn grant gyda chymorth Porwr Mapiau, y gellir ei gyrchu ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n dangos yr ardaloedd lle y gellir plannu coed.

Gall ffermwyr a thirfeddianwyr eraill sy’n awyddus i wneud cais am y grant Glastir newydd i greu coetiroedd ar eu tir alw am gymorth arbenigwyr a fydd yn eu tywys drwy’r broses yn ddi-dâl.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, ffoniwch 0300 068 0300 a gofynnwch am dîm coetir Glastir Comisiwn Coedwigaeth Cymru, e-bost bww.ts@forestry.gsi.gov.uk, neu ewch ar-lein i www.forestry.gov.uk/glastirwoodland.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies, clive.davies@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0061.

e-mail: rachel.chamberlain@forestry.gsi.gov.uk