Menu


Plant Llŷn yn darganfod cyfrinachau'r coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 GORFENNAF 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15554

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Treuliodd plant o ddwy ysgol gynradd ar Benrhyn Llŷn ddiwrnod yn archwilio cyfrinachau coetiroedd lleol wrth ddathlu Wythnos Bioamrywiaeth.

Cynhaliodd tȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru amrywiaeth o ddigwyddiadau i annog plant ysgol a phobl ifanc ledled Cymru i fynd i’w coetiroedd lleol.

Dysgodd disgyblion o Ysgol yr Eifl yn Nhrefor ac Ysgol Llanhaelhaearn ger Pwllheli am bwysigrwydd coed a sut mae coed yn gynhaliaeth hanfodol i lawer o greaduriaid y coetir.

Mae mwy o amrywiaeth o blanhigion ac anifeiliaid mewn coetiroedd nag mewn unrhyw fath arall o gynefin - mae derwen aeddfed yn gallu cynnal cymaint â 284 o wahanol rywogaethau o bryfed - yn byw arni, ynddi ac oddi tani!

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rheoli coetiroedd Llywodraeth Cymru i fod yn gynefinoedd i amrywiaeth o fywyd gwyllt megis gloynod byw, pryfed a gwenyn, ac mae ardaloedd lle cafodd coed eu cynaeafu i ddarparu pren i’r diwydiant coedwigaeth yn gallu bod yn diroedd hela rhagorol i adar prin megis y troellwr mawr.

Meddai Sue Williams, arweinydd tȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Rydyn ni wedi ymrwymo i ddatblygu ymwybyddiaeth o’r bioamrywiaeth ryfeddol sydd yn ein coetiroedd a sicrhau fod plant a phobl ifanc yn dod i ddeall anghenion amgylcheddol yn ogystal â'n hamcanion o gynhyrchu coed.

“Drwy’n sesiynau Wythnos Bioamrywiaeth rydyn ni’n gallu cyflwyno’r neges yma i’r genhedlaeth nesaf iddyn nhw allu gwerthfawrogi amrywiaeth wych yr ecosystem."

Yn ystod eu hymweliad, dysgodd y plant lawer o ffeithiau diddorol a hwyliog ynghylch yr amrywiaeth di ben draw o blanhigion ac anifeiliaid sy’n dibynnu ar ein coetiroedd i oroesi a ffynnu, gan gynnwys coedwigoedd hynafol a hen goed.

Llun: Plant o Ysgol yr Eifl ac Ysgol Llanaelhaearn yn mwynhau diwrnod allan yn y goedwig i ddathlu Wythnos Bioamrywiaeth.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3% y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk