Menu


Cau llwybr beicio mynydd Pen-hydd oherwydd gwaith yn y goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13455

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd llwybr beicio mynydd Pen-hydd ym Mharc Coedwig Afan yn Ne Cymru yn cau am tua blwyddyn o’r 12fed o Ebrill ymlaen tra bo Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn teneuo coed yn yr ardal.

Mae’r gwaith hwn yn angenrheidiol er mwyn cynaeafu coed ar gyfer eu gwerthu a gwella ecosystem y goedwig.

Mae cynlluniau ar y gweill i ailddylunio ac ailadeiladu’r llwybr ar ôl i’r gwaith teneuo gael ei gwblhau.

Disgwylir y bydd y llwybr newydd yn agor tua chanol 2011, a bydd yn cynnwys rhai o nodweddion gwreiddiol y llwybr presennol.

Meddai Carl Denham, Ceidwad Beicio Mynydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Bydd y llwybr hwn ar gau am tua blwyddyn, a bydd hyn yn gyfle gwych i ni ailwampio’r llwybr a gafodd ei greu tua deng mlynedd yn ôl gan glwb beicio mynydd Singletrack Mind.

"Rydym hefyd yn gobeithio y bydd y gwaith a wneir gennym yn y goedwig yn agor ardaloedd newydd y gellir eu defnyddio i ailadeiladu Llwybr Pen-hydd a hyd yn oed y llwybr Glas arfaethedig."

Bydd y pedwar llwybr beicio mynydd arall ym Mharc Coedwig Afan ar agor fel arfer tra bo’r gwaith yn mynd yn ei flaen.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk.