Menu


Alaw, y bencampwraig athletau yn ennill profiad yn y goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
10 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13915

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cymerodd pencampwraig Cymru ras draws gwlad 5,000 metr i fenywod, Alaw Beynon-Thomas bethau ychydig yn arafach yn ddiweddar pan aeth y tu ôl i’r llenni i weld sut mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gofalu am goetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ymunodd Alaw, sydd newydd gwblhau ail flwyddyn cwrs gradd mewn daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, â’r Tîm Cynllunio yn Swyddfa’r  Comisiwn yn Llanymddymfri fel rhan o’r cynllun noddi amgylcheddol cyfrwng Cymraeg, AmNawdd.

Bu’r rhedwraig ryngwladol bellter hir o Gymru’n gweithio ochr yn ochr â Choedwigwr Cadwraeth y Comisiwn Coedwigaeth, Marie George - sydd hefyd wedi graddio’n ddiweddar o Brifysgol Aberystwyth - er mwyn cael mewnwelediad gwerthfawr i sut mae ein coetiroedd yn darparu ystod eang o fuddion amgylcheddol  a chynefinoedd bywyd gwyllt hanfodol ar gyfer rhai o’n rhywogaethau sydd mewn perygl fwyaf.

Treuliodd Alaw, sy’n aelod o glwb athletau Rhedwyr Caerfyrddin a’r Cylch, bum wythnos yn ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau cadwraeth a rheoli coetiroedd pwysig ar draws y rhanbarth, o Sir Benfro yn y gorllewin i Ddyffryn Gwy yn y dwyrain.

Helpodd y cyn ddisgybl o Ysgol y Strade, Llanelli i ddiweddaru swît sy’n bwysig yn rhyngwladol o gynlluniau rheoli Coed Derw mynydd-dir neu’r ucheldir yn ardal coedwig Brechfa.

Helpodd hefyd i arolygu safleoedd ar gyfer Rhywogaethau Ewropeaidd a Warchodir  (EPS), gan gynnwys adar ac archaeoleg, fel rhan o gynllun rheoli ar gyfer ardaloedd lle mae coed i fod i gael eu cwympo yn 2012.

Yn ystod ei lleoliad gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, cymudodd Alaw i Lanymddyfri o fferm laeth y teulu ym Mhontarddulais, ger Abertawe.

Cydlynir y cynllun AmNawdd gan bartneriaeth rhwng Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Nod y cynllun yw cynyddu’r nifer o siaradwyr y Gymraeg sy’n gweithio mewn meysydd amgylcheddol. Mae AmNawdd yn rhoi £1000 mewn nawdd i fyfyrwyr sy’n dilyn cwrs sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd mewn Prifysgol yng Nghymru ac sy’n astudio o leiaf 40 o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Hefyd gwarentir lleoliad gwaith addas i fyfyrwyr a byddant yn derbyn bwrsariaeth o £500 er mwyn helpu gyda’r costau.

Dywedodd Alaw, a enillodd y Ras am Fywyd eleni yn Aberystwyth er budd Ymchwil Canser y DU “Mwynheais fy amser yn Ardal Goedwig Llanymddyfri yn fawr iawn a chwrddais i â llawer o bobl ddifyr a diddorol, yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr.”

Penawdau:

Alaw ar ei ffordd i ennill pencampwriaeth draws gwlad 5,000 metr i fenywod ac yn ei gwisg Comisiwn Coedwigaeth Cymru

NODIADAU I OLYGYDDION

Amnawdd 

Mae cynllun Amnawdd yn darparu nawdd i fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau amgylcheddol mewn prifysgolion yng Nghymru, ac sy’n astudio o leiaf 40 o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg dros dair blynedd.

Caiff ei redeg mewn partneriaeth rhwng Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Mae myfyrwyr yn derbyn £1000 mewn nawdd yn ystod y cwrs, yn ogystal ag ymgymryd â lleoliad gwaith pum wythnos gyda bwrsariaeth o £500 i helpu gyda’r costau. Caiff hyd at  40 o fyfyrwyr eu noddi bob blwyddyn o dan y cynllun.

Nod Amnawdd yw:

  • cynyddu’r niferoedd o siaradwyr y Gymraeg sy’n gweithio mewn meysydd amgylcheddol
  • hyrwyddo a chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector addysg uwch mewn meysydd amgylcheddol
  • darparu cyfleoedd gyrfa ar gyfer siaradwyr y Gymraeg mewn meysydd amgylcheddol drwy ddarparu lleoliadau gwaith addas a pherthnasol.
    Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae tua 14% o Gymru o dan goetiroedd. O hyn, perchnogir 38% (126,000 hectar/311,000 erw) gan Lywodraeth Cynulliad  Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei ran.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu cyngor ar bolisïau coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth ddrwy ddosbarthu trwyddedau cwympo coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Mae mwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru ar gael yn www.forestry.gov.uk/wales 

I gael mwy o wybodaeth ar leoliad, cysylltwch â Marie George, y Coedwigwr Cadwraeth ar 01558 690333, rhif ffôn symudol 07747 532 780.

Dylid cyfeirio ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clive Davies, ar 0300 068 0061, rhif ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: marie.george@forestry.gsi.gov.uk