Menu


Gwobr aur am reolaeth sensitif i goedwig sy’n amgylchynu cronfa ddŵr

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13849

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coetir sy’n amgylchynu cronfa ddŵr sy’n darparu dŵr glân i bobl Casnewydd wedi ennill gwobr aur am reolaeth sensitif i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. 

Mae coedwigwyr yn defnyddio dulliau effaith isel i ofalu am goetir Tal-y-bont yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog er mwyn osgoi effeithio ar ansawdd dŵr y gronfa.

Yn awr, mae’r coetir, sy’n eiddo i Ddŵr Cymru, ac sydd ar brydles i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, wedi ennill y wobr aur am y coetir rhwng 200 a 1,000 hectar yng Nghymru sy’n cael ei reoli orau.

Mae Tal-y-bont yn goedwig boblogaidd sy’n cynnwys llwybrau troed a llwybrau beicio hir, megis llwybr Taf a llwybr beicio Sustrans. Ceir yma hefyd feysydd parcio a mynedfeydd i’r bryn agored a rhaeadrau poblogaidd Blaen y Glyn.

Cafodd y goedwig 810 hectar, a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, ei chynllunio’n wreiddiol yn y 1950au i sicrhau  cydbwysedd rhwng y mathau o goed a’r lliwiau er mwyn creu diddordeb drwy gydol y flwyddyn gan ei bod yn rhan bwysig o dirwedd y Parc.

Ceir yma hefyd arwyddion o orffennol diwydiannol yr ardal, gyda Thramffordd Brynoer (Brinore), a oedd unwaith yn cludo defnyddiau o chwarel Trefil a gwaith haearn Tredegar gerllaw i’r gamlas yn Nhal-y-bont ar gyfer eu hallforio dros y byd.

Dros y 15 mlynedd diwethaf mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi bod yn canolbwyntio ar greu cymysgedd mwy diddorol o goed, o ran mathau ac oedran, drwy glirio rhai ardaloedd a theneuo eraill.

Er mwyn diogelu ansawdd y dŵr, maent yn defnyddio Systemau Coedwriaethol Effaith Isel (LISS) yn yr ardaloedd o gwmpas y gronfa ac ar hyd y nentydd i sicrhau nad yw’r gwaith torri coed yn effeithio arnynt.

Heddiw, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn bwriadu cynyddu nifer y coed llydanddail yn y goedwig ac ailddylunio’r ymylon caled ar y llethrau uchaf fel bod y goedwig yn cydweddu’n well â’r dirwedd.

Meddai Graham Heath, y beirniad, “Mae coedwig ddeniadol a chynhyrchiol yn cael ei gwella drwy reolaeth sensitif ac ystyriol.

“Dangosir dealltwriaeth dda o’r cyfyngiadau y mae’n rhaid eu hystyried oherwydd presenoldeb y gronfa ddŵr a’r cwrs dŵr gerllaw.” 

Meddai Paul Dann, Rheolwr Ardal Leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, wrth dderbyn y wobr yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, “Mae’r wobr hon yn cydnabod y sylw manwl a’r ystyriaeth a roddwyd i’r goedwig bwysig ac amlwg hon gan goedwigwyr dros y trigain mlynedd diwethaf.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith yng nghoedwig Tal-y-bont, cysylltwch â Paul Dann ar 01558 690325, ffôn symudol 07789 651026.
Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: paul.dann@forestry.gsi.gov.uk