Menu


Taflen newydd yn cynnig cyngor ar sut i fynd i'r afael throseddau coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 GORFENNAF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14764

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd canllaw newydd gyda chyngor ar sut i fynd i'r afael â throseddau yng nghoetiroedd Cymru yn cael ei lansio gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru'r wythnos nesaf (dydd Iau, 14 Gorffennaf).

Mae'r daflen - Canllaw i Ymdrin â Throsedd yng Nghoetiroedd Cymru - wedi cael ei chyhoeddi mewn ymateb i lefelau cynyddol o weithgareddau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn coetiroedd ac yn cael ei gefnogi gan  bedwar gwasanaeth heddlu Cymru.

Bydd y gefnogaeth hon yn cael ei gadarnhau yn y digwyddiad gan y Prif Arolygydd Gwyn Thomas, cadeirydd y Grŵp Gorfodi Troseddau Bywyd Gwyllt Cymru.

Dywedodd, "Bydd y canllaw hwn yn helpu perchnogion a rheolwyr coetiroedd i ddelio ag effeithiau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a hefyd yn nodi camau y gellir eu cymryd i weithio gydag eraill i fynd i'r afael a lleihau'r problemau."

Mae'r canllaw yn cynnwys gwybodaeth am beth i'w wneud os byddwch yn dod o hyd i dystiolaeth o drosedd ac yn cynnig awgrymiadau defnyddiol ar sut i helpu i adnabod tramgwyddwyr sy'n defnyddio ein coetiroedd fel tir dympio anghyfreithlon.

Bydd y daflen yn cael ei lansio am 2.30pm yng Nghoedwig Troserch, ger Llangennech, pan fydd Swyddog Troseddau Coedwig Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Andrew Scourfield - ringyll yn Heddlu De Cymru - yn amlinellu'r problemau a achosir gan droseddwyr mewn rhai o'n hardaloedd mwyaf sensitif.

Bydd Emma Davies o Daclo Tipio Cymru a David Williams o grŵp coetir cymunedol Llais y Goedwig hefyd yn trafod y problemau a achosir gan y pla hwn yng nghefn gwlad.

Bydd y mynychwyr yn cynnwys perchnogion a rheolwyr coetiroedd, grwpiau coetir cymunedol, busnesau coedwigaeth, yr heddlu a chynrychiolwyr o’r gwasanaeth tân. Fe fydd yna daith dywys byr lle bydd y materion sy'n ymwneud â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu hamlygu.

Dywedodd Peter Cloke, Dirprwy Reolwr Rhanbarth Coedwig Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn Ne Cymru "Mae gweithgareddau Trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio ar berchnogion a rheolwyr coetiroedd a'r rheiny sy'n gweithio mewn neu yn defnyddio coetiroedd ar gyfer hamdden.

Mae ein coetiroedd yn diffinio cymeriad tirwedd arbennig Cymru, ond nid oes gan y bobl sy'n cyflawni'r gweithredoedd hyn unrhyw ystyriaeth am y difrod y maent yn achosi i gefn gwlad."

Yn aml mae perchnogion a rheolwyr coetiroedd ac aelodau o grwpiau coetir cymunedol yn gorfod ymdrin â chanlyniadau o drosedd neu efallai fod yn dyst o  bobl yn cyflawni troseddau.

Mae’r problemau yn cynnwys tipio anghyfreithlon, defnydd anghyfreithlon o gerbydau modur,  lladrad, a difrod troseddol. Pan fydd troseddau o'r fath yn digwydd, mae'r canllaw yn egluro sut i ddelio â hwy a’r dulliau gweithredu  ar gyfer casglu tystiolaeth er mwyn helpu i adnabod a, gobeithio, erlyn troseddwyr.

Yn ogystal mae’n nodi pryd y gall coetiroedd cael eu categoreiddio fel man cyhoeddus lle y mae gan yr heddlu, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ac awdurdodau lleol bwerau i ddelio â gweithgareddau troseddol a gwrthgymdeithasol.

Ceir hefyd restr o bobl i gysylltu â hwy pan fydd yna achos o drosedd a chyngor ar sut y gall perchnogion a rheolwyr coetiroedd cydweithio gyda'r heddlu ac asiantaethau eraill.

Ychwanegodd Peter, "Rydym wedi canfod bod gweithio gyda sefydliadau eraill megis Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i ddelio ag ac atal trosedd yn y coetiroedd  rydym yn rheoli.

"Mae'r ffordd hon o weithio yn cael ei amlygu yn y canllaw ac, drwy ei ddilyn, rydym yn hyderus y bydd perchnogion a rheolwyr coetiroedd eraill yn gweld gwelliant."

Fe luniwyd y canllaw ar y cyd â nifer o grwpiau gan gynnwys ConFor, Llais y Goedwig, Coed Cymru, Partneriaeth Busnes Coedwig Cymru a Choed Cadw (y Woodland Trust yng Nghymru).

Dywedodd Kath McNulty o ConFor, "Mae trosedd yn broblem i lawer o berchenogion a rheolwyr coetiroedd, a bydd y canllaw hwn o werth go iawn i unrhyw un sydd yn gorfod ymdrin ag ef."

Pennawd: Swyddog Troseddau Coedwig Andrew Scourfield yn chwilio am gliwiau o domen dipio anghyfreithlon yn y goedwig.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

I gael gwybodaeth bellach ynglŷn â’r daflen, cysylltwch â Barbara Spence o CC Cymru ar 0300 068 0041.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: barbara.spence@forestry.gsi.gov.uk