Menu


Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gwella maes parcio

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
8 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14283

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae bellach yn llawer haws cael mynediad i un o goetiroedd de Cymru, lle mae rhai o’r llwybrau marchogaeth mwyaf poblogaidd yn yr ardal yn cychwyn, wedi i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru wneud gwelliannau i’r maes parcio.

Mae coetir Coed Coesau Whips, rhwng Caerffili a Chaerdydd, yn fan cychwyn ar gyfer Ridgeway Rides, detholiad o lwybrau ceffylau sy’n cael eu rhedeg gan y gymdeithas Diogelwch a Chyfleusterau i Farchogion (SAFE), Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli’r coetir cymysg 108 hectar sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru, wedi tarmacio arwyneb y maes parcio yn Llwyn Celyn ac wedi gwneud nifer o welliannau eraill.

Gosodwyd camfa geffyl, i arbed i’r marchogion ddod i lawr oddi ar eu ceffylau i agor y giât, ynghyd â giât mochyn sy’n caniatáu mynediad i’r goedwig i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Dyma’r olaf o gyfres o welliannau i’r maes parcio a wnaed gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, a bellach mae’r holl feysydd parcio yng nghoedwigoedd ardal Caerffili wedi cael eu tarmacio.

Meddai Emma Louise Felkin, Ceidwad Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Bydd y gwaith hwn yn gwella mynediad i bawb ac yn eu galluogi i fwynhau’r coetir, ac mae hefyd wedi gwella golwg yr ardal.

“Mae’r maes parcio yn ddigon mawr ar gyfer cerbydau cludo ceffylau ac rydym yn gobeithio y bydd y gwaith o osod arwyneb newydd a phaentio llinellau parcio yn ei gwneud yn bosibl i ragor o bobl ddefnyddio’r maes parcio er mwyn cael mynediad i’r coetir hardd hwn.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Sefydlwyd Ridgeway Rides gyda chymorth ariannol gan brosiect Cydcoed Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sef rhaglen grant £16 miliwn ar gyfer cymunedau yn ardal Amcan Un Cymru.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk