Menu


Rhyddhewch blant o hualau diogelwch, fydd y neges i gynhadledd Ysgol Goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14092

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’n rhaid i blant bach gael yr hawl i gymryd risg dan reolaeth allan yn yr awyr agored fel y gallant ddatblygu’r sgiliau a fydd yn eu paratoi ar gyfer bywyd diweddarach, fydd y neges i arbenigwyr addysg yn ddiweddarach y mis hwn.

Bydd athrawon yn cael eu hannog i ddiosg yr hualau “diogelwch yn gyntaf” sy’n cyfyngu’r hyn gall plant bach ei wneud a chaniatáu i blant mor ifanc â thair blwydd oed i archwilio rhyfeddodau natur sydd o’u hamgylch.

Dyna un o’r negeseuon bydd cynrychiolwyr yn eu clywed yng nghynhadledd flynyddol tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a gynhelir yng ngwesty Llaneirwg, Caerdydd ar 27 a 28 Hydref.

Bydd yr arbenigwr iechyd a diogelwch awyr agored David Evans yn dweud wrth arweinyddion Ysgol Goedwig Cymru ac eraill sydd â diddordeb mewn dysgu seiliedig yn y coetir bod gadael i blant wynebu perygl mewn lleoliad dan reolaeth yn hanfodol ar gyfer eu lles yn y dyfodol. 

Bydd y gynhadledd yn dathlu pen-blwydd Ysgol Goedwig Cymru yn ddeg oed, ac yn clywed am y modd mae plant Sweden yn dysgu ac yn chwarae allan yn yr awyr agored yn rheolaidd fel rhan o’r gweithgareddau yn gynnar yn eu bywydau.

Bydd Magnus a Siw Linde, a lansiodd eu meithrinfeydd Glaw a Hindda / Rain and Shine yn Sweden 25 o flynyddoedd yn ôl, yn esbonio sut mae plant yn dysgu i barchu a chael gwybodaeth am natur wrth ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i edrych ar ôl eu hunain.

Yn gynharach eleni, aeth aelodau o dîm Ysgol Goedwig ar ymweliad i Sweden i chwilio am ffeithiau a chawsant eu synnu gan ba mor ddatblygedig oedd sgiliau bywyd y plant bach.

Dywedodd Carol Travers, rheolwr addysg Ysgol Goedwig, sy’n helpu i drefnu’r gynhadledd, “Roedd y plant rhwng dwy a chwe blwydd oed ac roeddent yn dod â’u hoffer eu hunain ac yn gwneud popeth eu hunain, o dan oruchwyliaeth.

“Mae’r plant iau yn dysgu oddi wrth y rhai pump neu chwe blwydd oed - roedd yn gyferbyniad gwirioneddol ryfeddol i’r ffordd mae plant yn cael eu trin draw fan hyn.”

Doedd dim pwysau ar y gofalwyr i ddilyn gweithdrefnau tynn, yn groes i’r diwylliant gwaith papur gwrth risg sydd yn y wlad hon, dywedodd Carol.

“Yn Sweden, mae’r plant yn cael gwybod yn gynnar iawn bod oedolion yn ymddiried ynddynt allan yn yr awyr agored. Mae’r agwedd yno yn un hamddenol iawn i’r gwrthwyneb i’r agwedd sydd yma lle mae athrawon wedi llwyr ymgolli yn risgiau.”

Mae’r agwedd o adael i blant ddysgu drwy chwarae a chymryd rhan weithredol yn hytrach na llenwi llyfrau ymarferion yn unol ag agwedd Llywodraeth Cynulliad Cymru at ddysgu ar gyfer plant o dair blwydd hyd saith oed y Cyfnod Sylfaen.

Mae’r strategaeth newydd yn dweud y dylai chwarae a dysgu gweithredol fod yn rhan hanfodol o gwricwlwm plant, a bydd yn thema ganolog yng nghynhadledd Ysgol Goedwig. 

Yn ogystal bydd David Evans yn cynnig cyngor i gyfranogwyr ynglŷn â sut y gall plant gadw’n ddiogel wrth iddynt ddysgu sgiliau bywyd newydd allan yn yr awyr agored.

Dywedodd Carol, “Mae llawer o bobl yn lapio eu plant mewn gwlân cotwm ac yn poeni ynghylch yr hyn maent yn gallu neu ddim yn gallu ei wneud gyda nhw allan yn yr awyr agored.

“Ond mae Llywodraeth y Cynulliad am annog plant i gael yr hawl i fentro – ar yr amod eu bod yn cael eu rheoli’n dda – er mwyn datblygu eu dysgu.

“Bydd hyn yn cynyddu eu hyder ac yn gwella eu sgiliau corfforol, ynghyd a’u hannog i gymryd cyfrifoldeb drostynt eu hunain a datrys problemau, yn lle dibynnu ar rywun arall i wneud popeth drostynt.”

Yng Nghymru, mae miloedd o blant ar eu hennill o’r rhyddid i ddysgu mewn amgylchedd awyr agored gyffrous dros y ddeng mlynedd diwethaf wrth i Ysgol Goedwig ymgorffori ei hun ym mywyd llawr o ysgolion a grwpiau.

Ynghyd â dathlu cyraeddiadau Ysgol Goedwig, bydd y gynhadledd hefyd yn ceisio dylanwadu ar y cyfeiriad y bydd Ysgol Goedwig yn ei gymryd yng Nghymru dros y ddeng mlynedd nesaf.

Dros y deuddydd bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle i ymweld â safleoedd Ysgol Goedwig, cymryd rhan mewn gweithdai sgiliau a dysgu gweithgaredd newydd i’w wneud yn eu grwpiau eu hunain.

Ymhlith y teithiau ar gael bydd:

  • Ymweliad â chanolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yng Ngarwnant, pum milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful, i weld sut mae Prosiect Tîm Troseddwyr Ifanc Rhondda Cynnon Taf yn helpu pobl ifanc rhwng 12 ac 15 oed i ennill sgiliau newydd a dod yn ddysgwyr annibynnol.
  • Cyflwyniad gan Ysgol Goedwig Plas Derw, Sir y Fflint, Gogledd Cymru yng Nghoetir Mescoed Mawr, Casnewydd, ynglŷn â sut mae’n gweithio gyda phobl ifanc i ennill cymwysterau mewn sgiliau coetir ymarferol. 
  • Bydd Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn yn rhoi cyflwyniad ar weithio gyda phobl ifanc ag anableddau dysgu difrifol yn Fforest Fawr, ger Caerdydd, gan ddefnyddio cwricwlwm synhwyraidd.
  • Ymweliad ag Ysgol Goedwig ganol y ddinas yng Nghaerdydd, ar gyfer cyflwyniad ynglŷn â sut mae Ysgol Goedwig yn cael ei darparu mewn sefyllfa blynyddoedd cynnar. 
  • Yn ogystal, bydd teithiau i safleoedd ym Mharc Margam, Port Talbot ac Ysgol St Brides ym Mro Morgannwg. 

Yn ogystal, cyflwynir ymchwil newydd ar fuddion tymor hir Ysgol Goedwig a wnaed gyda phlant o Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd ar eu safle Ysgol Goedwig ger Rhuthun yn Sir Ddinbych.

Y gost fydd £60 y dydd neu £100 am y deuddydd. Am fwy o fanylion ynglŷn â’r rhaglen a gwybodaeth bwcio, cysylltwch â Carol Travers, rheolwr tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, ar 0300 068 0300, neu anfonwch neges e-bost at  carol.travers@forestry.gsi.gov.uk  neu ewch i www.forestry.gov.uk/Wales a dilynwch y ddolen at Goetiroedd ar gyfer Dysgu.

Ymholiadau’r Wasg at Clive Davies, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: carol.travers@forestry.gsi.gov.uk