Menu


Annog ffotograffwyr ifanc i gofnodi harddwch ein coetiroedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15002

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae plant a phobl ifanc ledled Cymru’n cael eu hannog i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol y Coedwigoedd drwy estyn am eu camerâu a thynnu lluniau o harddwch ein coetiroedd.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn awyddus i’r genhedlaeth nesaf gofnodi un o’n cynefinoedd mwyaf prydferth a chyfnewidiol ar y foment hon mewn amser er mwyn helpu’r Cenhedloedd Unedig i godi ymwybyddiaeth o gyfraniad allweddol coedwigoedd, a rheolaeth gynaliadwy ar goedwigoedd, at greu dyfodol gwyrddach.

Mae plant hyd at 18 oed yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth, a’r wobr i’r ffotograffwyr buddugol fydd ymweliad addysgol i’r dosbarth cyfan â choetir o’u dewis sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru.

Hefyd bydd yr ymdrechion gorau yn y ddau grŵp oedran – o dan 11 oed a 12 hyd at 18 oed – yn cael eu gwobrwyo â thalebau gwerth £100, £75 a £50 i’w gwario yn siopau’r stryd fawr, ac mae’n bosibl y defnyddir y delweddau yng nghyhoeddiadau’r Comisiwn.

Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal gan y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, sy’n gweithio gyda miloedd o blant bob blwyddyn fel rhan o’i raglen o ddigwyddiadau addysgol, cymunedol ac adloniadol sy’n defnyddio coetiroedd fel amgylchedd dysgu.

Meddai Ffion Hughes, Rheolwr Addysg Gogledd Cymru, “Mae’r hydref yn amser hudol ar y flwyddyn yn ein coetiroedd ac yn un o’r adegau gorau i fynd allan am y diwrnod.

“Rydyn ni eisiau cofnodi coetiroedd Cymru drwy lygaid y genhedlaeth nesaf a gobeithiwn y bydd y gystadleuaeth yn ysbrydoli plant a phobl ifanc i archwilio eu coedydd lleol – gan fynd â’u camerâu gyda nhw wrth gwrs!”

Y pwnc ar gyfer y grŵp o dan 11 oed yw “Coetiroedd Gwych Cymru”, a’r thema ar gyfer y grŵp 12 i 18 oed yw “Amser”.

Mae posteri sy’n hyrwyddo’r gystadleuaeth wedi cael eu dosbarthu yn ysgolion ac ysgolion meithrin Cymru, ac arddangosir taflenni hefyd yng nghanolfannau ymwelwyr a swyddfeydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Dylech anfon eich lluniau at Ffion Hughes, erbyn 18 Tachwedd fan hwyraf, yn ffion.hughes@forestry.gsi.gov.uk, gan roi’r manylion canlynol: enw, oedran, cyfeiriad (a chyfeiriad e-bost), a ble y tynnwyd y llun.

Caiff pob ymgeisydd anfon tri llun ar y mwyaf a rhaid i’r ffotograffau gael eu tynnu yng Nghymru.

NODIADAU I OLYGYDDION

Y ffotograffwyr fydd biau hawlfraint yr holl luniau sy’n cael eu hanfon i’r gystadleuaeth, ond mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cadw’r hawl i gyhoeddi’r lluniau buddugol yn ddi-dâl at ddibenion cyhoeddusrwydd.

Ni chaiff ymgeiswyr fod yn ffotograffwyr proffesiynol a rhaid iddynt fod o dan 18 oed.

Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi datgan bod 2011 yn Flwyddyn Ryngwladol y Coedwigoedd. Mae llywodraethau, cyrff ac unigolion wedi cael eu gwahodd i wneud eu gorau glas i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r rhan allweddol a chwaraeir gan goedwigoedd a rheolaeth gynaliadwy ar goedwigoedd wrth greu dyfodol gwyrddach, tecach a mwy cynaliadwy.

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: clive.davies@forestry.gsi.gov.uk