Menu


Canfod coed oedd ar goll ar ystad tai

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
28 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14529

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae rhai o’r coed oedd ar goll a oedd i’w plannu yng nghoetiroedd Canolbarth Cymru wedi cael eu canfod yn dal yn eu bagiau ar stad dai ym Mhowys.

Gwelwyd y bagiau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, yn dal tua 200 o goed pefrwydd sitka, gan rywun llygadog a oedd yn cerdded heibio yn dilyn adroddiadau fod miloedd o goed ifanc wedi diflannu cyn iddynt gael eu plannu. 

Canfuwyd y bagiau ar stad dai yn y Drenewydd ar ffordd o’r enw Ffordd y Coetir dim ond oriau ar ôl i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru gyhoeddi apêl am help i ddal y troseddwyr.

Ymatebodd Rheolwr Gweithrediadau Coedwraeth CC Cymru Neil Muir a’r Rheolwr Sefydliad Matthew Park i’r wybodaeth a hysbysu Heddlu Dyfed-Powys, a aeth â’r coed oddi yno ar gyfer archwilio ymhellach.

Dywedodd Neil, "Roedd y coed ar gyfer eu plannu mewn coedwigoedd yng Nghanolbarth Cymru fel rhan o’n hymdrechion i wneud ein coetiroedd yn fwy gwydn yn erbyn effeithiau'r newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â chynnig ystod o fuddion i’r amgylchedd.

"Rydym ni’n ddiolchgar dros ben i’r aelod o’r cyhoedd am ei help i ddod o hyd i’r coed hyn."  Mae CC Cymru yn anelu at blannu mwy na thair miliwn o goed o 30 o rywogaethau gwahanol ar hyd a lled coetiroedd Llywodraeth y Cynulliad bob blwyddyn fel rhan o’i ymdrechion i fynd i’r afael â'r newid yn yr hinsawdd. 

NODIADAU I OLYGYDDION  

Mae tua 14 y cant o Gymru o dan goetiroedd. O hyn, mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) ym mherchnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae mwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar         www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: neil.muir@forestry.gsi.gov.uk