Menu


Nid gwyliau yw hyn i Peter wrth i fusnes coetir ffynnu

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
27 IONAWR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15231

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Unwaith, roedd Peter Bottoms yn ennill ei fywoliaeth yn y diwydiant twristiaeth yng Ngheredigion, ond erbyn hyn mae’n cerfio bywyd arall iddo’i hun, ymhell o ymwelwyr yn galifantio, ar ôl prynu coedwig yn y Canolbarth.

Ar un adeg, roedd yn berchennog sŵ fôr Aberaeron, yn bysgotwr pysgod cregyn masnachol ac yn cynnig teithiau cychod i weld y dolffiniaid, ond gwerthodd y cyfan bum mlynedd yn ôl a dechrau chwilio am goetir y gallai ei ddatblygu’n fusnes coedwigaeth.

Daeth y chwilio i ben 18 mis yn ddiweddarach pan brynodd goedwig Esgair, ystâd 245 hectar gyda 200 hectar o goetir masnachol rhwng dau goetir Llywodraeth Cymru ger Pantperthog, tair milltir i'r gogledd o Fachynlleth.

“Gyda thanwydd ffosil yn dod yn gynyddol ddrutach a phrinach yn y tymor hir, a chydag effeithiau allyriadau CO2 a newid hinsawdd, rwy’n siŵr fod dyfodol da i goedwigaeth gynaliadwy a chynhyrchu coed a thanwydd coed.

“Roeddwn eisiau adeiladu busnes newydd a allai gynnal ein plant ar ein hôl ni,” meddai Peter. Bu ei wraig, Sarah, hefyd yn gweithio yn y diwydiant twristiaeth am 32 mlynedd fel perchennog bwyty glan y môr yn y dref, The Hive on the Quay, ond erbyn hyn mae wedi hen ennill ei lle gydag Esgair.

“Roedd y goedwig mewn cyflwr eithaf gwael pan brynais i hi bedair blynedd yn ôl, ond mi allwn weld y potensial. Rwy’n gweld hwn yn gyfle busnes da.”

Rhoddodd Llywodraeth Cymru help i Peter wireddu ei weledigaeth o drawsnewid y goedwig yn fusnes ffyniannus trwy’r cynllun Grant Cynaeafu a Marchnata.  Roedd hyn yn ei alluogi i adeiladu ffordd newydd i’r goedwig, codi melin llifio a gosod offer cynhyrchu ac adnoddau sylfaenol yno megis dŵr a llinell ffôn.

Mae grant cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n ei helpu i reoli’r coetir yn iawn unwaith eto ac mae eisoes wedi troi’r ystâd yn goedwig organig gyntaf y DU.

“Mae Esgair yn gallu cynaeafu tua 2,000 tunnell yn gynaliadwy y flwyddyn ac ni fydd unrhyw wastraff o gwbl - mewn gwirionedd, rydyn ni’n yn cymryd gwastraff coed slab pobl leol eraill,” meddai Peter, a oedd yn cludo coed i’r Comisiwn Coedwigaeth yn ôl yn y 1970au.

“Rydyn ni’n adeiladu busnes cynaliadwy a dim ond i gwsmeriaid o fewn cylch o 40 milltir rydyn ni’n gwerthu, er mwyn lleihau traffig ar y ffyrdd, torri lawr ar gludo coed crwn yn ddiangen dros bellter hir a chadw’r arian i droi’n lleol.”

Mae Cwmni Coed Esgair yn gwerthu cynnyrch coed o ansawdd, o drawstiau mawr i’r diwydiant adeiladu i’w gynnyrch coed graddedig ei hunan, sglodion coed graddfa G30, boncyffion sych a briquettes i wresogi eiddo busnes a chartrefi pobl.

“Rydyn ni’n tueddu i weithio yn y farchnad coed mawr - boncyffion hyd at ddiamedr 900mm, 9.5 metr o hyd ac mae’r rhan fwyaf o’n cynnyrch yn archebion pwrpasol,” meddai Peter sy’n dal i fyw yn Aberaeron.

“Mae’r deunydd teneuaf yn mynd yn goed tân gyda gwastraff arall o’r felin lifio a’r gweddillion o gynaeafu coed. Mae’n cael ei sychu, ei wneud yn sglodion a’i werthu fel tanwydd coed. Ond, beth bynnag a wnawn, mae’r pwyslais bob amser ar gynhyrchu deunydd o’r ansawdd gorau.”

Calon y busnes yw adeilad enfawr 50 metr o hyd wrth 20 metr, wedi’i adeiladu o goed aeddfed wedi’u tyfu o fewn 100 metr o'r safle. Yma mae’r felin lifio coed ac yma hefyd mae'r holl goed cartref yn cael  eu prosesu.

Mae cynlluniau ar y gweill i adeiladu gwaith cyfun gwres a phŵer a fydd y darparu golau a gwres i’r busnes - ac yn defnyddio sglodion ei wastraff coed ei hunan, yn naturiol.

Meddai Peter Jones, Swyddog Coetir o'r tȋm Grantiau a Rheoleiddio, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae Peter yn benderfynol o adeiladu busnes gwirioneddol gynaliadwy a fydd yn etifeddiaeth barhaol i’w blant ac yn gwasanaethu’r ardal gyda choed cynaliadwy a chynnyrch tanwydd.

“Bydd canolbwyntio ei fusnes yn lleol a defnyddio coed yn lle tanwydd ffosil yn helpu taclo newid hinsawdd drwy leihau allyriadau CO2 ac rydyn ni wrth ein bodd y bydd y grant Coetiroedd Gwell i Gymru yn ei helpu i wireddu ei weledigaeth.”

Eisoes mae Esgair yn cyflogi tri o bobl gyda rhagolygon am fwy o swyddi pan fydd y busnes ar ei anterth eleni.

“Fel arfer rwyf yma bob dydd fy hunan.  Pe na fyddwn yn gwneud hyn mi fyddwn yn cicio fy sodlau,” meddai Peter Bottoms.

“Mae’n anhygoel gweld gymaint yw’r posibiliadau gyda deunydd mor gynaliadwy ac amlbwrpas â choed.”

Mae cynllun grant Gwell Coetiroedd i Gymru wedi cau i ymgeiswyr newydd ond mae grant rheoli coetir newydd o dan Glastir yn ei le, sef cynllun newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli tir yn gynaliadwy.

Am ragor o wybodaeth ar y grantiau sydd ar gael i blannu coetir newydd, ffoniwch 0300 068 0300 a gofynnwch am dȋm coetir Glastir Comisiwn Coedwigaeth Cymru, e-bost: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk neu edrychwch ar lein ar www.forestry.gov.uk/glastirwoodland.

Pennawd: Peter Bottoms tu allan i’w melin lifio coed enfawr.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Am ragor o wybodaeth ar Gwmni Coed Esgair, ewch i www.esgairtimber.co.uk

Mae Grant Glastir, sydd wedi’i ddatblygu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i greu coetiroedd, wedi disodli cynllun Gwell Coetiroedd i Gymru. Mae’r grant newydd yn anelu at helpu i wireddu ymrwymiad y Llywodraeth i gynyddu nifer y coed ar dir yng Nghymru yn ogystal â’r amrywiaeth o rywogaethau o goed.

Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n dal i gynnig grantiau creu coetir hyd at 1 Ionawr 2013 trwy Glastir ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae Glastir yn disodli cynlluniau rheoli tir blaenorol gan gynnwys Tir Gofal, Tir Cynnal, Tir Mynydd a’r Cynllun Ffermio Organig / Cynllun Trawsnewid Ffermio Organig.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: peter.jones@forestry.gsi.gov.uk