Menu


O’r diwedd – newyddion da i’r fadfall!

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 RHAGFYR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15191

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Daeth gwirfoddolwyr a choedwigwyr i gronni eu hadnoddau ac i anadlu anadl einioes i dri phwll mewn coetir.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac aelodau’r BTCV ddaeth at ei gilydd i achub y pyllau - sy’n safleoedd bridio pwysig i’r fadfall fawr gribog ac yn gynefin gwerthfawr i greaduriaid eraill, megis brogaod, sy’n hoff o’r dŵr.

Mae dau o’r pyllau - Parc y Van a Wern Ddu - yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru a elwir yn lleol yng nghoetiroedd Caerffili ac mae’r trydydd, Tyn y Coed, yn bwll mawr, hir mewn hen chwarel wedi’i flocio mewn coetir diarffordd.

Roedd un ochr i Barc y Van wedi’i gau yn gyfan gwbl â llaid ac wedi uno ynys fechan yng nghanol y pwyll â’r llwybr o’i amgylch, tra roedd y llwybr ar ochr arall y pwll yn diflannu wrth gael ei erydu.

Treuliodd gwirfoddolwyr dri diwrnod yn cloddio’r llaid, gan drwsio’r llwybr a theneuo’n llystyfiant – a chael gwared ar bum bag du o ysbwriel yr un pryd.

Roedd pwll Wern Ddu, sy’n cael ei adnabod yn lleol fel pwll yr amffibiaid oherwydd bod cymaint o rywogaethau o amffibiad yno, gan gynnwys y fadfall fawr gribog, wedi dechrau cau â llaid a choed sydd yn cael eu taflu iddo gan bobl yn mynd heibio.

Cliriodd y gwirfoddolwyr y llaid a, thrwy gael gwared ar y coed oedd yn tyfu dros y pwll, roedd rhagor o oleuni yn treiddio iddo.

Yr her anoddaf oedd gyda Tyn y Coed, a oedd â chymaint o laid mewn mannau fel mai dim ond ychydig o fodfeddi o ddŵr oedd ynddo.

Treuliodd 15 o wirfoddolwyr, yn gweithio dan gyfarwyddid Rosalind Codd, rheolwr cadwraeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, dros wythnos yn cloddio’r llaid a chlirio’r coed a’r isdyfiant a’u gadael ar fin y pwll fel tomeni cynefin.

Meddai Emma Louise Felkin, rhodiwr coedwig Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Roedd llaid wedi cau pob un o’r pyllau yn naturiol dros nifer o flynyddoedd ac roedden nhw’n dywyll ac wedi gordyfu.

“Mae’n coetiroedd yn gynefinoedd hanfodol i fywyd gwyllt ac mi fydd y gwaith hwn yn helpu’r pyllau i gynnal mwy o fywyd, gan gynyddu bioamrywiaeth.”

Y fadfall fawr gribog yw’r mwyaf o fadfallod Prydain ac mae’n debyg mai ym Mhrydain y mae’r boblogaeth fwyaf yn Ewrop ac, felly, mae’n bwysig iawn gofalu ei bod yn goroesi.

Mae’r madfallod, sy’n cael eu gwarchod gan y gyfraith, angen dŵr megis pyllau i fridio ond, am y rhan fwyaf o’r flwyddyn, maen nhw'n byw ar dir sych.

Meddai Keith Stockdale o BTCV, “Defnyddiodd y gwirfoddolwyr wahanol offer a thechnegau i ddod â golau a bywyd yn ôl i’r pyllau, a chael gwared ar fwd mewn draeniau ac ar ffyrdd.

“Roedd gwirfoddolwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau, yn enwedig, wedi mwynhau’u dyddiau allan o’r swyddfa.”

Llun: Gwirfoddolwyr yn brysur yn glanhau un o’r pyllau.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Am ragor o wybodaeth ynghylch gwaith pyllau, cysylltwch ag Emma Louise Felkin ar 02920 886863, symudol 07824 857541, e-bost emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i News@FCWales i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk