Menu


Cynllun gweithredu yn galw am gydweithredu i reoli ceirw

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
10 IONAWR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15221

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun gweithredu pum mlynedd i reoli’r nifer cynyddol o geirw.

Mae’r cynllun yn galw ar berchnogion a rheolwyr tir cyhoeddus a phreifat i gydweithredu i reoli effeithiau ceirw gwyllt ar amaethyddiaeth, coedwigaeth a chynefinoedd bregus.

Mae’n dilyn datblygu Strategaeth Rheoli Ceirw Gwyllt yng Nghymru gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r Fenter Ceirw.

Mae hynny'n cynnwys:

• codi ymwybyddiaeth o geirw gwyllt a’u heffeithiau (yn bositif ac yn negyddol) 

• datblygu dulliau effeithiol o fonitro presenoldeb ceirw gwyllt

• datblygu dull mwy cydweithredol o reoli ceirw gwyllt

• hyrwyddo ymarfer gorau i reoli poblogaeth a sicrhau lles y ceirw

• annog adrodd ar ddamweiniau ffyrdd yn cynnwys ceirw.

Mae’r cynllun yn cydnabod y bydd angen i grwpiau cydweithio os yw Llywodraeth Cymru i wireddu'i gweledigaeth y bydd Cymru'n elwa o'i phoblogaeth o geirw gwyllt, mewn cydbwysedd â'r amgylchedd naturiol, cymdeithasol ac economaidd.

Meddai John Griffiths, y Gweinidog dros yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, “Mae’r cynllun gweithredu’n pwysleisio pa mor bwysig yw cydweithredu wrth reoli ceirw gwyllt, sy’n cynnwys tirfeddianwyr preifat, cyrff cyhoeddus a sefydliadau anllywodraethol.

“Dim ond drwy weithio mewn partneriaeth y gellir gwneud llawer o hyn ac rwy’n falch o weld fod y rhai sy’n cymryd rhan - trwy Bartneriaeth Menter Ceirw Cymru - yn adlewyrchu’r rhychwant eang o grwpiau a sefydliadau sydd wedi cynhyrchu’r cynllun hwn.”

Er nad yw ceirw gwyllt mor niferus na chyffredin yng Nghymru ag mewn rhannau eraill o’r DU, mae’u niferoedd, a’u heffaith, yn cynyddu. 

Mae ceirw’n gallu symud yn ddeheuig iawn trwy’r cefn gwlad ac mae mwy o goetiroedd, a’r dulliau o reoli cynefinoedd eraill, wedi eu galluogi i ledaenu, sy’n golygu fod mwy o angen rheoli eu poblogaethau i gynnal cydbwysedd naturiol.

Mae ceirw’n gallu niweidio fflora brodorol, cnydau amaethyddol a choed, achosi damweiniau ar y ffordd ac o bosibl drosglwyddo’r dicáu.

Mae data a gasglwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru yn awgrymu fod difrod gan geirw wedi’i gofnodi mewn 22 o Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, yn bennaf yng Nghymoedd Gwy, Elwy ac Elan.

Croesawodd Jane Rabagliati, cadeirydd y Fenter Ceirw, gyhoeddi’r cynllun gweithredu. 

Meddai, “Mae’n rhaid rheoli ceirw ar raddfa tirlun i fod yn effeithiol, ac mae hynny’n gofyn am weithredu ar y cyd. Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi’r rhan nesaf, sef adeiladu partneriaeth gref i'w wireddu.”

Bydd y gwaith yn cael ei fonitro’n flynyddol a chyhoeddir adroddiad cynnydd. Bydd y cynllun yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru ar ôl pum mlynedd yn 2016.  Mae i’w weld ar http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-8czed6

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth ar y Strategaeth Rheoli Ceirw Gwyllt yng Nghymru, cysylltwch â Barbara Spence ar 0300 068 0041, symudol 07767 463736.

Mae’r Fenter Ceirw’n bartneriaeth eang o ddiddordebau statudol, gwirfoddol a phreifat i “sicrhau poblogaeth gynaliadwy o geirw gwyllt wedi’u rheoli’n dda yng Nghymru a Lloegr.”

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: barbara.spence@forestry.gsi.gov.uk