Menu


Sut y bydd newidiadau i grantiau coetiroedd yn effeithio ar gynllun Coetiroedd Gwell i Gymru?

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13950

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Ym mis Gorffennaf, cadarnhaodd y Gweinidog dros Faterion Gwledig Cymru, Elin Jones, y bydd Coetiroedd Gwell i Gymru, sef y cynllun grant coetiroedd a ddarperir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn dod i ben o 1 Ionawr 2011. Caiff grantiau coetiroedd eu hymgorffori yn Glastir, sef cynllun rheoli tir cynaliadwy newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru o 1 Ionawr 2013.

Felly beth mae’r newid hwn yn ei olygu i gynlluniau Coetiroedd Gwell i Gymru sy’n bodoli eisoes ac ar gyfer perchnogion coetiroedd a allai fod yn bwriadu gwneud cais i Goetiroedd Gwell i Gymru dros yr ychydig fisoedd nesaf?

Mae Patrick Green, sef Rheolwr Gweithrediadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n esbonio "Gan fod contractau Coetiroedd Gwell i Gymru’n para am bum mlynedd, mae angen i ni reoli’r broses o ddod â’r cynllun i ben i osgoi unrhyw wario sylweddol y tu hwnt i ddiwedd y Cynllun Datblygu Gwledig yn 2013.

"O ganlyniad, ni dderbynnir ceisiadau newydd i Goetiroedd Gwell i Gymru ar ôl 17 Tachwedd 2010 a rhoddir tan 31 Rhagfyr 2010 i’r ceisiadau presennol neu geisiadau newydd gyrraedd cam cymeradwyo’r Cynllun Sylfaen.

"Yna mae’n rhaid i’r holl gontractau Coetiroedd Gwell i Gymru gael eu cymeradwyo erbyn 31 Rhagfyr 2011.

"Ar ôl y dyddiad hwnnw, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n parhau i reoli Coetiroedd Gwell i Gymru fel cynllun etifeddol hyd nes y daw contractau cymeradwy i ben a bydd staff yn parhau i roi trwyddedau cwympo."

Cynllun rheoli tir cynaliadwy newydd i Gymru gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yw Glastir. Mae’n disodli cynlluniau rheoli tir blaenorol gan gynnwys Tir Gofal, Tir Cynnal, Tir Mynydd a’r Cynllun Ffermio Organig/Cynllun Trosi Ffermio Organig.

Dywedodd Patrick, "Dylai datblygu Glastir fel cynllun defnyddio tir integredig unigol ei gwneud yn haws i’r holl berchnogion tir fanteisio ar gymorth grant drwy gais unigol.

"Bydd grantiau rheoli ar gael i berchnogion tir sydd â choetir yn unig ac i ffermwyr â choetir."

Cyn y caiff y grantiau coetir Glastir newydd eu lansio, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n gweithio gyda staff Llywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau y caiff gwybodaeth a hyfforddiant i’r sector coedwigoedd a choetiroedd.

Yn y cyfamser, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n datblygu grantiau creu coetiroedd Glastir a fydd ar gael o hydref 2010. Bydd yn darparu’r grantiau newydd hyn ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru o Hydref 2010 tan 1 Ionawr 2013 pan gânt eu trosglwyddo i Lywodraeth y Cynulliad.

Ychwanegodd Patrick, "Dangosodd ein gwaith ymchwil fod y rhan fwyaf o gyllid y cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru wedi mynd tuag at reoli coetiroedd sy’n bodoli eisoes, ac nid at greu coetiroedd newydd na rheoli ardaloedd ychwanegol nad ydynt wedi bod mewn unrhyw gynllun grant yn y gorffennol.

"Mae datblygu’r grantiau creu coetiroedd Glastir newydd yn rhoi cynnig arwyddocaol i ni barhau i ddarparu strategaeth Coetiroedd i Gymru Llywodraeth y Cynulliad."

Bydd gwybodaeth am grantiau creu coetiroedd Glastir newydd ar gael yn ddiweddarach eleni ar www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5z8jcr

NODIADAU I OLYGYDDION

Coetiroedd Gwell i Gymru (BWW)

Darperir cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ac ynddo mae grantiau yn seiliedig ar gynllun rheoli Coetiroedd Gwell i Gymru sy’n cael eu datblygu gam wrth gam.

Mae dirwyn cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru i ben ac ymgorffori grantiau coetir yn Glastir o ganlyniad i adolygiad a gynhaliwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i sut y dylid rheoli grantiau coetiroedd i sicrhau eu bod yn darparu strategaeth Coetiroedd Gwell i Gymru Llywodraeth y Cynulliad.

Rhoddir tan 31 Rhagfyr 2010 i gwblhau holl geisiadau Coetiroedd Gwell i Gymru (boed yn geisiadau cofrestredig presennol neu geisiadau newydd) hyd at gyfnod cymeradwyo’r Cynllun Sylfaen.

Ni dderbynnir unrhyw geisiadau i Goetiroedd Gwell i Gymru ar ôl 17 Tachwedd 2010.

Mae’n rhaid i holl geisiadau cofrestredig Coetiroedd Gwell i Gymru gael eu cymeradwyo erbyn 31 Rhagfyr 2011.

O Ionawr 2012, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n parhau i reoli Coetiroedd Gwell i Gymru fel cynllun etifeddol hyd nes y daw’r contractau cymeradwy i ben.

Glastir

Cynllun rheoli tir cynaliadwy newydd i Gymru gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yw Glastir. Mae’n disodli cynlluniau rheoli tir blaenorol gan gynnwys Tir Gofal, Tir Cynnal, Tir Mynydd a’r Cynllun Ffermio Organig/Cynllun Trosi Ffermio Organig.

Cynlluniwyd Glastir i ateb heriau newid yn yr hinsawdd, defnyddio dŵr a phridd, amddiffyn cynefinoedd gwerthfawr a bioamrywiaeth. Mae gan y cynllun newydd ddwy brif elfen - ‘Cymru gyfan’ a ‘tharged’ yn ogystal ag elfen ‘tir cyffredin’ Cymru gyfan ar wahân. Mae ffynhonnell ariannu ychwanegol ar gael ar gyfer trosi organig hefyd a Chynllun Lleihau ac Effeithlonrwydd Carbon Amaethyddol (ACRES) ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o Gymru wedi’i gorchuddio â choetiroedd. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% (126,000 o hectarau/311,000 o erwau) ohonynt.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant ar gyfer y sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau cwympo.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth y DU ac mae’n cyfrannu at agenda coedwigaeth rhyngwladol.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael yn www.forestry.gov.uk/wales

Enw cyswllt y wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: alison.evans@forestry.gsi.gov.uk