Menu


Gwersi mewn coedwigaeth i Danny

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 AWST 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14861

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae disgybl o Ysgol Uwchradd Llanidloes wedi cael cipolwg ar yrfa mewn coedwigaeth yn ystod wythnos o brofiad gwaith gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. 

Bu Danny Beeson, sy’n 15 oed, ar leoliad yng Nghoedwigoedd Hafren a Choed Sarnau ger Llanidloes, lle bu’n dysgu sut mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gofalu am y coetiroedd a reolir ganddo ar ran Llywodraeth Cymru.

Yng Nghoedwig Hafren, dysgodd Danny sut mae coedwigwyr yn gwarchod y coed yn y coetiroedd sydd wedi cael eu creu a chafodd gyfle hefyd i weld y cyfleusterau hamdden a ddarparwyd ar gyfer ymwelwyr.

Treuliodd ddiwrnod cyfan gyda’r tîm cynaeafu, yng nghwmni John Mills y goruchwyliwr, yn dysgu sut mae coed yn cael eu cwympo ar gyfer darparu pren ac yn cael eu mesur yn barod i’w hanfon i’r felin goed a’r gwneuthurwr byrddau sglodion yn y Waun.

Dysgodd Danny sut y bydd y ddaear yn cael ei pharatoi ar gyfer plannu coed newydd a sut y gofelir am y coed wrth iddynt ddechrau tyfu.  Bu hefyd yn rhoi cymorth i ddylunwyr coedwig gyda’r gwaith o gynllunio coedwigoedd y dyfodol.

Bu hefyd yn chwilio am y chwilod Hylobius sy’n difrodi coed, yng ngofal Dave Levy, ac yn helpu Malcolm Jerman, y Ceidwad Bywyd Gwyllt, i archwilio’r cynefinoedd cadwraethol a bywyd gwyllt y mae’n eu rheoli.

Treuliodd y diwrnod olaf yn edrych ar fyd y peirianwyr sifil coedwig sy’n adeiladu a chynnal cannoedd o gilometrau o ffyrdd yn yr ardal fel y gall y coed gael eu cludo i fusnesau ar hyd a lled Cymru, yn ogystal â chreu llwybrau ar gyfer beicio mynydd a ralïo.

Meddai Jim Ralph, Rheolwr Ardal Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’r sector coedwigaeth yn cyflogi miloedd o bobl drwy Gymru ac yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa ar draws ystod eang o broffesiynau.

“Drwy gynnig profiad gwaith i ddisgyblion ysgol lleol fel Danny, gallwn roi syniad iddynt o’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael o fewn Comisiwn Coedwigaeth Cymru a’r sector coedwigaeth yn ei gyfanrwydd.”

Pennawd: Danny yn marcio ardaloedd plannu newydd ar gyfer y tymor i ddod.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: jim.ralph@forestry.gsi.gov.uk