Menu


Brodyr yn cadw traddodiad coedwig y teulu yn fyw

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 EBRILL 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14557

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae dau frawd yn cadw traddodiad teuluol yn fyw drwy helpu i gynnal diwydiant coedwig bywiog a chystadleuol yng Nghymru.

Mae Elwyn a Huw Davies, o Langadfan ger y Trallwng, yn cynaeafu coed o rai o ardaloedd mwyaf sensitif y wlad ar ran Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Cymerasant fusnes y teulu, EB Davies a’i Feibion, drosodd pan ymddeolodd eu tad, Berwyn, tua phum mlynedd yn ôl, a heddiw maent yn helpu’r Comisiwn i reoli coetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn ffordd gynaliadwy.

Mae’r diwydiant coedwig yn werth £400 miliwn y flwyddyn i economi Cymru ac mae’n darparu gwaith i oddeutu 22,000 o bobl yn y sector prosesu coed ac mewn busnesau hamdden yng Nghymru sy’n gysylltiedig â choetiroedd.

Mae coetiroedd yn gorchuddio rhyw 14% o dir Cymru ac mae coedwigoedd Cymru ymysg y mwyaf cynhyrchiol yn y DU – mae digon o goed i adeiladu 130,000 o dai fframwaith coed yn gadael coetiroedd Llywodraeth y Cynulliad yn unig bob blwyddyn.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rheoli’r 311,000 o erwau sy’n eiddo i Lywodraeth y Cynulliad – sef 38% o’r holl orchudd coedwig yng Nghymru – ac mae’n mynnu bod cynaeafu’n cael ei wneud mewn ffordd gyfrifol sy’n bodloni’r safonau amgylcheddol llymaf.

“Mae ansawdd y gwaith yn allweddol os ydym am gwrdd â’n cyfrifoldebau amgylcheddol a sicrhau ein bod ni’n cadw’r ardystiad sy’n profi ein bod yn rheoli ein coedwigoedd mewn ffordd gynaliadwy,” meddau Hugh Jones, pennaeth adran Cynaeafu a Marchnata Cymru y Comisiwn Coedwigaeth.

“Nid yw’n anarferol i ni ddod ar draws ardaloedd coedwig hynod sensitif lle mae’n rhaid cydbwyso cynaeafu coed â lefel uchel o ofal dros yr amgylchedd.”

Er bod gan Gynaeafu a Marchnata Cymru ei hun ddau dîm cynaeafu, gwneir y rhan fwyaf o’r gwaith gan y sector contractio. Mae hyn yn barhad o’r duedd yn ystod y 30 mlynedd ddiwethaf i ddefnyddio contractwyr allanol i ymgymryd â’r elfen gynaeafu o’n gweithrediadau coedwig.

Mae’r contractwyr dibynadwy a medrus hyn yn helpu Cynaeafu a Marchnata Cymru i gwrdd â nodau Coetiroedd i Gymru, strategaeth coetiroedd Llywodraeth y Cynulliad, sydd â’r nod o gefnogi sector coedwig cystadleuol er mwyn hybu economi Cymru a sicrhau bod mwy o bren o Gymru yn cael ei ddefnyddio yng Nghymru, gan helpu i leihau ein hôl-troed carbon.

“Y ffordd fwyaf effeithiol o gynyddu ein gallu cynaeafu yw gofyn am dendrau ar gyfer y gwaith. Ond mae’n bwysig nodi bod tendrau’n cael eu barnu nid yn unig ar bris ond hefyd ar y gallu i gyflawni yn unol â gofynion y cynllun cynaeafu,” meddai Hugh.

“Mae’r brodyr Davies wedi dangos eu gallu i droi’r cynlluniau cynaeafu’n waith o safon uchel, gan sicrhau eu bod yn gwarchod y safle wrth dynnu coed o ardaloedd arbennig o sensitif.”

Maent wedi gorffen cynaeafu rhan o goedwig yn Forge, ger Machynlleth, yn ddiweddar, ac maent ar fin symud i safle sensitif arall yng Nghoedwig Dyfnant.

Ers sawl blwyddyn, bu’r cwmni’n canolbwyntio ar “goed ar eu traed”, gan brynu a chynaeafu coed ar eu traed i’w gwerthu ymlaen i broseswyr coed. Ar ôl i’w tad ymddeol, dechreuodd Elwyn a Huw dendro am gontractau Cynhyrchu Uniongyrchol hefyd, gan gynaeafu coed a’u gosod ar ochr y ffordd lle cânt eu casglu gan brynwyr eraill.

Oherwydd eu hyder mewn diwydiant coedwig sydd ar i fyny, maent wedi buddsoddi, yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, mewn peiriant cynaeafu Valmet newydd. Yn ddiweddar ychwanegwyd sgidiwr bachu CAT pum mlwydd oed at eu fflyd o beiriannau. Mae hwn yn cynaeafu coed drwy eu bachu a’u tynnu i fyny wrth eu bôn a gall deithio dros dir garw ac i fyny llethrau.

“Mae hyn yn dangos bod ganddynt awydd cryf i fuddsoddi yn nyfodol cynaeafu coed yng Nghymru,” meddai Hugh.

Pennawd: Y brodyr Davies gyda’u cyfarpar cynaeafu.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: hugh.jones@forestry.gsi.gov.uk