Menu


Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn datgelu cynlluniau cymorth ar gyfer y gaeaf i helpu i gadw pren i symud

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 IONAWR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14358

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cyhoeddi mesurau y mae wedi eu rhoi ar waith i geisio cadw pren o goetiroedd Llywodraeth y Cynulliad i symud wrth i dywydd Arctig ddod yn nes.

Mae uned rheng flaen y Comisiwn, Cynaeafu a Marchnata Cymru, wedi ysgrifennu at gwsmeriaid i roi gwybod iddynt sut mae’n cefnogi’r diwydiant yn wyneb gaeaf garw arall.

Nid oes modd teithio ar hyd llawer o ffyrdd coedwig wrth i eira ddisgyn ar ein coetiroedd, a gall y rhew sydd wedi’i guddio o dan y gorchudd gwyn hwn gadw contractwyr cludo allan o’r coed am wythnos i atal difrod hirdymor i’r ffyrdd.

Mae Cynaeafu a Marchnata Cymru wedi rhoi poster newydd i’w holl gwsmeriaid i roi gwybod iddynt am ei strategaeth ar gyfer y gaeaf sydd â’r nod o sicrhau bod 40% o gontractwyr ochr y ffordd ar gael yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae’r poster yn cynnig cyngor ar gamau call i’w cymryd wrth i’r gaeaf ddod yn nes, megis paratoi clystyrau “gwaith gaeaf” wrth gefn mewn lleoliadau y mae’n hawdd eu cyrraedd a chanfod mannau pentyrru mewn ardaloedd strategol.

Mae hefyd yn rhoi rhestr wirio o gamau gweithredu i’w cymryd os bydd unrhyw darfu ar weithredoedd, megis blaenoriaethu llwybrau pren strategol a sicrhau y caiff safleoedd codi sy’n flaenoriaeth eu targedu, yn ogystal â chynnal asesiadau risg trwyadl ar bob safle.

Dywedodd Jerry Pritchard, Pennaeth Cynaeafu a Marchnata Cymru, mai’r peth pwysicaf oedd diogelwch staff, contractwyr, rhanddeiliaid, a’r cyhoedd.

Mae wedi ysgrifennu at gwsmeriaid gwerthiannau sefydlog ac wrth ochr y ffordd i roi gwybod iddynt am y mesurau mae Cynaeafu a Marchnata Cymru wedi’u rhoi ar waith sydd â’r nod o gadw pren i symud nawr a sicrhau y gellir dychwelyd at y drefn arferol cyn gynted â phosibl.

Dywedodd y gallai cyfyngiadau ar rai ffyrdd fod mor hir â mis, yn dibynnu ar ddyfnder y rhew a ffurf y ffordd ac anogodd cwsmeriaid gwerthiannau sefydlog i ystyried dod â rhywfaint o stoc i fynedfeydd ffyrdd cyhoeddus, roeddent yn gweithio ynddynt, mewn blociau.

“Drwy gymryd y camau rhagofalus hyn, bydd yn galluogi contractwyr cludo i barhau â’u gwaith tra bo’r cyfyngiadau cludo ar waith ar ein ffyrdd, a chaiff y rhain eu harwain a’u rheoli gan beirianwyr sifil ein coedwigoedd,” medd ei lythyr.

“Gellir cyflawni hyn drwy ddefnyddio blaenwyr ar gyfer cludo byrrach, lori sy’n rhedeg ar rwber, neu lorïau â chymhorthion tyniant lle bo cyfyngiadau ar fynediad oherwydd eira neu rew.”

Mewn ymdrech i gynnal rhai cyflenwadau  i gwsmeriaid ochr y ffordd, bydd Cynaeafu a Marchnata Cymru yn ceisio cadw pwyntiau stoc strategol ger mynedfeydd i goedwigoedd ar agor lle y bo modd yn ystod tywydd garw a’r dadmer dilynol.

Ymhlith y mesurau eraill mae Cynaeafu a Marchnata Cymru wedi’u rhoi ar waith mae:

• symud timau cynaeafu i glystyrau is sy’n agos at ffyrdd y cyngor
• enwi clystyrau eraill y gellid symud iddynt
• categoreiddio safleoedd ar gyfer mynediad gan adolygu’n rheolaidd i sicrhau bod y data’n gyfredol
• blaenoriaethu gweithgareddau clirio eira i safleoedd sy’n cynnwys stociau sylweddol i gwsmeriaid
• canfod safleoedd lle y gellir anfon deunydd i fan casglu gyda blaenwyr eraill neu lorïau coed yn cludo’r stoc.

Dywedodd Jerry, “Mae’r camau hyn yn rhagweld y bydd ffyrdd y goedwig yn destun cyfyngiadau cludo mawr neu y bydd angen eu cau pan fydd y rhew’n dechrau dadmer.

“Teimlwn ei bod yn bwysig amlygu hyn o ymlaen llaw i’n cwsmeriaid er mwyn rhoi cymaint o amser iddynt â phosibl i wneud y trefniadau angenrheidiol.

“Mae’n hanfodol bwysig ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pren i symud i’r melinau prosesu a gallai gymryd camau nawr arwain at leihau prinder dros yr wythnosau sydd i ddod.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae coetiroedd yn ymestyn dros 14% o Gymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/glastirwoodland

Enw cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922 neu anfonwch neges e-bost at bww.ts@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: jerry.pritchard@forestry.gsi.gov.uk