Menu


Joseph yn gwneud ei farc yn y coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 AWST 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15599

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Ymunodd Joseph Webb, disgybl Ysgol Uwchradd Llanfair Caereinion â staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru i weld sut y maen nhw’n rheoli coetiroedd Powys.

Bu Joseph, sy’n 15 oed ac o Lanfair Caereinion, yn helpu gydag arolygon i chwilio am haint mewn coed pinwydd yn ystod wythnos o brofiad gwaith gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n gofalu am holl goetiroedd Llywodraeth Cymru.

Darganfu pa blâu ac afiechydon yw’r bygythiad diweddaraf i’n coed a sut mae gwyddonwyr y Comisiwn Coedwigaeth yn ymladd yn erbyn y peryglon cynyddol.

Cafodd Joseph syniad da iawn mewn wythnos yn swyddfa Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn y Trallwng o’r gwahanol heriau sy’n wynebu coedwigaeth yn y 21ain ganrif.

Clywodd hanes y Comisiwn Coedwigaeth, a gafodd ei sefydlu ym 1919 i sicrhau y byddai gan y wlad ddigon o goed ar ôl i’r Rhyfel Byd Cyntaf eu dihysbyddu, a sut y mae coedwigaeth heddiw'n gosod mwy o bwyslais ar sut mae coed yn gwella'r amgylchedd.

Gwelodd sut y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cefnogi diwydiant coedwigaeth ffyniannus trwy reoli’r coetiroedd yn gynaliadwy, yn eu teneuo er mwyn eu cadw’n iach ac yna’n ail stocio ardaloedd ar ôl torri’r coed.

Gwelodd hefyd y gwaith mae coedwigwyr yn ei wneud i gynnal mynediad cyhoeddus wrth i fwy a mwy o bobl ymweld â’n coetiroedd i hamddena. 

Treuliodd ddiwrnod gyda rhodiwr bywyd gwyllt i weld sut mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n gwarchod cynefinoedd anifeiliaid y coetir, llawer mewn perygl.

Mae llawer o dreftadaeth y genedl i’w canfod yn ein coetiroedd ac yn ystod yr wythnos bu Joseph yn helpu i ganfod heneb archeolegol gan ddefnyddio system GPS.

Treuliodd ddiwrnod gyda swyddog coetir yn trafod rheoliadau trwyddedau torri coed, yr effaith mae coetiroedd yn gallu ei gael ar y tirlun a sut i adnabod coed. Gwelodd hefyd pa mor gyflym y mae peiriannau cynaeafu modern effeithlon yn gallu torri coed ar gyfer y diwydiant coedwigaeth.

Darganfu Joseph sut y mae coetiroedd yn cael eu rheoli i roi manteision cymdeithasol i genedlaethau’r dyfodol a pham y mae’n bwysig cael coed wedi tyfu gartref o goetiroedd cynaliadwy wedi’u rheoli’n dda.

Meddai, “Roedd yn wych cael gweld yr amrywiaeth eang o waith sy’n cael ei wneud gan yr holl wahanol adrannau ac arbenigwyr. Cefais siarad gyda gwahanol aelodau o staff am hynt eu gyrfaoedd a hoffwn feddwl y byddaf innau’n gweithio mewn coedwigaeth rhyw ddiwrnod.”

Meddai Becky Hares, coedwigwr cynllunio, “Roeddem eisiau sicrhau fod Joseph yn cael syniad da o'r nifer o’r gwahanol waith y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru'n eu gwneud."

Llun: Joseph yn helpu gydag arolwg o’r coed mewn coetir lleol yn ystod ei wythnos gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: becky.hares@forestry.gsi.gov.uk