Menu


Coetiroedd Gwell i Gymru i gwrdd tharged plannu coed Glastir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13567

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd y cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru yn chwarae rl allweddol yn y gwaith o gwrdd tharged plannu coed newydd Glastir i ehangu’r ardal o goed yng Nghymru yn ystod yr 20 mlynedd nesaf.

O dan drefniadau newydd Glastir, a gyhoeddwyd gan Elin Jones, y Gweinidog Materion Gwledig, ym mis Mawrth, byddai ffermwyr yn derbyn grant cyfalaf i sefydlu coetir parhaol ar dir amaeth o safon is, ynghyd thaliadau ar gyfer gwaith cynnal a chadw a thaliadau digolledu blynyddol am hyd at 15 mlynedd ar l y gwaith plannu.

Bydd yr arian hwn yn cael ei dalu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru drwy’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru hyd at 2012, ac ar l hyn bydd yn cael ei weinyddu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy’r cynllun Glastir.

I sicrhau y bydd Coetiroedd Gwell i Gymru yn gallu cyflawni’r gwaith, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi sefydlu prosiect i edrych ar natur y cynllun ac i asesu a oes adnoddau digonol ar gael.

Mae Rachel Chamberlain, sydd thros 15 mlynedd o brofiad o ddatblygu a gweinyddu grantiau coedwigaeth, wedi cael ei secondio o’i gwaith fel Rheolwr Gweithrediadau yn nhm Grantiau a Rheoliadau y Comisiwn Coedwigaeth i reoli’r prosiect chwe mis hwn.

Meddai Rachel, "Gan mai ffermwyr sy’n berchen ar y rhan fwyaf o’r tir sy’n addas ar gyfer plannu yng Nghymru, mae eu cyfraniad hwy yn hanfodol er mwyn ehangu gorchudd coedwig y wlad.

"Mae’n hollbwysig felly ein bod yn sicrhau bod y cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru yn cwmpasu grŵp ehangach o dirfeddianwyr, yn enwedig ym myd amaeth.

"Bydd y prosiect yr wyf yn ei arwain yn nodi’r newidiadau sy’n angenrheidiol i gynyddu plannu coed yng Nghymru, a bydd yn dechrau rhoi’r newidiadau hyn ar waith."

Mae grantiau ar gael ar gyfer plannu neu reoli unrhyw ardaloedd o goetir sydd dros 0.25 hectar drwy’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru. I gael rhagor o fanylion am y cynllun grant, a fyddech cystal chysylltu 0300 068 0300 neu www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5ZZNUB

NODIADAU I OLYGYDDION

Coetiroedd Gwell i Gymru

Mae Coetiroedd Gwell i Gymru yn darparu cymorth ar gyfer rheolaeth goetir gynaliadwy o ansawdd uchel. Darperir grant ar gyfer creu a rheoli coetiroedd yn seiliedig ar gynllun rheoli tymor-hir wedi’i gymeradwyo sy’n cwrdd gofynion Safon Sicrhau Coetir y DU (UKWAS).

Cafodd ei lansio yn 2006, dair blynedd cyn i Lywodraeth Cynulliad Cymru gyhoeddi’r strategaeth Coetiroedd i Gymru yn 2009. Ers hynny, mae’r pwyslais ar greu coetiroedd wedi cael ei ehangu i gynnwys newid yn yr hinsawdd, dal carbon a rheoli dŵr.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk 0300 068 0057.