Menu


Coedwig Niwbwrch yn deffro yn sgil cytuno ar gynllun newydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14279

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r goedwig fwyaf ar Ynys Môn yn deffro eto yn dilyn cytuno ar gynllun ar gyfer ei rheoli yn y dyfodol.

Cytunwyd ar y cynllun newydd ar gyfer Coedwig Niwbwrch ar ôl saith mlynedd o ymgynghori gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n rheoli’r Goedwig ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ar ôl i’r cynllun gael ei gymeradwyo, aeth y Comisiwn ati’n syth i ailddechrau’r gwaith o wella’r goedwig a hafan natur boblogaidd hon drwy anfon coedwigwyr i wneud gwaith teneuo hanfodol a fydd yn helpu i ddiogelu dyfodol y goedwig.

Mae’r cynllun yn manylu ar y modd y bydd y Comisiwn yn rheoli’r goedwig yn ystod y pum mlynedd nesaf ac yn disgrifio sut y dylai ddatblygu yn ystod yr hanner can mlynedd nesaf.

Arweiniodd y drafodaeth ar ddyfodol y goedwig, sy’n Ardal Gadwraeth Arbennig (dynodiad amgylcheddol uchaf Ewrop), at ffurfio Partneriaeth Gyswllt Niwbwrch gan y bobl leol.

Meddai Ruth Jenkins, Rheolwr Rhanbarth Coedwig, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae Niwbwrch yn bwysig iawn i’r gymuned leol ac i lawer o bobl eraill sydd â chysylltiad cryf â’r ardal ac â diddordeb yn ei dyfodol.

“Pan ddechreuwyd y gwaith cynllunio wnaethom ni ddim dychmygu y cymerai gymaint o amser ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r rheiny sydd wedi rhoi o’u hamser dros y blynyddoedd i helpu i ddatblygu’r cynllun hwn.”

Croesawyd llunio’r cynllun gan Ian Miller, aelod o’r Bartneriaeth, a ddywedodd fod y Comisiwn, mewn perthynas â’r rhannau o’r goedwig a gâi eu cadw, wedi llwyddo i baratoi cynllun ‘trwyadl yr oedd ystyriaeth ofalus wedi’i rhoi iddo’.

Gan gyfeirio at yr ardaloedd o goedwig a gedwid, meddai, “Dylai’r cynllun helpu i wella bioamrywiaeth ac adeiledd oedran y goedwig ac i gyrraedd y nod o greu coetir twyni Iwerydd, yn sicr ar rai rhannau o’r safle.

“Dylai hefyd ddarparu’r math o gynefin coedwig a fydd yn rhoi hwb pellach i’r boblogaeth o wiwerod coch, yn cynyddu’r amrywiaeth o blanhigion, anifeiliaid, ffyngau, ac ati, ac yn gwella’r llennyrch agored sydd i’w cael drwy’r goedwig.”

Roedd angen cynllun rheoli newydd ar gyfer coedwig Niwbwrch i sicrhau bod yr amcanion cadwraeth a gwmpesir gan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd Ewropeaidd a deddfwriaeth amgylcheddol arall yn cael eu bodloni.

Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi dweud wrth y Comisiwn bod angen torri’r coed mewn rhan fach o’r goedwig er mwyn cydymffurfio ag Erthygl 6.1 o’r Gyfarwyddeb a sicrhau bod y pum cynefin twyni tywod yn gallu cyrraedd statws cadwraeth ffafriol.

Dywed y Cyngor fod angen gwneud hyn er mwyn adfer y twyni i’w cyflwr naturiol y tu ôl i’r draethlin ac i fynd i’r afael ag effeithiau posibl y goedwig ar hydroleg y cynefinoedd dynodedig.

Bydd panel cyflafareddu annibynnol yn ystyried y materion na chafwyd cytundeb arnynt mewn perthynas â’r llwyrgwympo sy’n cael ei argymell yn y cynllun. Rhoddir ystyriaeth i statws cadwraethol gwirioneddol y cynefinoedd twyni ac a oes tystiolaeth bod y coed yn cael effaith hydrolegol o bwys ar y llaciau twyni.

Ni ddisgwylir casgliadau’r panel tan yn ddiweddarach yn 2011 ac, yn y cyfamser, mae’r cynllun rheoli’n caniatáu i waith hanfodol yn y goedwig barhau.

Dywedodd John Browne, sy’n arwain tîm cynllunio’r Comisiwn, y byddai’r gwaith yn cynnwys peth plannu yn y gwanwyn, gan roi ystyriaeth ofalus i’r rhywogaethau a ddewisir.

“Y nod yw cael cymaint o amrywiaeth â phosibl yn y goedwig i baratoi ar gyfer effeithiau tymor-hir anhysbys newid yn yr hinsawdd. Byddwn yn defnyddio rhywogaethau llydanddail ble bynnag y bo modd, ond bydd pwyslais cryf o hyd ar goed pinwydd gan fod y rhain yn arbennig o addas ar gyfer amgylcheddol morol.”

Ychwanegodd, “Bydd y cynllun hefyd yn rhoi sylw i fesurau i ofalu am y gwiwerod coch a rhywogaethau pwysig eraill yn y goedwig.”

Mae’r cynlluniau’n cynnwys teneuo coed mewn rhai ardaloedd i greu lle agored mewn rhan o’r goedwig a mwy o le i dyfu i’r coed sydd ar ôl, yn ogystal â datblygu coedwig fwy amrywiol.

Bydd teneuo hefyd yn helpu yn y frwydr yn erbyn clefyd ffwngaidd o’r enw malltod band coch ar nodwyddau sydd wedi effeithio ar rai coed, drwy gynyddu’r llif aer rhwng y coed.

Serch hynny, hyd yn oed ar ôl cymaint o flynyddoedd nid yw pob mater yn ymwneud â rheoli’r safle wedi cael ei ddatrys.

Dywedodd Peter Garson, Pennaeth Rheoli Ystad, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, fod y cynllun rheoli’n cymryd i ystyriaeth yr adolygiad gwyddonol sydd ar y gweill o system dwyni tywod symudol sy’n gyfagos i’r goedwig.

Meddai, “Fel rheolwyr tir ymarferol a phragmataidd, rydym wedi cynnig cynllun ar gyfer y goedwig gyfan ond, o fewn y cynllun hwn, rydym wedi cydnabod bod peth ansicrwydd o hyd.

“Mae’r cynllun ar gyfer y goedwig gyfan yn dangos effaith debygol yr adolygiad gwyddonol hwn, ond ni fydd unrhyw newidiadau ar hyd yr ymylon arfordirol dadleuol neu ger y Twyni yn cael eu rhoi ar waith nes cwblhau’r adolygiad.”

Dywedodd Ian Miller o Bartneriaeth Gyswllt Niwbwrch nad oedd sail i’r honiadau bod gofynion cadwraeth a’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd yn gofyn am lwyrgwympo i ddiogelu’r cynefinoedd twyni tywod.

Ychwanegodd, “Rydw i’n cefnogi agweddau rheoli coedwig y cynllun ond yn gwrthod y llwyrgwympo arfaethedig a fydd yn creu bwlch rhwng y goedwig â’r traeth a morluniau aber afon Cefni a Bae Llanddwyn.

“Bydd hyn yn gwneud yr ardal lonydd sy’n wynebu’r gwynt ar hyd aber afon Cefni yn lle anghyfeillgar iawn mewn tywydd garw ac yn llesteirio mynediad i bobl lai symudol. Felly byddai’r torri coed arfaethedig yn dinistrio’r hyn sy’n gwneud y goedwig arfordirol hon yn wahanol i goedwigoedd hamdden mewndirol eraill.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Mae Coedwig Niwbwrch mewn Ardal Gadwraeth Arbennig ac mae’n rhan o’r Rhwydwaith Natura 2000 ehangach, sef dynodiad Ewropeaidd sydd â’r nod o ddiogelu bioamrywiaeth fyd-eang yn unol â rhwymedigaethau rhyngwladol.

Amcan Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yw ei gwneud hi’n bosibl cynnal cynefinoedd a rhywogaethau bregus neu, lle bo raid, eu hadfer i statws cadwraeth ffafriol. Mae’r dynodiad Ardal Gadwraeth Arbennig yn gofyn i aelod wladwriaethau roi mesurau yn eu lle i warchod cynefinoedd a rhywogaethau penodol ar y safle a chymryd camau priodol i osgoi dirywiad y cynefinoedd naturiol a chynefinoedd rhywogaethau a tharfu o bwys ar y rhywogaethau y dynodwyd y safle ar eu cyfer.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: john.browne@forestry.gsi.gov.uk