Menu


Coetiroedd yn cynnig addysg gynnar i blant meithrin

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 MEDI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14929

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd plant mor ifanc â dwyflwydd oed yn cael eu cyflwyno i ryfeddodau byd natur fel rhan o brosiect newydd i roi cychwyn cynnar i’w haddysg.

Bydd y plant, sy’n mynychu 13 o feithrinfeydd a grwpiau chwarae yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr, yn cael eu profiadau addysgol awyr agored cyntaf o dan y cynllun cyffrous hwn sy’n cael ei arwain gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Cynhaliodd y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu ddau ddiwrnod hyfforddi ar gyfer 45 o ymarferwyr blynyddoedd cynnar i ddangos iddynt sut i ysgogi synhwyrau’r plant bach.

Dysgodd yr ymarferwyr – sy’n gofalu am blant o ychydig o fisoedd oed i bum mlwydd oed – sut i ennyn diddordeb plant drwy chwarae. Cynhaliwyd yr hyfforddiant yng nghanolfan Coetiroedd ar gyfer Dysgu Rockwool, ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Buont yn gwneud dynion o frigau ac yn defnyddio eu dychymyg i greu storïau am anturiaethau eu cymeriadau, a dysgasant sut i gael y plant i archwilio’r coetir drwy gynnal gweithgareddau megis helfeydd trychfilod, gemau llaid, gemau gorchuddio’r llygaid, celf naturiol, ac yn y blaen.

Cafodd yr holl weithgareddau, a oedd wedi’u cysylltu â’r cwricwlwm iaith, llythrennedd a chyfathrebu cyfnod sylfaen, eu harwain gan Karen Clarke, Swyddog Addysg y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu.

Dyfeisiodd Karen yr hyfforddiant wedi i dîm cynghori cyfnod sylfaen Awdurdod Addysg Pen-y-bont ar Ogwr gysylltu â hi – roedd yn awyddus i wella sgiliau dysgu awyr agored y sector preifat (y sector heb ei gynnal).

Meddai Karen, “Dydy’r sector heb ei gynnal ddim yn derbyn cymaint o arian â’r sector AALl felly gall fod yn anodd iddo gyrchu hyfforddiant.

“Ond rhaid i’r grwpiau chwarae a meithrinfeydd preifat hyn ddal i gydymffurfio â’r drefn arolygu cyfnod sylfaen a darparu gofal ac addysg o safon uchel, felly mae’n bwysig annog ymarferwyr i ymgymryd â hyfforddiant pan gaiff ei gynnig er y gall fod yn anodd rhyddhau staff i wneud hyn.”

Mae’r sector cyfnod sylfaen yn gweithio gyda babanod hyd at bum mlwydd oed ond roedd gweithgareddau Karen yn canolbwyntio ar y grŵp oedran dwy i bump oed.

Meddai, “Cafodd pawb amser gwych yn darganfod sut i ddefnyddio defnyddiau naturiol yn unig i ysgogi chwarae mewn coetiroedd, ac fe aethon nhw adre gyda chronfa newydd o weithgareddau awyr agored i roi cynnig arnyn nhw a’u rhannu gyda’r plant.”

Cynhaliwyd diwrnod hyfforddi i weithwyr yn y sector heb ei gynnal y llynedd ac roedd tîm cynghori cyfnod sylfaen Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i gynnig mwy o hyfforddiant i’r rheiny nad oeddynt wedi gallu ei fynychu, ac i adeiladu ar wybodaeth y rheiny a gymerodd ran.

Mae tîm Gwarchodwyr Plant Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n rhan o’r tîm cynghori, hefyd wedi gofyn i’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu hyfforddi ei gleientiaid.

Meddai Amy Castle, Swyddog Datblygu Gofal Plant, “Mae’r hyfforddiant coedwig wedi darparu syniadau ac adnoddau llawn hwyl a dychymyg ar gyfer pob agwedd ar ddarpariaeth gofal plant.

“Roedd yr holl fyfyrwyr yn frwdfrydig ac wedi’u hysbrydoli ar ôl ymgymryd â’r hyfforddiant.”

Cynigir dau ddiwrnod arall o hyfforddiant i’r sector heb ei gynnal ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn yr hydref.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu wedi trefnu ymweliadau ar hyd a lled Cymru ar gyfer grwpiau cyn-ysgol sydd wedi bod o fudd i dros 300 o blant.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â Karen Clarke ar 02920 886842, ffôn symudol 07721 302667, e-bost karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk