Menu


Adroddiad yn cydnabod pwysigrwydd Gardd Goedwig Brechfa

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14047

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae “gardd goedwig” ym Mrechfa, sy’n cynnwys rhai o goed mwyaf prin y byd, wedi derbyn cydnabyddiaeth fel safle o bwysigrwydd cenedlaethol i’r Deyrnas Unedig mewn adroddiad clodwiw newydd.

Dwedodd Adroddiad Casgliadau Coed y Comisiwn Coedwigaeth y dylai Gardd Goedwig Brechfa gael ei rheoli “er budd y gwyddorau, addysg, hamdden ac anghenion dyfodol coedwigaeth”.

Yr ardd hon, sydd wedi’i lleoli yng nghanol coedwig Cynulliad Cenedlaethol Cymru ger Caerfyrddin, yw’r unig un yng Nghymru sy’n cael ei rhestru gyda Westonbirt, Bedgebury a Lynford yn Lloegr a Kilmun yn yr Alban.

Plannwyd yr ardd yn y 1950au gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli’r goedwig, ac mae’n cynnwys dros 80 llain o wahanol rywogaethau o goed, gan gynnwys 14 pinwydden a chwe derwen, yn ogystal ag ystod o ffinidwydd.

Mae nifer o goed estron, nad ydynt yn tyfu yn unrhyw le arall yng Nghymru, i’w gweld yn yr ardd, lle mae’r amgylchedd yn galluogi rhywogaethau o goedwigoedd tymherus llaith cefnforol i ffynnu.

Mae’r ardd hefyd yn cynnwys coed cochion (Sequoia Sempervirens) a Sbriws Koyama (Picea Koyamae), sy’n cael ei restru fel rhywogaeth Mewn Perygl ar Restr Goch Cadwraeth Natur yr Undeb Rhyngwladol.

Mae’r ardd yn gallu darparu cliwiau pwysig i’n helpu ni i ymdopi gyda newid yn yr hinsawdd ac i wneud ein coetiroedd yn fwy hydwyth i’w effeithiau trwy gynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau coed.

Dywedodd Dominic O’Connor Robinson, Rheolwr Ardal Leol Sir Gâr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’n ardderchog bod yr ardd goedwig wedi’i chydnabod fel ased go iawn – mae’n drysor cudd.

“Mae gan y lleiniau botensial i’n helpu ni i ddewis rhywogaethau fel rhan o hinsawdd newidiol ac maen nhw’n enghreifftiau ardderchog o sut mae arferion coedwigo arbrofol yn gallu cyfoethogi’r meddylfryd gwyddonol.”

Mae’r adroddiad, a grynhowyd gan Hugh Angus, Pennaeth Casgliadau Coed Westonbirt, yn dweud y dylid rheoli’r pum casgliad yn unigol ac yn gasgliadol.

Dywedodd Chris Botting, Dirprwy Reolwr Coedwig yr Ardal, “Nid yn unig mae’r gydnabyddiaeth genedlaethol i’r arf newid hinsawdd arbenigol hwn yn cydnabod ymdrechion staff heddiw i hyrwyddo a chynnal y casgliad unigryw hwn, ond hefyd cenhedlaeth gynharach o goedwigwyr oedd yn meddu ar y rhagwelediad i sefydlu’r ardal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Cynghorir unrhyw un sy’n dymuno ymweld â’r ardd i lawrlwytho’r map a manylion y safle o wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru, www.forestry.gov.uk/wales, ac i ddilyn y llwybr porffor o faes parcio Abergorlech.

Pennawd: Mainc picnic yng nghanol y Ffynidwydd Cawraidd (Abies grandis) yng Ngherddi Coedwig Brechfa.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Mae mwy o wybodaeth am goedwigoedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales

Am fwy o wybodaeth ynghylch Gardd Goedwig Brechfa, cysylltwch â Dominic O’Connor Robinson ar 07827 954433 neu dominic.robinson@forestry.gsi.gov.uk.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: dominic.robinson@forestry.gsi.gov.uk