Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Using Wood for Fuel

Sector Goedwigaeth Cymru - Pren fel Tanwydd

Mae i bren rinweddau gwerthfawr fel tanwydd ac mae’n ffynhonnell ynni lân, effeithlon ac adnewyddadwy. Bydd defnyddio mwy o bren fel ynni, yn enwedig gwresogi, yn help i leihau allyriadau CO2 a chyfrannu at dargedau Llywodraeth Cymru i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Darllenwch ymlaen i weld sut mae tanwydd pren yn lleihau allyriadau CO2 a sut y gall defnyddio tanwydd pren a dyfwyd yma fod o fudd i Gymru.


Mae pren yn rhyddhau carbon deuocsid pan gaiff ei losgi felly sut mae defnyddio tanwydd pren yn lleihau allyriadau CO2?

  • Pan gaiff pren ei dyfu a’i reoli’n gynaliadwy, mae tanwydd pren yn lleihau allyriadau CO2. Er bod llosgi pren yn rhyddhau carbon deuocsid, caiff hyn ei wrthbwyso gan y carbon deuocsid a gafodd ei amsugno wrth i’r coed dyfu’n wreiddiol ac wrth i goed newydd dyfu.
  • Gellir ystyried pren fel ffurf ar ‘ynni solar wedi’i storio’, sy’n cael ei ddal mewn coed wrth iddynt dyfu.
  • Mae defnyddio pren fel ynni yn fwy effeithlon o safbwynt carbon na datgloi carbon sydd wedi cael ei storio am gannoedd o filiynau o flynyddoedd, sef yr hyn sy’n digwydd pan fydd tanwydd ffosil fel glo neu olew yn cael ei losgi.

Sut gall cyflenwadau pren ar gyfer tanwydd a dyfwyd yma ein helpu ni yng Nghymru?

Os dechreuir rheoli mwy o goetiroedd yn weithredol ac os caiff cyfanswm yr arwynebedd o goetir ei gynyddu, byddai’n bosibl defnyddio cyflenwadau tanwydd pren a dyfwyd yma yn lle cyflenwadau wedi’u mewnforio. Byddai hynny o fudd i’n heconomi a’r amgylchedd.

Mae’r dechneg reoli sy’n cael ei galw’n goedwigaeth cylchdro byr yn opsiwn arall er cynhyrchu tanwydd pren. Defnyddir y dechneg hon yn aml i gynhyrchu biomas ar gyfer tanwydd ac mae’n defnyddio rhywogaethau sy’n tyfu’n gyflym, sy’n cael eu tyfu mewn system ddwys. Mae’r cyfnodau rhwng cynaeafu yn gwahaniaethu ac mae hynny’n arwain at goed o feintiau gwahanol sy’n addas i’w defnyddio fel tanwydd.


Oes grantiau ar gael i reoli coetiroedd yng Nghymru?

Mae defnyddio pren o goetiroedd sy’n cael eu rheoli’n dda fel ffynhonnell danwydd adnewyddadwy yn gallu bod yn gymhelliad i berchenogion coetiroedd reoli’u tir yn gynhyrchiol.

Mae Cynllun Creu Coetiroedd Glastir yn annog tirfeddianwyr i edrych ar eu coetiroedd fel ased. O 2013, bydd coetiroedd presennol yn gymwys i gael cymorth grant tuag at eu rheoli o dan y cynllun hwn.


Pa grantiau sydd ar gael i fusnesau i ddatblygu’r farchnad gwres pren yng Nghymru?

Roedd y Cynllun Busnes Ynni Pren yn brosiect gwerth £20 miliwn i Gymru gyfan oedd yn darparu cymorth grant cyfalaf i fusnesau tuag at systemau gwresogi tanwydd pren a chyfarpar prosesu.

Mae'e cynllun yma bellach wedi cau i ymgeiswyr newydd.  Yn ei le, mae Llywodraeth y DU yn gweithredu 'Renewable Heat Incentive' (RHI).  Mae deiliaid tai a busnesau yng Nghymru yn gymwys i geisio am gymorth dan y cynllun yma. https://www.ofgem.gov.uk/environmental-programmes

Beth sydd o ddiddordeb

"Bydd defnyddio mwy o bren fel ynni, yn enwedig gwresogi, yn help i leihau allyriadau CO2 a chyfrannu at dargedau Llywodraeth Cymru i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr."


Penpont Estate -  WEBS Case Study

Stad Penpont: Cyflenwad Coed ar y Safle yn Cadw Stad Penpont yn Gynnes  Straeon Stad Penpont>