Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Woodlands for Learning

Pam Defnyddio Coetiroedd?

Gall coetiroedd gynnig adnodd dysgu ardderchog. Maent yn amgylcheddau cyffrous a hawdd i'w cyrraedd sy'n cynnig arena ddiogel, rymus a chyffrous ar gyfer pob math o ddysgu, ar gyfer amrywiaeth o bobl. Ac yng Nghymru maent yn aml ar stepen drws pobl.

Mae coetiroedd yn:

  • Adnodd da - Maent yn darparu adnodd cwricwlaidd da ar gyfer ystod eang o destunau  o wyddoniaeth, mathemateg drwy i gelf, yn ogystal â chyfleoedd i ddysgu sgiliau bywyd allweddol megis gwaith tîm, cyfathrebu ac adeiladu hunan barch.

  • Amgylchedd amlbwrpas - Mae coetiroedd yn amgylchoedd deinamig sy'n newid yn gyson gyda'r tymhorau.

  • Ystafell ddosbarth cynaliadwy - Fe gyflwyna coetiroedd, a'r defnydd o bren fel deunydd,  gyflwyno cysyniad o ddatblygiad Cynaliadwy mewn modd naturiol a darparu cyswllt agosach at fyd natur.

  • Dewis iachus - Mae yna nifer o fuddion corfforol a meddyliol  sy'n gysylltiedig â gweithio mewn amgylchedd awyr agored a defnyddio coetiroedd ar gyfer dysgu gall gyfrannu at les ac iechyd plant. 
     
  • Lle diogel i fod ynddo - Mae coetiroedd yn lleoedd diogel ar gyfer dysgu. Fe wneir asesiadau risg ac arolygiadau yn rheolaidd er mwyn sicrhau profiad coetir diogel.