Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Montage of wild deer in Wales

Rheoli Ceirw Gwyllt yng Nghymru

Cyhoeddwyd Rheoli Ceirw Gwyllt yng Nghymru, strategaeth Llywodraeth  Cymru (LlC) ar gyfer ceirw, ym mis Chwefror 2011. Mae’n pennu nodau ac amcanion LlC ar gyfer rheoli ceirw’n gynaliadwy yng Nghymru – yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Datblygwyd y strategaeth gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru dan arweiniad partneriaeth ac mae’n cynnwys Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Partneriaeth Menter Ceirw a LlC.

Mae’r strategaeth yn cefnogi gweledigaeth LlC bod “Cymru yn elwa ar ei phoblogaeth o geirw gwyllt mewn cydbwysedd â’r amgylchedd naturiol, cymdeithasol ac economaidd. Mae’r strategaeth yn cydnabod y byddai’n anoddach cyflawni sawl un o’r amcanion yn strategaeth Coetiroedd i Gymru a’r amcanion ar gyfer amaethyddiaeth a’r amgylchedd naturiol pe byddai cynnydd ym mhoblogaeth y ceirw. Serch hynny, dylem atgyfnerthu pa mor werthfawr yw’r carw gwyllt yn ein treftadaeth naturiol a sicrhau bod unrhyw gamau rheoli gofynnol yn gynaliadwy ac yn cael eu gwneud mewn ffyrdd diogel, tirion ac effeithiol.

Mae’n rhaid llunio strategaeth oherwydd:

  • Ceirw a’u heffeithiau yng Nghymru
  • Ymrwymiadau rhyngwladol LlC at fioamrywiaeth
  • Polisïau a blaenoriaethau LlC gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â’r amgylchedd, bioamrywiaeth ac amaethyddiaeth
  • Coetiroedd i Gymru: Strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Coetiroedd a Choed.

Wrth ddatblygu’r strategaeth cynhyrchwyd papur materion a gwahoddwyd sylwadau rhanddeiliaid. Cynhwyswyd ymateb y rhanddeiliaid yn y strategaeth a gyhoeddwyd.

Cynllun Gweithredu

Cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu Cymru 2011-2016 ar gyfer rheoli ceirw gwyllt ym mis rhagfyr 2011 ac mae'n amlinellu'r hyn sydd angen ei wneud dros y pum mlynedd nesaf i gyflawni nodau'r strategaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am reoli ceirw gwyllt yng Nghymru, cysylltwch â ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Cewch hefyd ffoniwch ni i gael rhagor o wybodaeth - 0300 065 3000.