Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Montage - Grants and Regulations Wales

Beth Rydym yn ei Wneud - Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n gweithredu fel Adran Goedwigaeth Llywodraeth Cymru (LLC). Rydym yn atebol am reoli 38% o’r coetiroedd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru.

Rydym yn cynghori ar ddatblygiad y polisi coedwigaeth a’i weithrediad, ar ei ran. Y tu allan i’r coetiroedd sydd ym mherchnogaeth y Cynulliad, anogwn reolaeth coetir gynaliadwy trwy gymhellion grantiau a rheoleiddio gan gynnwys rhoi trwyddedi ar gyfer cwympo ac ailblannu.  John Griffiths yw Gweinidog Llywodraeth Cymru gyda chyfrifoldeb dros goedwigaeth.

Ein pwrpas a'n cyfeiriad Cynllun Corfforaethol Comisiwn Coedwigaeth Cymru

 

Ein pwrpas a'n cyfeiriad yw ein cynllun corfforaethol.  Mae'r Cynllun yn cael ei ddiweddaru yn flynyddol ac yn cyflwyno beth ydym am gyflawni dros gyfnod o dair blynedd, ar hyn o bryd 2011 - 2014. Er mwyn arolygu ein cynnydd mae gennym nifer o fesurau perfformiad sydd wedi cael eu cynnwys yn y Cynllun. 

Ein pwrpas a'n cyfeiriad 2012-2015>> (Cynllun Corfforaethol)

Crynodeb Ein pwrpas a'n cyfeiriad 2012 - 2015>>

Ariannu

Yn ogystal i ariannu o Lywodraeth Cymru rydym yn creu incwm o goetiroedd y Cynulliad drwy gynaeafu coed a gweithgareddau eraill.

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru

Cawn ein cyfarwyddo gan Weinidogion Cymru drwy ein Bwrdd Comisiynwyr a Phwyllgor Cenedlaethol Cymru.

Gweithiwn yn agos â Llywodraeth Cymru, ac Adran yr Amgylchedd a Cynaliadwyedd yn benodol i gyflawni 'Coetiroedd i Gymru', Strategaeth ar gyfer Coed a Choetiroedd Llywodraeth Cymru, ochr yn ochr â’r llu o bartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Ffurfiwyd y Panel Ymgynghorol ar y Strategaeth Coetiroedd yn 2005 i gynghori Pwyllgor Cenedlaethol Cymru ar ddatblygu polisïau coedwigaeth a monitro Strategaeth Coetiroedd Cymru.

 

 

Safleoedd defnyddiol